torsdag 13 januari 2022

 Hej!

Ett nytt år har börjat - 2022. Uusi vuosi on alkanut - 2022!

Julkaisen tänään Suomen kenttätykistöpataljoonan n.k. leipäkatselmusrullan vuodelta 1752 tammikuun osalta. En ole sitä kokonaan kirjannut. Kirjoitusmuodot ovat luettelon omia. Joitakin omia huomioita on hakasulkujen sisällä.

 Lähinnä näkyy ylempi ja alempi päällystö eri komppanioissa. Loviisaan sijoitetun Pahlin komppanian tiedot ovat kuitenkin täydellisenä. Osa miehistöstä on siinä ollut komennettuina muualle - lopun yhteenvedossa näkyy, että kaikki nämä komennetut olivat Turussa. 

Lopussa on myös luettelo käsityöläisistä. 


1752 ÅHRS januarii månads brödmunsterrulla uppå staben af Hans Kongl. Maj-ts helsingforska fält-artilleriebataillon som är förlagt i Finland; utvisande huru samme sig på underskrefne dato värckel.-n befinner

öfre Staben

lieutenant baron Jonas Cronstedt bivistar riksdagen

...? Fredric Ehrensvärd under den vid första fyrvärckare compagniet bestådde capitainslönen, permitterad till Sverige.

Major Clas Robert Charpentier niuter des förehafde capitainslön i Degerby, men majorslönen undfår förafskedade majoren von Schäffer, bivistar riksdagen.

Mecanicus Wilhelm Julius Coijet niuter den vid 2dra fyrvärckare compagniet bestådde capitainslönen

...ltant Gust. Henric v. Spandekov niuter underlieutenants lön vid öfverstelieutenantens compagnie

auditeur Lorentz Käckeritz

bataillonspräst Alexander Helsingberg

ringare staben

fältskärsgesäll Johan Peter Rostke

dito Joachim Christ-n Sucksdorff commenderad i Degerby

dito Samuel Nyman

prophoss Eric Bergman

dito Adam Hammarslag commenderad ...?

dito vacant

gifwit och munstrade d. 3. januari 1752


...och öfwersteLieutenantens compagnie, utwisande huru samme sig på underskrefne dato effective befinner:

Capitaine Claes Klingfeldt niuter lieutenants lön wid capitaine Pahls compag-e, bewistar riksdagen

Lieutenant Petter Österman

underLieutenant Casper Beijerhielm niuter des förehafde öfwersappeurlön wid capitaine Pahls compagnie, men adjutandten wid bataillon Gustav Hind. Von Spandekow niuter denne underlieutenants lönen, Kongl. Permission.

Dito Gustav Fried. Palmfelt niuter sergeants wid capitaine och riddaren Seths compagnie uti Stockholm men underlieutenant lönen wid detta compagnie underlieutenanten Coijett uti Collmar

styckjunck: Petter Printz

dito Robbert Helledaii, commenderad wid fortification

sergeant Erick Gust. Bierman, commenderad wid fortification

d:o Carl Fried. Leclair, niuter dess förehafde constapells lön wid majorens compagnie, men sergeantslönen åtniuter öfwersappeuren wid capitaine Pahls compagnie Johan Nyman , permitterad

fourier denne fourierlönen niuter fouriern von Vicken wid öfwerstelieutenanten Adlerbielkes compagnie uti Mallmoe

munsters. Andreas Gotlieb Adrian

trumsl. Michael Byman

d:o Carl Mag. Berglund

första connestapelskapet

1. connestap. Denne lönen niuter sergeanten wid artilleriet i Landscrona Isack Otto von Vilken

2. lärconnestap. Adolph Aminoff

3. handtlang. Abraham Tolwain

4. Johan Carl v. Vilken

...

20.

Andra Constapellskap

21. fourier med constapellslön Johan Gustav Carlstedt

22. lärconnestap. Olof Elfström

23. handtlang. Christopher Bergius permitterad

24. lärconstap. Med handtlang. Lön Zacharias Kling

...

34 Nills Willskman, permitterad

...

Tredie Constapelskap

41. constapell Johan Tawonius

42. connestapell med lärconst. Lön Johan Bergman

43. handtlang. Erick leijon permitterad

...

53. connestap. Med handtl. Lön Nills Staub, permitterad

...

60. handtl. Olof Hammargreen wackt

Fierde Constapelskap

61. constapeln Johan Starck

62. lärdito baron Gust. Wilh. Grindel

63. handtlang. Anders Wångstedt siuk

64. Johan Palmgreen

fembte constapelskap

81. connestap. Jacob Lund

82. lärdito Hind. Ludw. Labbart

83. handtlang. Hind. Gust. Ahock.


Tygmästarens Compag[nie]

Capitaine Johan Hinr. Blomcreutz [tidigare -28.11.1751 Reinhold Anreps kompani], niuter lieutenants lön wid herr öfwerstelieutenanten och riddaren Cunninghams comp. I Stockholm, wid fortification

Lieutenant Carl Dav. Blomcreutz, niuter underlieutenants lön, men capitain Elfving denne lieutenants lön, commenderad Åbo.

Lieutenant Bengt Ribbing, niuter dess lön wid majorens compag. Härstädes, permitterad Stockholm

öfwer?fyrwärck Olof Svartz, commenderad Åbo [1751 även Swen Schalin]

dito denne öfwerfyrwärckarelönen niuter underlieutenanten wid majorens comp. Wagenfeldt

utan lön barin Wrangel, wid fortification

...? med sergeants? Lön vacant

sergeant med fourier lön Robert Gust. Leclaire, niuter dess lön wid capitain Pahls compagnie, wid fortification

sergeant Carl Friedr. Kunckel, wakt

fourier Eric Flygare

trumslagare Johan Fr. Hultin, wakt

dito: Anders Wahlberg

första fyrwärckerskapet

1. underfyrwärcker Gust. Ad. Kuhlman

2. läredito bar: Kn. Leijonhufwud

3. handtlangare Olof Alrot permitterad

4. Eric Norberg commenderad Åbo

...

8. And. M. Klingspåre

9. Jacob Mallmenius

10. Jöran Lifländer siuk

...

17. Em. Godenhielm

18. Eric Grönholm

19. Matt Cahelin

andra fyrwärkerskapet

21 underfyrwärk. Petter Willman

22. lärdito Lars Hultin

23. handtlang. Eric Holm

...

tridie fyrwärkarskapet

41. und.fyrwärck Fr. W. Bettun. gratialist

42. läredito Jöran Rautiain laboratioarb.

43. handtlang. Vacant

...

fierde fyrwärkerskapet

61. und. Fyrwärck. Christ. Strålman

62. läredito bar. G. Grundel

63. handtlang. Olof Ekman, wakt

...

femte fyrwärkerskapet

81. und.fyrwärkare Ellias Soikell, wakt

82. läredito Fr. Joh. Borg

83. handtlang. And. Granrot

84. Nills Hassell, siuk

...

89. Pett. Lemberg

...


...och Majorens compagnie som härstädes förlagt är; utvisande huru samme sig på underskrefne dag värckeligen befinner

capitaine Mårten Sandelhielm, åtniuter lieutenants lön vid detta compagnie, kongl. Permission

lieutenant Jonas Lostierna, niuter underlieutenants lön vid majoren och riddaren baron Gyllengranats compagnie

underlieutenant Peter Gust. Wagenfeldt niuter öfwerfyrvärckarlön vid tygmästaren Ehrensvärds compagnie, men underlieutenanten derstädes Ribbing denne underlieutenants lön, Kongl. Permission.

Dito Svante Joh. Leijonmark

styckjunckare Johan Wallström [1751 även Carl Friedrich Toll]

dito med sergeants lön Carl Gustav Gagge, åtniuter des lön vid capitaine Elfvings compagnie i Degerby, men denne styckjunckarelönen öfvermineuren därstädes Schatellevitz [Schatelowitz]

dito Nils Nycander

sergeant Johan Lillieroos

dito med fouriers lön Anders Lund, undfår des lön wid capitaine Granatenhielms compagnie, men denne sergeantslönen styckjunckaren Nycander. Kongl. Permission.

Fourier Peter Ulric Freudenfeldt [1751: Volrath Wilhelm Häij]

munsterskrifvare Nils Lundstedt

trumslagare Thomas Hytton

dito Jacob Johan Berglund

första constabelskapet

1. constabel Peter Wreshell, siuk

2. lärconstab Anders Winge, siuk

3. handtlangare Henric Martin

...

11. Alexander Hulteen

...

15. Johan Drufva, permitterad

16. Eric Hongelin, permitterad

17. Johan Kruskop, wackt

...

andra constabelskapet

21. constabel Jonas Thauvonius

22. lärconstabel med handtlangarelön Jacob Dittlof

23. handtlang. Petter Swahn, permitterad

...

tredie constabelskapet

41. constabel Carl Schultz, siuk

42. lärconstab. Olof Grén

43. handtlang. Samuel Renström, permitterad

44. Johan Pålack

...

46. Johan Thorsberg, wackt

...

55. Petter Hagelin, wackt

fierde constabelskapet

61. constabel lönen niuter sergeant Leclaire vid öfverstelieutenantens compagnie

62. lärconstabel Lars Kiellman

63. handtlang. Magnus Engberg

...

70. Michel Lavonius

...

74. Johan Thunström, Degerby i bageriet

...

78. lärconstabel med handtlangarelön Carl Friedr. Soldan, permitterad

femte constabelskapet

81. constabel Jesper Lunerblad

82. lärconst. Eric Wahlström

83. handtl. Olof Siöberg

...

91. Anders Mag. Forsell


FyrwärckareCompagnie

Capitainelönen som här wid Compagniet består, niuter capitaine mechanicus Wilhelm Julius Coyett och lieutenants lönen wid capitaine Elfwings compagnie i Degerby åtniuter undertecknad.

Capitaine Fredrich Granatenhielm, lieutenants lönen wid detta compagnie åtniuter capitainen Swen Holm i Giöteborg och underlieutenants lönen wid capitainen och riddaren Seths compagnie i Stockholm åtniuter:

lieutenant Reinholdt Ulrick v. Post

underlieutenant Gustav Mannerstedt

öfwerfyrwärckare Nills Albrekt Ehrenstrand

dito Erick Klingenstierna

öfwerfyrwärckare utan lön Jean Carl Natt och Dag

sergeant Matthias Joh. Skruuf

dito Joachim Frese fouriers lönen åtniutes af sergeanten Lund wid majorens compagnie och fouriern Stierncreutz uptages under no. 41 till underfyrwärckarelönens åtniutande.

Trumslagare Abraham Carlman

dito Erick Westerberg

första fyrwärckerskap

1. underfyrw. Swen Holsteen

2. lärdito Paul Alexander Åhman

3. handtlang. Olof Winström, permitterad

...

5. Jonas Kiellman

...

7. lärfyrwärckare med handtl. Lön Hans Wijkman, i arrest

andra fyrwärckerskapet

21. underfyrwärck. Petter Blåfiell

22. lärdito Constantin Stegman

23. handtlang. Anders Holm

...

27. Anders Hirn

...

tredie fyrwärckerskapet

41. fourier med underfyrwärckarelön Erich Georg Stierncreutz

42. lärfyrwärckare Petter Mag. Godenhielm

43. handtlangare Jeppe Lindström

...

45. Petter Wärngreen. I Degerby

...

50. Matts Drufwa, permitterad

51. Nills Hierpe

52. Jacob Siöberg

53. Abraham Hiellman, i arrest

54. Carl Gust. Freudenthal. Gratialist

...

fierde fyrwärckareskapet

61. underfyrwärckare Carl Sultan

62. lärdito Samuel Dahlström

63. handtlang. Jöns Törngreen

...

Handtlangare no. 73 Olof Spring i feldt död den 3. sidstl decembr. I stället införes den anwärfde och af det höglof. LandshöfdingeEmbetet här i Helsingfors n. 16 derpåföljande approberade knecten till

73. Erick Forssman, permitterad

...

fembte fyrwärckerskap

81 underfyrwärck Alexander Stråhle

82. underfyrwärckare med lärdito lön Petter Grönholm

83. handtlang. Anders Morberg

84. Anders Modelin

...

90. Anders Brandt, siuk

91. Swen Ullström, siuk i Degerby

...

98. Anders Forssman

...

100. Nills Conradson, permitterad


1752 åhrs januarii månads BrödMunsterRulla uppå Hans Kongl. Maij-ttz Hellsingforska fältartillerieBataillon och herr Capitain samt Riddaren Pahls i nåder anförtrodde sappeurCompagnie, som här j DEGERBY äro commenderad bewisandes huru samma sig wid underskrefwen Dato effective befinner Nembl-n:

Capitain och Riddaren Friedrich Pahl, commenderad i Tavastehuus

Lieutenant Johan Gabriel Cronstedt, niuter underlieutenants lön i Wisby, men capitaine wid öfwerstelieutenants Compag. Klingfeldt undfår denne Lieut-ns lönen.

Underlieutenant Carl Johan Fincke

...? Gustav Adolph Wärnskiöld

....? Johan Nyman, har sergeants lön wid öfwerstelieu-tens Compag; underlieutenanten Bejerhielm får denne lönen, commenderad i Hellsingfors.

Sergeanter: Gustav Lorentz Winberg, Lorents Magnus Roth

fourier lönen har sergeant Lecklair

prophoss Adam Hammarslag

handtlangare Petter Hagberg

dito Hndrich Forquart

första Sappeurskapet

1. sergeant med undersappeurs lön Carl Fried. Pahl, wid fortification

2. lärsappeur Nils Palm, permitterad

3. lärsappeur med handtl. Lön Gabriel Kiempe, vid fortification

4. handtl-ren Olof Winberg

5. Jonas Busk, permitterad

6. Alexander Friberg, siuk

7. Hindrich Schmidt, wid fortification

8. Michaël Ahlman, siuk

9. Johan Brandberg

10. Johan Korp, commenderad i ...?

11. Matts Tallsteen, wid fortification

12. Johan Mörström

13. Anders Borgenström, commenderad i ...?

14. Petter Lyder

15. Nils Gladfeldt, commenderad i ...?

16. vacant [febr: ”No. 16 varit vacant, men d. 31 janu: införd och approberad till n:o 16 Anders Frimodig”]

17. Willhelm Åberg, commenderad i ...?

18. Thomas Wåhnberg, permitterad i ...?

19. Casper Spångberg, commenderad i ...?

20. Petter Öhrn, permitterad

Andra sappeurskapet

21. undersappeur med ...? lön Carl Reinhold Rotov

22. ??? Carl Isak Ekman, wid fortification

23. handtlang. Johan Frisk, commenderad i Åbo

24. Johan Uhrman

25. Samuel Biörman

26. Jöran Biörckstedt, wid fortification

27. Hindrich Lydman

28. Abram Hallongreen, wid fortification

29. Carl Löfdahl, wid fortification

30. Torsten Hansson

31. Anders Österberg, commenderad i Åbo

32. Nils Malmberg, commenderad i Åbo

33. Jacob Wärnström, i arrest

34. Carl Friedrich Fincke, gratialist

35. Påhl Hamman, permitterad

36. Johan Löfgreen, commenderad i Åbo

37. Erich Wråberg, på wacht

38. Johan Hagman

39. Anders Klingberg, permitterad

40. Johan Forqvart, på wacht

Tredie Sappeurskapet

41. und.sappeur Jacob Giössling

42. lärsappeur Hindrich Uhrwäder

43. handtlangare Petter Kielström, permitterad

44. Lars Löfdahl

45. Johan Siöberg, commenderad i ...?

46. Johan Jäger

47. Erich Svartfeldt

48. Carl Malm, siuk

49. Elias Hörstedt, commenderad i ...?

50. Christian Neovius, wid fortification

51. Erich Nain

52. Anders Johan Commander

53. Gustav Ollonqvist, permitterad

54. Johan Jacobsson, siuk

55. Johan Tallsteen

56. Johan Harpa, på wacht

57. Hindrich Nylander

58. Erich Tetting

59. Michaël Wallsteen

60. Anders Hurtig, commenderad i ...?

fierde sappeurskapet

61. undersappeur Johan Galle

62. ...sappeur Erich August: Baldo, wid fortification [mars: ”Baldou”]

63. handtlang. Severin Hierpe, siuk

64. Erich Foigt, wid fortification

65. Erich Svartström

66. Johan Wänström, commenderad i Åbo

67. Anders Wäckström

68. Hindrich Ramfeldt, wid fortification

69. Johan Harnesk, på wacht

70. Simon Järnberg, siuk wachtare

71. Johan Tallqvist, siuk

72. Elias Sitonius, siuk [febr: ”Zitonius”]

73. Jacob Palmberg, commenderad i Åbo

74. Petter Flinck

75. Arfved Pyhl, wid fortification

76. Matts Gråberg

77. Jöran Friståck, commenderad i Åbo

78. Carl Dahlman

79. Johan Nordberg, commenderad i Åbo

80. Johan Salmberg

femte sappeurskapet

81. undersappeur Ture Tubbin, commenderad i ...?

82. lärsappeur vacant

83. handtl-re Petter Wahlberg

84. Jonas Sandberg

85. Gustav Witfelt

86. Petter Färdig, siuk

87. Simon Rindstedt, commenderad i ...?

88. Johan Blomstedt

89. vacant

90. Casper Högman, permitterad

91. Lars Tallgreen

92. Sigfried Ridfelt

93. vacant [febr: ”N:o 93 varit vacant, i denna n:o insattes och approberades i d-n 25 januarii sidstledne till n:o 93 Arvid Tegander”]

94. Isach Johan Forsman

95. Johan trofast, på wacht

96. Israël Paulin, siuk

97. Mårten Lind, commenderad i ...?

98. Hindrich Ekenberg, commenderad i ...?

99. Salomon Kåstman, på wacht

100. Michaël Quist, commenderad i ...?


Degerby d. 2. januarii 1752

J.G. Cronstedt


[av hantlangare:]

praesentes 29

siuka 9

på wacht 6

arbete 3

wid fortification 9

i arrest 1

gratialist 1

commenderade i Åbo 20

vacante 3

permitterade 8


1752 års januarii månads brödmunsterrulla uppå nedannemde af Kongl. Maij-ts finska artillerie tygstaten som i Helsingfors förlagde äro, neml-n:

tygskrifvare Erich Westman

interims d:o Abraham Kock

sadelmakaremästaren Johan Börstell

grofsmedsgesällen Gustav Lund

kleen- och grofsmeds d:o Jöns Wetterholm, siuk

Hiulmakare d:o Johan Widerberg

Lådmakare d:o Michel Klauwen [febr. ”Clåuwen]


af Tawastehus staten:

hiulmakaremästar Johan Holst

hiulmakaregesäll And. Walman [Wahlman]

ståckmakare Lars Oxelgren, siuk


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar