torsdag 13 januari 2022

 Hej!

Ett nytt år har börjat - 2022. Uusi vuosi on alkanut - 2022!

Julkaisen tänään Suomen kenttätykistöpataljoonan n.k. leipäkatselmusrullan vuodelta 1752 tammikuun osalta. En ole sitä kokonaan kirjannut. Kirjoitusmuodot ovat luettelon omia. Joitakin omia huomioita on hakasulkujen sisällä.

 Lähinnä näkyy ylempi ja alempi päällystö eri komppanioissa. Loviisaan sijoitetun Pahlin komppanian tiedot ovat kuitenkin täydellisenä. Osa miehistöstä on siinä ollut komennettuina muualle - lopun yhteenvedossa näkyy, että kaikki nämä komennetut olivat Turussa. 

Lopussa on myös luettelo käsityöläisistä. 


1752 ÅHRS januarii månads brödmunsterrulla uppå staben af Hans Kongl. Maj-ts helsingforska fält-artilleriebataillon som är förlagt i Finland; utvisande huru samme sig på underskrefne dato värckel.-n befinner

öfre Staben

lieutenant baron Jonas Cronstedt bivistar riksdagen

...? Fredric Ehrensvärd under den vid första fyrvärckare compagniet bestådde capitainslönen, permitterad till Sverige.

Major Clas Robert Charpentier niuter des förehafde capitainslön i Degerby, men majorslönen undfår förafskedade majoren von Schäffer, bivistar riksdagen.

Mecanicus Wilhelm Julius Coijet niuter den vid 2dra fyrvärckare compagniet bestådde capitainslönen

...ltant Gust. Henric v. Spandekov niuter underlieutenants lön vid öfverstelieutenantens compagnie

auditeur Lorentz Käckeritz

bataillonspräst Alexander Helsingberg

ringare staben

fältskärsgesäll Johan Peter Rostke

dito Joachim Christ-n Sucksdorff commenderad i Degerby

dito Samuel Nyman

prophoss Eric Bergman

dito Adam Hammarslag commenderad ...?

dito vacant

gifwit och munstrade d. 3. januari 1752


...och öfwersteLieutenantens compagnie, utwisande huru samme sig på underskrefne dato effective befinner:

Capitaine Claes Klingfeldt niuter lieutenants lön wid capitaine Pahls compag-e, bewistar riksdagen

Lieutenant Petter Österman

underLieutenant Casper Beijerhielm niuter des förehafde öfwersappeurlön wid capitaine Pahls compagnie, men adjutandten wid bataillon Gustav Hind. Von Spandekow niuter denne underlieutenants lönen, Kongl. Permission.

Dito Gustav Fried. Palmfelt niuter sergeants wid capitaine och riddaren Seths compagnie uti Stockholm men underlieutenant lönen wid detta compagnie underlieutenanten Coijett uti Collmar

styckjunck: Petter Printz

dito Robbert Helledaii, commenderad wid fortification

sergeant Erick Gust. Bierman, commenderad wid fortification

d:o Carl Fried. Leclair, niuter dess förehafde constapells lön wid majorens compagnie, men sergeantslönen åtniuter öfwersappeuren wid capitaine Pahls compagnie Johan Nyman , permitterad

fourier denne fourierlönen niuter fouriern von Vicken wid öfwerstelieutenanten Adlerbielkes compagnie uti Mallmoe

munsters. Andreas Gotlieb Adrian

trumsl. Michael Byman

d:o Carl Mag. Berglund

första connestapelskapet

1. connestap. Denne lönen niuter sergeanten wid artilleriet i Landscrona Isack Otto von Vilken

2. lärconnestap. Adolph Aminoff

3. handtlang. Abraham Tolwain

4. Johan Carl v. Vilken

...

20.

Andra Constapellskap

21. fourier med constapellslön Johan Gustav Carlstedt

22. lärconnestap. Olof Elfström

23. handtlang. Christopher Bergius permitterad

24. lärconstap. Med handtlang. Lön Zacharias Kling

...

34 Nills Willskman, permitterad

...

Tredie Constapelskap

41. constapell Johan Tawonius

42. connestapell med lärconst. Lön Johan Bergman

43. handtlang. Erick leijon permitterad

...

53. connestap. Med handtl. Lön Nills Staub, permitterad

...

60. handtl. Olof Hammargreen wackt

Fierde Constapelskap

61. constapeln Johan Starck

62. lärdito baron Gust. Wilh. Grindel

63. handtlang. Anders Wångstedt siuk

64. Johan Palmgreen

fembte constapelskap

81. connestap. Jacob Lund

82. lärdito Hind. Ludw. Labbart

83. handtlang. Hind. Gust. Ahock.


Tygmästarens Compag[nie]

Capitaine Johan Hinr. Blomcreutz [tidigare -28.11.1751 Reinhold Anreps kompani], niuter lieutenants lön wid herr öfwerstelieutenanten och riddaren Cunninghams comp. I Stockholm, wid fortification

Lieutenant Carl Dav. Blomcreutz, niuter underlieutenants lön, men capitain Elfving denne lieutenants lön, commenderad Åbo.

Lieutenant Bengt Ribbing, niuter dess lön wid majorens compag. Härstädes, permitterad Stockholm

öfwer?fyrwärck Olof Svartz, commenderad Åbo [1751 även Swen Schalin]

dito denne öfwerfyrwärckarelönen niuter underlieutenanten wid majorens comp. Wagenfeldt

utan lön barin Wrangel, wid fortification

...? med sergeants? Lön vacant

sergeant med fourier lön Robert Gust. Leclaire, niuter dess lön wid capitain Pahls compagnie, wid fortification

sergeant Carl Friedr. Kunckel, wakt

fourier Eric Flygare

trumslagare Johan Fr. Hultin, wakt

dito: Anders Wahlberg

första fyrwärckerskapet

1. underfyrwärcker Gust. Ad. Kuhlman

2. läredito bar: Kn. Leijonhufwud

3. handtlangare Olof Alrot permitterad

4. Eric Norberg commenderad Åbo

...

8. And. M. Klingspåre

9. Jacob Mallmenius

10. Jöran Lifländer siuk

...

17. Em. Godenhielm

18. Eric Grönholm

19. Matt Cahelin

andra fyrwärkerskapet

21 underfyrwärk. Petter Willman

22. lärdito Lars Hultin

23. handtlang. Eric Holm

...

tridie fyrwärkarskapet

41. und.fyrwärck Fr. W. Bettun. gratialist

42. läredito Jöran Rautiain laboratioarb.

43. handtlang. Vacant

...

fierde fyrwärkerskapet

61. und. Fyrwärck. Christ. Strålman

62. läredito bar. G. Grundel

63. handtlang. Olof Ekman, wakt

...

femte fyrwärkerskapet

81. und.fyrwärkare Ellias Soikell, wakt

82. läredito Fr. Joh. Borg

83. handtlang. And. Granrot

84. Nills Hassell, siuk

...

89. Pett. Lemberg

...


...och Majorens compagnie som härstädes förlagt är; utvisande huru samme sig på underskrefne dag värckeligen befinner

capitaine Mårten Sandelhielm, åtniuter lieutenants lön vid detta compagnie, kongl. Permission

lieutenant Jonas Lostierna, niuter underlieutenants lön vid majoren och riddaren baron Gyllengranats compagnie

underlieutenant Peter Gust. Wagenfeldt niuter öfwerfyrvärckarlön vid tygmästaren Ehrensvärds compagnie, men underlieutenanten derstädes Ribbing denne underlieutenants lön, Kongl. Permission.

Dito Svante Joh. Leijonmark

styckjunckare Johan Wallström [1751 även Carl Friedrich Toll]

dito med sergeants lön Carl Gustav Gagge, åtniuter des lön vid capitaine Elfvings compagnie i Degerby, men denne styckjunckarelönen öfvermineuren därstädes Schatellevitz [Schatelowitz]

dito Nils Nycander

sergeant Johan Lillieroos

dito med fouriers lön Anders Lund, undfår des lön wid capitaine Granatenhielms compagnie, men denne sergeantslönen styckjunckaren Nycander. Kongl. Permission.

Fourier Peter Ulric Freudenfeldt [1751: Volrath Wilhelm Häij]

munsterskrifvare Nils Lundstedt

trumslagare Thomas Hytton

dito Jacob Johan Berglund

första constabelskapet

1. constabel Peter Wreshell, siuk

2. lärconstab Anders Winge, siuk

3. handtlangare Henric Martin

...

11. Alexander Hulteen

...

15. Johan Drufva, permitterad

16. Eric Hongelin, permitterad

17. Johan Kruskop, wackt

...

andra constabelskapet

21. constabel Jonas Thauvonius

22. lärconstabel med handtlangarelön Jacob Dittlof

23. handtlang. Petter Swahn, permitterad

...

tredie constabelskapet

41. constabel Carl Schultz, siuk

42. lärconstab. Olof Grén

43. handtlang. Samuel Renström, permitterad

44. Johan Pålack

...

46. Johan Thorsberg, wackt

...

55. Petter Hagelin, wackt

fierde constabelskapet

61. constabel lönen niuter sergeant Leclaire vid öfverstelieutenantens compagnie

62. lärconstabel Lars Kiellman

63. handtlang. Magnus Engberg

...

70. Michel Lavonius

...

74. Johan Thunström, Degerby i bageriet

...

78. lärconstabel med handtlangarelön Carl Friedr. Soldan, permitterad

femte constabelskapet

81. constabel Jesper Lunerblad

82. lärconst. Eric Wahlström

83. handtl. Olof Siöberg

...

91. Anders Mag. Forsell


FyrwärckareCompagnie

Capitainelönen som här wid Compagniet består, niuter capitaine mechanicus Wilhelm Julius Coyett och lieutenants lönen wid capitaine Elfwings compagnie i Degerby åtniuter undertecknad.

Capitaine Fredrich Granatenhielm, lieutenants lönen wid detta compagnie åtniuter capitainen Swen Holm i Giöteborg och underlieutenants lönen wid capitainen och riddaren Seths compagnie i Stockholm åtniuter:

lieutenant Reinholdt Ulrick v. Post

underlieutenant Gustav Mannerstedt

öfwerfyrwärckare Nills Albrekt Ehrenstrand

dito Erick Klingenstierna

öfwerfyrwärckare utan lön Jean Carl Natt och Dag

sergeant Matthias Joh. Skruuf

dito Joachim Frese fouriers lönen åtniutes af sergeanten Lund wid majorens compagnie och fouriern Stierncreutz uptages under no. 41 till underfyrwärckarelönens åtniutande.

Trumslagare Abraham Carlman

dito Erick Westerberg

första fyrwärckerskap

1. underfyrw. Swen Holsteen

2. lärdito Paul Alexander Åhman

3. handtlang. Olof Winström, permitterad

...

5. Jonas Kiellman

...

7. lärfyrwärckare med handtl. Lön Hans Wijkman, i arrest

andra fyrwärckerskapet

21. underfyrwärck. Petter Blåfiell

22. lärdito Constantin Stegman

23. handtlang. Anders Holm

...

27. Anders Hirn

...

tredie fyrwärckerskapet

41. fourier med underfyrwärckarelön Erich Georg Stierncreutz

42. lärfyrwärckare Petter Mag. Godenhielm

43. handtlangare Jeppe Lindström

...

45. Petter Wärngreen. I Degerby

...

50. Matts Drufwa, permitterad

51. Nills Hierpe

52. Jacob Siöberg

53. Abraham Hiellman, i arrest

54. Carl Gust. Freudenthal. Gratialist

...

fierde fyrwärckareskapet

61. underfyrwärckare Carl Sultan

62. lärdito Samuel Dahlström

63. handtlang. Jöns Törngreen

...

Handtlangare no. 73 Olof Spring i feldt död den 3. sidstl decembr. I stället införes den anwärfde och af det höglof. LandshöfdingeEmbetet här i Helsingfors n. 16 derpåföljande approberade knecten till

73. Erick Forssman, permitterad

...

fembte fyrwärckerskap

81 underfyrwärck Alexander Stråhle

82. underfyrwärckare med lärdito lön Petter Grönholm

83. handtlang. Anders Morberg

84. Anders Modelin

...

90. Anders Brandt, siuk

91. Swen Ullström, siuk i Degerby

...

98. Anders Forssman

...

100. Nills Conradson, permitterad


1752 åhrs januarii månads BrödMunsterRulla uppå Hans Kongl. Maij-ttz Hellsingforska fältartillerieBataillon och herr Capitain samt Riddaren Pahls i nåder anförtrodde sappeurCompagnie, som här j DEGERBY äro commenderad bewisandes huru samma sig wid underskrefwen Dato effective befinner Nembl-n:

Capitain och Riddaren Friedrich Pahl, commenderad i Tavastehuus

Lieutenant Johan Gabriel Cronstedt, niuter underlieutenants lön i Wisby, men capitaine wid öfwerstelieutenants Compag. Klingfeldt undfår denne Lieut-ns lönen.

Underlieutenant Carl Johan Fincke

...? Gustav Adolph Wärnskiöld

....? Johan Nyman, har sergeants lön wid öfwerstelieu-tens Compag; underlieutenanten Bejerhielm får denne lönen, commenderad i Hellsingfors.

Sergeanter: Gustav Lorentz Winberg, Lorents Magnus Roth

fourier lönen har sergeant Lecklair

prophoss Adam Hammarslag

handtlangare Petter Hagberg

dito Hndrich Forquart

första Sappeurskapet

1. sergeant med undersappeurs lön Carl Fried. Pahl, wid fortification

2. lärsappeur Nils Palm, permitterad

3. lärsappeur med handtl. Lön Gabriel Kiempe, vid fortification

4. handtl-ren Olof Winberg

5. Jonas Busk, permitterad

6. Alexander Friberg, siuk

7. Hindrich Schmidt, wid fortification

8. Michaël Ahlman, siuk

9. Johan Brandberg

10. Johan Korp, commenderad i ...?

11. Matts Tallsteen, wid fortification

12. Johan Mörström

13. Anders Borgenström, commenderad i ...?

14. Petter Lyder

15. Nils Gladfeldt, commenderad i ...?

16. vacant [febr: ”No. 16 varit vacant, men d. 31 janu: införd och approberad till n:o 16 Anders Frimodig”]

17. Willhelm Åberg, commenderad i ...?

18. Thomas Wåhnberg, permitterad i ...?

19. Casper Spångberg, commenderad i ...?

20. Petter Öhrn, permitterad

Andra sappeurskapet

21. undersappeur med ...? lön Carl Reinhold Rotov

22. ??? Carl Isak Ekman, wid fortification

23. handtlang. Johan Frisk, commenderad i Åbo

24. Johan Uhrman

25. Samuel Biörman

26. Jöran Biörckstedt, wid fortification

27. Hindrich Lydman

28. Abram Hallongreen, wid fortification

29. Carl Löfdahl, wid fortification

30. Torsten Hansson

31. Anders Österberg, commenderad i Åbo

32. Nils Malmberg, commenderad i Åbo

33. Jacob Wärnström, i arrest

34. Carl Friedrich Fincke, gratialist

35. Påhl Hamman, permitterad

36. Johan Löfgreen, commenderad i Åbo

37. Erich Wråberg, på wacht

38. Johan Hagman

39. Anders Klingberg, permitterad

40. Johan Forqvart, på wacht

Tredie Sappeurskapet

41. und.sappeur Jacob Giössling

42. lärsappeur Hindrich Uhrwäder

43. handtlangare Petter Kielström, permitterad

44. Lars Löfdahl

45. Johan Siöberg, commenderad i ...?

46. Johan Jäger

47. Erich Svartfeldt

48. Carl Malm, siuk

49. Elias Hörstedt, commenderad i ...?

50. Christian Neovius, wid fortification

51. Erich Nain

52. Anders Johan Commander

53. Gustav Ollonqvist, permitterad

54. Johan Jacobsson, siuk

55. Johan Tallsteen

56. Johan Harpa, på wacht

57. Hindrich Nylander

58. Erich Tetting

59. Michaël Wallsteen

60. Anders Hurtig, commenderad i ...?

fierde sappeurskapet

61. undersappeur Johan Galle

62. ...sappeur Erich August: Baldo, wid fortification [mars: ”Baldou”]

63. handtlang. Severin Hierpe, siuk

64. Erich Foigt, wid fortification

65. Erich Svartström

66. Johan Wänström, commenderad i Åbo

67. Anders Wäckström

68. Hindrich Ramfeldt, wid fortification

69. Johan Harnesk, på wacht

70. Simon Järnberg, siuk wachtare

71. Johan Tallqvist, siuk

72. Elias Sitonius, siuk [febr: ”Zitonius”]

73. Jacob Palmberg, commenderad i Åbo

74. Petter Flinck

75. Arfved Pyhl, wid fortification

76. Matts Gråberg

77. Jöran Friståck, commenderad i Åbo

78. Carl Dahlman

79. Johan Nordberg, commenderad i Åbo

80. Johan Salmberg

femte sappeurskapet

81. undersappeur Ture Tubbin, commenderad i ...?

82. lärsappeur vacant

83. handtl-re Petter Wahlberg

84. Jonas Sandberg

85. Gustav Witfelt

86. Petter Färdig, siuk

87. Simon Rindstedt, commenderad i ...?

88. Johan Blomstedt

89. vacant

90. Casper Högman, permitterad

91. Lars Tallgreen

92. Sigfried Ridfelt

93. vacant [febr: ”N:o 93 varit vacant, i denna n:o insattes och approberades i d-n 25 januarii sidstledne till n:o 93 Arvid Tegander”]

94. Isach Johan Forsman

95. Johan trofast, på wacht

96. Israël Paulin, siuk

97. Mårten Lind, commenderad i ...?

98. Hindrich Ekenberg, commenderad i ...?

99. Salomon Kåstman, på wacht

100. Michaël Quist, commenderad i ...?


Degerby d. 2. januarii 1752

J.G. Cronstedt


[av hantlangare:]

praesentes 29

siuka 9

på wacht 6

arbete 3

wid fortification 9

i arrest 1

gratialist 1

commenderade i Åbo 20

vacante 3

permitterade 8


1752 års januarii månads brödmunsterrulla uppå nedannemde af Kongl. Maij-ts finska artillerie tygstaten som i Helsingfors förlagde äro, neml-n:

tygskrifvare Erich Westman

interims d:o Abraham Kock

sadelmakaremästaren Johan Börstell

grofsmedsgesällen Gustav Lund

kleen- och grofsmeds d:o Jöns Wetterholm, siuk

Hiulmakare d:o Johan Widerberg

Lådmakare d:o Michel Klauwen [febr. ”Clåuwen]


af Tawastehus staten:

hiulmakaremästar Johan Holst

hiulmakaregesäll And. Walman [Wahlman]

ståckmakare Lars Oxelgren, siuk


söndag 24 oktober 2021

Avioituneita Pietarin Pyhän Katariinan seurakunnassa 1816-1825

 Hej jälleen lukijani!

Etsiessäni Pietarin kaupungin ruotsalaisen seurakunnan eli n.k. Pyhän Katariinan seurakunnan tiedoista yhtä vihkitietoa huomasin tiettyjen kirjojen olevan toisten nimikkeiden joukossa. Materiaalia on siis enemmän kuin ensi silmäyksellä saattaisi luulla. Ajattelinkin tässä bloggauksessani antaa pienen "maistiaisen" näistä tiedoista. Kyseisestä seurakunnasta on enemmän kirkon historiakirjoja kuin rippikirjoja. Rippikirjat alkavat vasta vuodesta 1826. Niinpä niissä ei näy tietoja kyseistä vuotta edeltävältä ajalta. 

Tässä siis vihittyjen luettelon merkintöjä vuodesta 1816 aina ja mukaanlukien vuoteen 1825. 

Pari huomiota kuitenkin. En ole ottanut mukaan muita kuin Suomeen suoraan liittyviä, joten tässä ei ole kaikki vihityt tuolta ajalta. Muita ovat olleet täysin ruotsalaiset, baltialaiset tai saksalaiset parit, jotka ovat antaneet vihkiä itsensä Pyhän Katariinan seurakunnassa. 

En ole tarkistanut erikseen nimimuotoja lähtöseurakunnista, joten virheitä voi mahtua mukaan. Nimimuodothan eivät muutenkaan olleet standardisoituja. Jossain määrin olen niitä "normalisoinut". Erikoisesti kyllä Fredrika-nimisten henkilöiden kohdalla luki järjestelmällisesti Friderica, jonka olen jättänyt kyseiseen muotoon. 

Luettelon myötä hyvää YK:n päivää!

 1816:

6.1. målaregesäll Lorentz Wilhelm Schlyter, född i Helsingfors, jungfru Lovisa Korpman, född i Helsingfors.

16.1. skomakare Christian Hagel, änkling, född i Arensburg, jungfru Wilhelmina Hoppius, född i Viborg. Dispens att gifta sin afledna hustrus syster.

6.2. silverarbetaren Hindrich Petman, änkling, född i Lovisa, jungfru Juliana Kriek, född i Wesenberg. Son av första gifte Georg Hindrich.

11.2. skräddare Johan Anton Wittenberg, född i Paderborn, jungfru Anna Catharina Forström, född i Helsingfors.

20.2. klensmed Alexander Qvarnström, född i Ekenäs, jungfru Elisabeth Tommelin, född i Fredrikshamn

22.2. klensmed Carl Österforss, född i Pernå, jungfru Anna Ingman, född i Åbo.

13.4. vagnmakare Carl Wilhelm Rein, änkling, född i Sachsen, jungfru Sophia Albertina Lindström, född i Tavasthus.

20.4. gardesstabs ryttmästare Carl Alfthan, född i Viborg, fru Catharina Nabel, född i Lützen i vitebska guvernementet. Bruden skilt sig från räntmästaren Denis Dsengilevsky.

4.6. löjtnant vid 2. jägarregementet Carl Gustaf Sievers, född i Reval, jungfru Eva Fagerros, född i Åbo.

8.6. klädsvävaren Johan Friedrich Stemman, född i Bremen, jungfru Maria Bucht, född i Helsingfors

14.7. gravör Johan August Wilhelm Murstädt, född i Hannover, jungfru Lovisa Ekforss, född i Halikko.

20.7.styrman Andreas Tomcke, född i Danzig, jungfru Maria Christina Torwigge, född i Helsingfors.

4.8. föravskedad underofficer Johan Christian Walwitz, född här, jungfru Maria Kenzelius, född i Viborg.

17.9. läraren å Maria stift Andreas Kustenbrügger, här född, jungfru Christina Margaretha Nordström, född på Sveaborg.

24.9. apotekare Andreas Örbom, änkling, född i Södermanland, demoiselle Marie Lisette Lindebaum, född i Nurmijärvi.

4.11. galanteriarbetare Andreas Neplin, född i Viborg, änka Anna Christine Neplin, född Björkell ifrån Sveaborg. Brudgummens dispens till gifte med sin brors änka.

5.11. logarvaregesäll Mathias Blomqvist, född i Hollola, jungfru Hedvig Wikström, född i Borgå.

10.12. föravskedad fänrik Johan Andreas Ursinus, född i Pyhäjärvi, jungfru Maria Tassia ifrån Viborgs socken.

28.12. skräddaremästare Carl Gustaf Svensk, född i Lovisa, jungfru Hedvig Catharina Hoppendorff, född i Lovisa.

1817

4.1. apotekare Johan Alexander Nordvik, född i St. Michel, fröken Gustava Amalia von Brandenburg, född (okänt).

16.1. instrumentmakare Lars Langhoff, född i Odense, jungfru Anna Lovisa Bäckman, född i Helsingfors.

21.1. skomakare Frantz Kottarski, katolik, född i Danzig, jungfru Maria Elisabeth Frisk, född i Lovisa.

28.1. kollegieassessor, överläkare, riddare Carl Gustaf Grahn ifrån Nyslott, fröken Alexandra Nybeck, född i Villmanstrand.

15.2. skräddare Ernst Schultz, född i Bernburg, reformert, jungfru Anna Lovisa Wikström, född i Ekenäs.brudgummen lagligt skild av sin första hustru.

26.3. skräddare Nils Gustaf Högmarck, född i Karlstad, jungfru Marie Helena Lindberg (fattas)

26.3. urmakare Adolph Fahlström, född i Helsingfors, jungfru Charlotta Lovisa Könika, här född.

4.4. kapten Andreas Salmen, änkling, född i Savolax, madame Margaretha Albertina Tujulin, född i Kuopio. Salmens barns ur första giftet avvittring, brudens skiljo av sin första man, kanslist Samuel Hordiander.

14.4. skomakaremästare Gustaf Hongelin, född i Helsingfors, änka Anna Charlotta Wågström, född Nordstrand, ifrån Kexholm. Hennes 2ne barn ur första giftet avvittrade.

22.4. snickaremästare Carl Falk, född i Helsingfors, jungfru Eva Adamsdotter Vainikainen ifrån Villmanstrand, av finska församlingen.

26.4. galanteriarbetare Gustaf Abraham Bennström, född i Borgå, jungfru Catharina Charlotta Sutthoff, här född.

18.6. skomakaremästare Andreas Hofdahl, född i Stockholm, jungfru Maria Christina Hillenberg, född i Helsingfors.

15.7. urmakare Daniel Lagergren, född i Borgå, madame Sophia Törnquist, född i Helsingfors, bruden skild från snickaren Anders Johan Ollberg.

15.7. kammartjänare för svenska ministern Elias Kantelius, född i Jorois, jungfru Christina Olofsdotter Åmarck, född i Västergötland.

15.7.tenngjuteriarbetare Johan Eric Trygg, född i Lovisa, jungfru Anna Christina Samuelsdotter, född i Pernå.

(5.8. bandfabrikant Carl Wilhelm Zinserling? Skild från sin första hustru Anna Danielsbacka).

5.8. bagaregesäll Elias Onsten, född i Lovisa, jungfru Euphrosina Vau, född i Mitau.

19.8. klensmedmästare Johan Skarp, änkling, född i Åbo, jungfru Ulrica Backman, född i Lovisa. Avvittring för brudgummens son av 1sta giftet.

5.9. silverarbetare Gustaf Lindgren, född i Ekenäs, jungfru Eva Stina Enquist, född i Ekenäs.

9.9. snickare Andreas Johan Ollberg, född i Helsingfors, jungfru Catharina Bergman, född i Sibbo. Brudgummens skiljobrev ur sin första hustru Sophia Törnquist.

9.9. skomakare Carl Lindblad, född i Borgå, jungfru Brigitta Sophia Kosunen, född i Rantasalmi.

23.9. bronsarbetare Alexander Risberg, änkling, här född, jungfru Anna Pick, född i Viborg.

7?.10. snickare Gustaf Wikman, född i Helsingfors, jungfru Anna Albertina Tornerus, här född.

20.10. silverarbetaregesäll Peter Heiskanen, född i Mohla, jungfru Helena Maria Krook, född i Vasa.

2.12. skräddare Anton Boije, här född, jungfru Christina Lovisa Grundström, född i Helsingfors.

26.12. skeppstimmerman Peter Christian Bernikov ifrån Christiansund (Norge), änka Maria Johanson, född Beckman, ifrån nya Finland.

1818

9.6. snickaregesäll Matts Johan Nordman, född i Lovisa, jungfru Anna Christina Hallén, född i Stockholm.

23.6. adjunkt Peter Plathan, född i Savitaipale, demoiselle Anna Elisabeth Europaeus.Dispens att som systerbarn få äkta varandra.

29.6. garvare Peter Lundberg, född i Sibbo, jungfru Helena Paulsdotter Mansner, född i Viborg.

13.8. klensmed Abraham Eklind, född i Nykyrko Å.l. jungfru Anna Friderica Backman, född i Björneborg.

15.9. silverarbetare Gustaf Lindgren, änkling, född i Ekenäs, jungfru Anna Enquist, född i Ekenäs. Dispens att äkta sin avledna hustrus syster.

(22.9. Anna Margaretha Parolin, här född)

26.9. kollegieregistrator i rikskollegium Carl Johan Öberg, född i Ruokolax, demoiselle Anna Helena Freymuth, här född i Petri församling.

28.9. bronsarbetaregesäll Johan Gabriel Dauman, född i Helsingfors, jungfru Henriette Luisette Gottlieb, född i Lovisa.

5.10. klensmedmästare Mathias Lundberg, född i Mäntsälä, jungfru Margaretha Johansdotter Tauninen, född i Viborg. Brudgummens skiljobrev ur sin första hustru Helena Iggoin.

6.10. skräddare Wilhelm Beckström, född i Fredrikshamn, jungfru Juliana Murenius, född i Säkkijärvi, av finska församlingen.

13.10. klensmedmästare Johan Forss, född i Pojo, jungfru Maria Degerman, född i Pojo.

13.10. skomakaregesäll Johan Söderström, född i Stockholm, jungfru Christina Sophia Sund, född i Sveaborg.

27.10. sjötullbesökare Abraham Mondolin ifrån Viborg, av finska församlingen, jungfru Elisabeth Paldanius, född i Uleåborg.

3.11. sjöman Hindrich Pihlström, född i Åbo, jungfru Greta Lisa Krögerström, född i Uleåborg.

1.12. urmakare Carl Sundström, änkling, född i Stockholm, jungfru Hedvig Christina Westerholm, född på Sveaborg. Barn ur brudgummens första gifte.

26.12.metalsvarvare Johan Adolph Pomelin, född i St. Michel, änka Eleonora Elisabeth Schmidt, född Wischneffsky ifrån Riga.

26.12. urmakare Gustaf Ingman, född i Sjundeå, jungfru Carolina Gustava Enquist, född i Ekenäs.

26.12. silverarbetare Peter Nyholm, född i Ingo, jungfru Catharina Berg, född i Sortavala.

1819:

5.1. musikus Clement Schertinger, född i Schwarzwald, katolik, jungfru Elisabeth Hjerpe, född i Helsingfors. Brudgummen skild ur sin första hustru.

19.1. officiant Jacob Luhm, född i Pemar, jungfru Catharina Juliana Wiberg, född i Pemar.

26.1. sjöman Johan Malmsten, född i Pernå, jungfru Maria Christina Törnlund, född i Pernå

2.2. underofficer vid garde till häst Samuel Rautanen, född i Nykyrka, jungfru Maria Christina Söderström, född i Leppävirta.

2.2. bronsarbetaremästare Johan Bernhard Lindroth ifrån Östhammar, änka Maria Isberg, född Hammarström, ifrån Esbo.

9.2. klensmedmästare Jöns Lundberg, född i Lund, jungfru Anna Helena Sundberg, född i Borgå.

13.2. instrumentmakare Gustaf Adolph Eklund, född i Borgå, jungfru Maria Catharina Bergqvist, född i Avesta.

16.2. fodralmakaremästare Andreas Nyberg, född i Sibbo, jungfru Helena Elisabeth Brun, född i Sibbo.

17.4. aptekaren Carl Johan Masalin, född i Padasjoki, jungfru Johanna Wilhelmina Frisk, född här.

29.6. silverarbetare Johan Fagerros, född i Lemo, jungfru Maria Christina Linderström, född i Ekenäs.

6.7. snickaregesäll Fredric Holmström, född i Tenala, jungfru Agneta Lindbäck, född i Vichtis.

20.7. handelsman Jean Claude Hubert, änkling, född i Paris, jungfru Brigitta Helena Ahlberg, född i Borgå.

25.7. svarvaremästare Samuel Rosenström, änkling, född i Borgå, jungfru Anna Friderice Artelia, född i Kimito.

31.7. föravskedad ingenjörkapten Jacob Johan Grunert, änkling, född i Kurland, jungfru Wilhelmina Dorothea Winberg, född i Pargas.

21.8. medaljören, Francisius Burchard Derbeck, född i Fellin (Felin?), jungfru Sophia Friderica Schröder, född i Viborg.

24.8. instrumentmakare Carl Sjöberg, född i Ekenäs, jungfru Ulrica Ohlström, född i Pojo.

28.8. bagare Friedrich Christian Müller, ifrån Mecklenburg, jungfru Maria Charlotta Westerholm, född i Helsingfors.

21.9. skomakare Carl Peter Julin, född i Stockholm, jungfru Elsa Catharina Kilpiläinen, född i Uleåborg.

23.9. skräddare Johan Friedrich Furhs (Fuchs?), född i Österrike, jungfru Anna Sophia Wikström, född i Borgå.

5.10. silverarbetare Anders Wilhelm Jung, född i Pernå, jungfru Hedvig Sophia Rydman, född i Helsingfors.

9.11. skomakare Carl Gustaf Norström, född i Lovisa, jungfru Friderica Carolina Ramstedt, född i Ekenäs.

9.11. instrumentmakaregesäll Jacob Lisner, född i Böhmen, katolik, jungfru Johanna Petronella Westelius, född i Lovisa.

28.11. snickaregesäll Carl Fredric Linqvist, född i Lovisa, jungfru Eva Catharina Träskman, född i Helsingfors.

30.11. guldarbetare Carl Fredric Lagerström, född i Karis, änka Ulrica Sundberg, född Falk, ifrån Helsingfors.

30.11. gördelmakare Andreas Måhlström, född i Stockholm, jungfru Catharina Friderica Nyman, född i Helsinge.

7.12. tenngjutare Johan Peter Örtengren, född i Lovisa, jungfru Catharina Lovisa Gricken, född i Lübeck.

11.12. skräddaregesäll Leander Lindström, född i Tenala, änka Lovisa Strömstedt, född Boxberg, född i Helsingfors.

11.12. guvernementssekreterare Johan Friedrich Zinserling, änkling, demoiselle Anna Dorothea Meder, båda här födda.

14.12. Forstmästare Georg Mekker, här född, jungfru Juliana Sophia Brunberg, född i Borgå.

18.9. aptekare Johan Friedrich Reicher, född i Viborg, demoiselle Natalia Hyppert, född i Viborg.

28.12. skomakare Gustaf Carlsson Backman, född i Borgå, jungfru Christina Olander, född i Lappträsk.

28.12. guldarbetaregesäll Daniel Relander, född i Hirvensalmi, q.p. Anna Bertilsdotter Kerminen, född i Sakkola.

31.12. silverarbetare Gustaf Kruskopf, född i Vederlax, jungfru Friderica Fröberg, född i Helsinge

31.12. korpral Carl Gustaf Granholm, född i Mörskom, q,p. Catharina Reinikainen, född i Sääminki.

1820:

4.1. sjöman Gabriel Wahlsten, född i Närpes, jungfru Christina Granström, född i Anjala.

11.1. bronsarbetaremästare Johann Gottlieb May, född i Thorn, jungfru Maria Jacobina Hellenius, född i Åbo.

18.1. officiant Carl Johan Lindholm, född i Åbo, jungfru Anna Lovisa Marqvard, född i Tammela.

29.1. kopparslagare Daniel Ekström, änkling, född i Ekenäs, änka Elisabeth Nyman, född Hattolin/Wattolin?, född i Viborg. Bruden har barn ur första giftet.

8.2. bagare Carl Peter Danholm, född i Helsingfors, jungfru Friderica Charlotta Eklund, född i Helsingfors.

8.2. handelsbetjänt Johan Moos, född i Stuttgart, jungfru Magdalena Lindberg, född i Joutseno.

29.3. juvelerare Peter Valtonen, född i Viborga Lovisa Sjöberg, född i Viborg.

29.3. sjöman Jacob Tallqvist, född i Karis, lotsänka Margaretha Berg, född i Pojo.

18.4. silverarbetare Christopher Frey, född i Viborg, jungfru Ulrica Charlotta Syren, född i Åbo.

17.5. skomakare Eric Örn, född i Lovisa, jungfru Eufrosyne Forstadius, född i Liperi.

17.5. guldarbetaregesäll Adolph Sundell, född i Helsingfors, jungfru Anna Johansdotter Leskinen, född i Viborg.

18.5. skomakare Johan Stoffert, född i Preussen, Ermenland, katolik, jungfru Friderica Charlotta Marsch, född i Borgå.

15.6. gördelmakare Samuel Gustaf Hedman, född i Pemar, änka Anna Catharina Nyberg, född Wallas, ifrån Esbo.

15.6. mekanikus Christian Ernst Laser, här född, änka Maria Lindforss, född Kihl, ifrån Viborg. Bruden har en dotter ur 1. giftet.

29.8. klensmedgesäll Anders Johan Sundberg, född i Lovisa, jungfru Maria Tikka, född i Ilomantsi.

30.8. silverarbetare Olof Holmgrén, född i Uppsala, jungfru Hedvig Christina Charlotta Kumlander, född i Åbo län.

26.9. gördelmakaremästare Niclas Ranius, född i Helsingfors, jungfru Sophia Forström, född i Helsingfors. Brudgummens skiljobrev ur Sophia Magdalena Svenzer.

30.9. skräddaregesäll Johan Segerman, född i Lovisa, jungfru Christina Elisabeth Gissler,född i Lovisa.

30.9. silverarbetaremästare Carl Gustaf Savary, jungfru Maria Sophia Söderström, båda födda i Helsingfors.

3.10. (jungfru Dorothea Concordia Korpenfelt, född i Stockholm)

16.10. skomakaremästare Gustaf Boström, född i Borgå, änka Dorothea Augustina Munschmeier, född Borstel, ifrån Berlin. Barner ur 1sta giftet avvittrade.

31.10. fabrikanten Johan Leonhard Schade, född i Elsass, jungfru Anna Elisabeth Österros, född i Åbo.

21.11. skomakare Carl Steffen, född i Altona, jungfru Constantie Roos, född i Kisko.

24.11. kollegieregistrator Johan Kihlberg, född i Viborg, jungfru Charlotta Blom, född i Helsingfors.

26.12. silverarbetare Gustaf Lindgren, änkling, född i Ekenäs, jungfru Anna Margaretha Törnberg, född i Stockholm.

28.12. skräddaregesäll Carl Råberg, född i Borgå, jungfru Anna Elisabeth Stenman, född på Strömfors bruk.

1821:

2.1. av 14de klassen Jonas Johansson, född i Wesenberg, Anna Christina Pihl, född i Helsingfors. Båda skilda från sina förra makar.

6.1. snickare Johan Christoph Bittner, änkling, född i Königsberg, änka Eva Sophia Sandell, född Salenius, ifrån Hollola.

6.1. bagare Johan Jacob Carl Bult, ifrån Schwerin, jungfru Anna Carolina Åkerblom, här född.

30.1. Sämskmakare Alexander Magnus Dosse, ifrån Narva, jungfru Ulrica Westerholm, född i Helsingfors.

19.2. skomakare Peter Staffan Immonen, född i Kuopio, jungfru Anna Sophia Carlström, född i Tavastehus.

20.2. logarvare Friedrich Gottlob Müller, ifrån Sachsen, jungfru Johanna Wikman, född i Helsingfors.

20.2. silverarbetare David Gröndahl, född i Åbo, jungfru Christina Carolina Ansten, född i Åbo.

26.3. silverarbetare Abraham Engström, född i Kimito, jungfru Catharina Axen, född i Vichtis. Med skriftiligt tillstånd i fastetiden få kopuleras.

14.4. skräddaregesäll Gustaf Nyman, född i Stockholm, jungfru Hedvig Gustava Strömstedt, född på Sveaborg.

21.4. guldarbetare Andreas Relander, född i Hirvensalmi, jungfru Maria Christina Mellenius, född i Räisälä.

15.5. skomakare Gustaf Gissler, född i Pernå, jungfru Eva Lovisa Löfgren, född i Lappträsk.

17.5. snickaregesäll Emanuel Lindholm, född i Ingå, jungfru Anna Christina Norman, född i Borgå.

30.5. skomakaregesäll Tobias Johansson Gröndahl, född i Hollola, jungfru Maria Ärrkell, född i Åbo.

31.5. bokbindaregesäll Johan Henrik Ahlqvist, född i Åbo, jungfru Johanna Elisabeth Richter, född i Åbo.

23.6. sadelmakare Jacob Henric Lauden, född i Vasa, jungfru Anna Catharina Sjöblom, född i Stockholm.

28.6. skomakare Carl Henrik Törnros, född i Helsinge, jungfru Ulrica Johansdotter Berg, född i Borgå.

2.7. skomakaregesäll Carl Gustaf Grönholm, född i Borgå, jungfru Elisabeth Sotov, född i Dorpat.

24.7. handelsman Lorentz Gottlieb Harthin, född i Stockholm, änka fru Carolina Harthin, född Nordsten, född i Moskva. Dispens att få äkta sin afledne broders änka.

24.7. urmakare Nicolaus Lagerstrand, född i Kalmar, jungfru Albertina Lagerstedt, född i Helsingfors.

24.7. gördelmakaregesäll Abraham Weman, född i Åbo, jungfru Ulrica Jöransdotter Björndahl, född i Vasa.

31.7. klensmedmästare Mathias Lundberg, änkling, född i Helsingfors, jungfru Helena Catharina Nyberg, född i Viborg. Sonen avvittrad.

31.7. snickare Johan Peter Hindor, född i Borgå, jungfru Catharina Lovisa Norman, född i Heinola.

21.8. instrumentmakare Emanuel Grönberg, ifrån Kyrkslätt, jungfru Anna Renvik, född i Falun.

21.8. sjöman Peter Loman, född i Pyttis, jungfru Sophia Karman, född i Borgå.

11.9. bronsarbetaregesäll Gabriel Helsberg, född i Åbo, jungfru Sophia Albertina Björkqvist, född i Åbo.

2.10. klensmedgesäll Peter Johan Savander, född i St. Michel, jungfru Anna Sophia Söderberg, född i Pyttis.

9.10. klensmedgesäll Johan Hertman, född i Nykyrka, jungfru Maria Georgsdotter, född i Säkkijärvi.

13.10. bokbindare Jacob Johan Lagerbom, född i Åbo, jungfru Gustava Elisabeth Söderman, född i Åbo.

16.10. silverarbetaren Jacob Degert, född i Vichtis, jungfru Margaretha Dorothea Ossig, här född.

6.11. sadelmakare Anders Häggblom, född i Pyttis, jungfru Catharina Henriksdotter, född i Dorpat.

27.11. svarvaregesäll Anders Peter Lundberg, född i Helsingfors, jungfru Anna Dorothea Frantz, född i Berlin.

1.12. silverarbetaregesäll Carl Boxberg, född i Lovisa, jungfru Anna Sophia Filberg, född i Kuopio.

4.12. juveleraren Adolph Noberg, född i Fredrikshamn, jungfru Friderica Sophia Lange, här född.

4.12. instrumentmakare Eric Lundholm, änkling, född (fattas), jungfru Philipina Mattsdotter Saidarov, född i Vederlax.

26.12. vävaregesäll Johan Peter Salmen, född i Schweitz, Glarus (kanton), jungfru Hedvig Christina Orreus, född i Lovisa.

26.12. bronsarbetaregesäll Gabriel Pommelin, född i St.-Michel, jungfru Anna Christina Thomasdotter, född i Tenala.

27.12. bronsarbetaregesäll Mathias Torkel, född i Mohla, jungfru Elisabeth Hinsberg?, född i St. Michel.

27.12. skomakare Gustaf Adolph Ekholm, född i Borgå, jungfru Maria Rask, född i Heinola.

28.12. skräddaregesäll Henric Nyman, född i Pernå, jungfru Maria Helena Westlund, född i Borgå.

1822:

1.1. skomakare Friedrich Erdtman, född i Dorpat, jungfru Lovisa Ulrica Söderström, här född.

1.1. snickare Berndt Johan Drufvas, född i Helsingfors, jungfru Eva Zachariasdotter Kiuru, född i Gubenitz pogost.

14.1. bagare Johan Ludwig Kotzel, född i Württemberg, jungfru Catharina Elisabeth kihlberg, född i Sjundeå.

12.2. guvernementssekreterare Alexander Wacklin, här född, jungfru Catharina Johansdotter Peterson, här född.

4.4. skomakare Anders Wilhelm Olin, född i Kuopio, jungfru Friderica Christina Holin, född i Helsingfors.

15.4. bronsarbetare Carl Fredrik Wikberg, född i Ithis, jungfru Anna Lovisa Borgman, född i Pernå.

23.4. sadelmakaregesäll Gustaf Sjö, född på Strömfors bruk, jungfru Elisabeth Andersdotter, född i Dorpat.

14.5. guldarbetaregesäll Magnus Lange, född i Borgå, jungfru Elisabeth Jacobsson, född i Karlstad.

22.5. bronsarbetaregesäll Carl Fredric Salin, född i Heinola, jungfru Anna Gustava Nicander, född i Åbo

4.6. aptekare Johan Fredric Reicher, änkling, född i Viborg, demoiselle Johanna Sophia Jock, här född.

Dotter av hans första gifte.

4.6. skräddare Daniel Thomander, född i Tusby, jungfru Antoinette Hedvig Gottlieb, född i Lovisa.

17.6. kapten vid Nyslottska regementet Otto Wilhelm Ammondt, född i Ithis, fröken Anna Carolina Sophia Cygnaeus, född i Tavastehus. Kopulerade av biskopen och riddaren doktor Cygnaeus.

25.6. skomakaregesäll Otto Magnus Lindström, född på Svartå bruk, jungfru Catharina Holmström, född i Mörskom.

2.7. skomakaregesäll Gustaf Eric Snygg, född i Esbo, jungfru Maria Catharina Träsk, född i Sibbo.

16.7. snickaregesäll Johan Qvick, född i Sibbo, kvinna Eva Tallqvist, född i Lojo.

29.7. musikus Johan Friedrich Koch, änkling, född i Dresden, katolik, jungfru Eva Catharina Sandberg, född i Helsingfors.

24.8. gördelmakare Johan Fredric Lönnroth, född i Sibbo, jungfru Margaretha Isabella Schrade, född i Elsass, katolik.

30.8. juveleraren Henrik Simberg, född i Viborg, jungfru Elisabeth Stenström, född i Helsingfors.

5.9. urmakare Benedict Kus, född i Baden, katolik, jungfru Susanna Elisabeth Sysslin, född i Gamlakarleby.

17.9. skomakare Jacob Nyström, född i Borgå, jungfru Eva Seskander, född i Rantasalmi.

1.10. skräddaregesäll Carl Stenberg, född i Virmo, jungfru Anna Brita Nyman, född i Nyköping.

7.10. fabrikant Evald Fiedler, född i Kurland, jungfru Eva Lovisa Grönman, född i Lovisa.

7.10. bronsarbetaregesäll Carl Forslund, född i Mörskom, jungfru Sophia Holmberg, född i Lovisa.

23.10. juvelerare Samuel Molander, född i Heinola, jungfru Lovisa Gustava Westerberg, född i Helsingfors.

19.11. sjöman Henric Johan Betulander, född i Lojo, piga Eva Simonsdotter född i Loimijoki.

27.12. klensmed Peter Lehrberg, född i Hollola, jungfru Hedvig Rosling, född i Borgå.

31.12 skräddaregesäll Eric Ny, född i Mörskom, jungfru Friderica Tavon, född i Lovisa.

1823:

18.2. skomakaregesäll Zacharias Vässman, född i Ekenäs, jungfru Gustava Charlotta Wellingk, född i Åbo

25.2. skomakaregesäll Peter Gustaf Hammarström, född i Norrtälje, jungfru Maria Elisabeth Wilander, född i Åbo.

3.3. Johan Höppener, född i Reval, Anna Catharina Tallroth, född i Ekenäs, anmärk: har sammanavlat före vigseln några barn.

4.3. skomakare Carl Gustaf Hagberg, född i Stockholm, jungfru Eva Christina Wikström, född i Helsingfors.

26.4. bronsarbetare Gustaf Adolph Forsman, född i Pojo, jungfru Maria Elisabeth Brun, född i Kristianstad.

29.4. bomullsvävare Friedrich Wilhelm Kühn, född i Sachsen, jungfru Martha Lindeman, här född.

20.5. urmakare Johan Fredric Berg, född i Stockholm, jungfru Catharina Charlotta Lund, född i Vasa.

24.6. posementaregesäll Samuel Wilhelm Norman, ifrån St. Michel, jungfru Sophia Charlotta Hernberg, född i Tavastehus.

12.7. guldarbetare Johan Henrik Nygren, född i Stockholm, jungfru Catharina Granberg, född i Borgå.

12.8. överskarargesäll Gustaf Adolph Öhrström, född i Borgå, jungfru Anna Elisabeth Ongelin, född i Esbo.

26.8. handelsbokhållare Carl Anders Sjöström, född i Tavastehus, jungfru Sophia Lovisa Liljegren, född i Stockholm.

6.9. skräddaremästare och kyrkoäldst Gabriel Boström, änkling, jungfru Gustava Charlotta Schultz, båda ifrån Helsingfors.

9.9. juveleraregesäll Magnus arppe, född i Puumala, jungfru Beata Elisabeth Lovisa Logren, född i Viborg.

16.9. kirurg Gottfrid Gustaf Lomann, här född, jungfru Christina Elisabeth Ekström, född i Helsingfors.

27.9. kopparslagare Daniel Ekström, änkling, ifrån Ekenäs, jungfru Anna Luukkonen, ifrån Impilahti, av finska församling.

3.10. boktryckaregesäll Gustaf Virmolin, född i Åbo, jungfru Maja Kaisa Körning, född i Närke, Ånstad.

27.10. svarvare Adolph Fredric Gerlack, född i Stockholm, jungfru Christina Catharina Nygren, född i Borgå.

4.11. kopparslagare Anders Forsman, född i Pojo, jungfru Elisabeth Catharina Kanstlin, född i Åbo, av finska församling.

25.11. skräddaregesäll Benjamin Brofelt, född i Kuopio, jungfru Hedvig Örnberg, född i Kuopio.

25.11. bokbindare Johan Fredric Fennander, född i Viborg, jungfru Anna Gustava Polviansky, född i Helsingfors. Sammanvigde i Kronstadt av pastor Toppelius.

9.12. urmakare Johan adolph Åhlström, född i Pojo, jungfru Hedvig Larsdotter Räihä, född i Viborg, av finska församling.

27.12. silverarbetare Elias Modig, född i Kisko, änka Catharina Lovisa Skotte, född Pagel, ifrån Hannover.

27.12. snickare Mathias Gottberg, född på Åland, änka Catharina Ollberg, född Bergman, ifrån Sibbo.

1824:

20.1. snickaregesäll Carl Ålander, född i Borgå, jungfru Ulrica Kämpe, född i Esbo.

3.2. skomakaregesäll Johan Eric Fristedt, född i Helsingfors, jungfru Anna Lena Lindros, född i Ekenäs.

9.2. garderobmästare vid teater Carl ferdinand Babini, änkling, född i Italien, Mantova, katolik, jungfru Magdalena Albertina Silversparre, född i Jorois.

14.2. klensmedgesäll Johan Lindros, född i Jockas, jungfru Helena Storck, född i Sibbo.

17.2. bokbindare Carl Magnus Norrbom, född i Helsingfors, jungfru Anna Elisabeth Christersdotter, född i Varkaus.

19.2. sjöman Johan Fredric Törnros, född i Helsingfors, kvinnoperson Hedvig Christina Mattsdotter, född i Mörskom.

4.5. skräddaregesäll Otto Wilhelm Granbohm, född i Virmo, jungfru Catharina Johansdotter, född i Tyrvis.

4.5. snickaregesäll Gustaf Henrik Relander, född St. Michel, jungfru Eva Christina Patrack, född i Kexholm.

8.5. silverarbetare Johan Fredric Falk, född i Helsingfors, jungfru Dorothea Klaasen, född i Pernau.

15.5. silverarbetare Israel ludvig Smedberg, född i Helsingfors, jungfru Christina Lind, född i Halikko.

17.5. snickaregesäll Carl Gustaf Österberg, född i Sibbo, jungfru Anna Johansdotter, född i Gävle.

22.5. galanteriarbetaregesäll Niclas Wilhelm Tidholm, född i Nådendal, jungfru Carolina Charlotta Lupander, född i Åbo.

26.5. bronsarbetaregesäll Christian Gottlieb Hertell, här född, jungfru Gustava Berg, född på Svartå bruk.

8.6. underofficer Johan Hertner, född i Polotz, jungfru Maria Gustava Roström, född i Åbo.

15.6. skomakare Carl Johan Sven Wessman, född i Lovisa, änka Maria Helena Lenning, född Roos, född i Lovisa.

1.7. bronsarbetare Carl Johan Tegelsten, född i Pojo, jungfru Eva Elisabeth Lönnqvist, född i Pojo. Vidga i Pojo.

24.7. snickare Johan wästman, född i Ekenäs, jungfru Christina Sipponius, född i Villmanstrand.

24.7. skräddaregesäll Clas Adeick Sahlsten, född i Tavastehus, jungfru Christina Hjerppe, född i Helsingfors.

7.9. skräddaregesäll Christian Talen, född på Sveaborg, jungfru Agneta Henriksdotter, född i Vichtis.

1.11. bokbindaregesäll Carl Wall, född i Pargas, jungfru Maria Elisabeth Finander, född i Viborg.

9.11. skräddare Johan Forström, född i Bjärnå, jungfru Margaretha Elisabeth Mathisen, född i Reval.

9.11. skräddare Magnus Ahlberg, född i Elimä, jungfru Maria Forström, född i Bjärnå.

13.12. bleckslagaregesäll Anders Renvik, född i Helsinge, jungfru Brita Ulrica Nihrberg, född i Åbo.

21.12. handlande Carl linckov, änkling, född i Sachsen, jungfru Friderica Wilhelmina Sundman, född i Lovisa.

26.12. färgaren Carl Gustaf Edelman, född i Borgå, jungfru Eva Christina Åman, född i Borgå.

26.12. skomakaregesäll Anders Johan Lindberg, född i Helsingfors, jungfru Maria Sophia Ek, född på Sveaborg.

27.12. skräddaregesäll Peter Gustaf Drommer, född i Reval, jungfru Catharina Multanen, född i Kides, av finska församlingen.

27.12. skräddaregesäll Johan Henrik Järvelin, född i Leppävirta, jungfru Maria Mynt, född i Halikko.

1825

skräddaregesäll Henrik Adolf Tallqvist, född i Sibbo, jungfru Helena Enqvist, född i Nystad. Vigda i finska församlingen.

4.1. skräddaregesäll Johan Henrik Grönberg, född i Tavastehus, jungfru Anna Maria Christina Wettersten, född i Brahestad.

22.1. brandmästare Joseph Frantz Eichfeldt, här född, av Petri [tyska] församling, jungfru Sara Dorothea Tammelin, född i Viborg.

30.3. målaregesäll Jonas Gustaf Rosell, född i Lovisa, jungfru Helena Grof, född i Orimattila.

30.3. silverarbetaregesäll Carl Eric Fernelius, född i Pernå, jungfru Anna Maria Patrich, född i Kexholm.

1.4. skomakaregesäll Adam Petersson Pöllänen, född i Rantasalmi, jungfru Maria Margaretha Nordberg, född i Helsingfors.

2.4. skomakaremästare Carl Lindbladh, änkling, född i Borgå, jungfru Eva Stina Forsman, född i Pernå.

3.4. guldarbetaregesäll Abraham Wilhelm Frisk, född i Ekenäs, jungfru Lucia Berns, född på Sveaborg.

12.4. juvelerare Henrik Adolph Benjamin Stein, född i Dorpat, jungfru Maria Magdalena Hernberg, född i Tavastehus.

3.5. skräddaregesäll Anders Sandström, född i Heinola, jungfru Henrica Carolina Rosell, född i Lovisa.

16.5. skomakaregesäll Carl Löfqvist, född i Helsingfors, jungfru Catharina Andersdotter, född i Pernå.

16.5. klensmedgesäll Adam Sivenius, född i Hollola, jungfru Carolina Ahlqvist, född i Stockholm.

1.7. bronsarbetaregesäll Johan Gustaf Ahlsten, född i Åbo, jungfru Margaretha Helena (?) Nervander, född i Björneborg.

12.7. skomakare Anders Johan Lid, född i Pernå, jungfru Maria Christina Ferin, född i Åbo.

16.7. skomakaregesäll Gabriel Gabriel Lid, född i Lovisa, änka Maria Elisabeth Norström, född i Lovisa.

23.7. violinmakare David Gustaf Backman, född i Pernå, jungfru Anna Lovisa Kinström, född i Helsingfors.

15.8. guldsmedsgesäll Carl Fredric Holmstén, född i Kuopio, jungfru Lovisa Abrahamsdotter Lindegrén, född i Åbo.

18.8. skomakare Johan Flodberg, född i Helsingfors, jungfru Gustava Hedström, född i Kyrkslätt.

5.9. bronsarbetaregesäll Carl Gustaf Säll, född i Pernå, jungfru Eva Johansdotter Lappalainen, född i Viborg.

11.9. handlande, herr Isak Henric Lindström, född i Lovisa, jungfru Charlotta Johanna Amalia Zachariae, född i Oberpahlen.

19.9. bronsarbetaregesäll Johan Henric Cajalin, född på Sveaborg, änka Catharina Steinecke, född Forssberg, ifrån Finland.

26.9. galanteriarbetare Johan Wahrman, född i Åbo, demoiselle Christina Charlotta Torwigge, född i Helsingfors.

6.10. juvelerare Berndt Otto Pohlman, född i Jockas, jungfru Maria Abdona Nyström, född i Vimmerby.

8.10. sadelmakare Erik Johan Selling, född i Österhaninge, jungfru Sophia Boström, född i Borgå.

18.10. skomakaremästare herr Henric Johan Henricsson, född i Lovisa, jungfru Hedvig Boxberg, född i Lovisa.

18.10. silverarbetaregesäll Carl Gustaf Pohlman, född i Jockas, jungfru Hedda Lisa Borgman, född i Pernå.

25.10. skomakaregesäll Andreas Blomqvist, född i Borgå sn, jungfru Walborg Ongelin, född i Heinola.

1.11. skräddaregesäll Erik Johan Blomqvist, född i Sibbo, jungfru Annette Ågren, född i Fredrikshamn.

8.11. kammartjänare Gustaf Gabrielsson Kavén, född i Uskela, St. Bertils kapell, jungfru Hedvig Ståhlhammar, född i Sagu.

14.11. klensmedsmästare Emanuel Lagerqvist, född här, jungfru Anna Margaretha Hirn, född i Sysmä.

15.11. silverarbetaregesäll Isak Dahl, född i Esbo, jungfru Helena Lovisa Roos, född i Helsingfors.

22.11. vicekontrollör vid kejserliga krigskommissariatet, kollegiesekreterare Henrik Wilhelm Masalin, född i Villmanstrand, änkefru majorska Natalia von Kutoff, född Kiepert, ifrån Viborg.

29.11. skomakaregesäll Johan Bockström, född i Sibbo, jungfru Eva Helena Holmberg, född i Åbo.

26.12. skomakaremästare Carl Gustaf Bode, född i Helsingfors, jungfru Maria Elisabeth Öberg, född i Lovisa.

26.12. skomakaregesäll Gustaf Forsberg, född i Kuopio, änka Eva Lovisa Gissler, född Löfgrén, ifrån Lovisa.

27.12. klensmedsgesäll Peter Nyman, född i Pyttis, jungfru Wilhelmina Christina Lund, född i Uleåborg.


måndag 16 augusti 2021

Mantalslängd för flottans övre och lägre officerare år 1686

Hej igen!

Tyvärr finns ganska litet om flottan i Sverige. Ger här en lista på mantalslängden år 1686 för flottans övre och lägre officerare:

MantahlsRulla

oppå efterskrefne högre och nedrigare officerare som niuta löhn och passevolanter pro Ao 1686

Nembl.

Kongl: Rådet och General AMMIRALEN högwälborne H Hans Wachtmeister

Ammiraler:

Wälborne H Hans Klerck

Wälborne H Erich Siobladh

Vice Ammiraler:

Högwälborne H. Gustaff Sparre

Wälb: H. Werner von Rosenfeldt

Wälb: Hr. Cornelius Ruckerstierna

AmmiralLieut: och EqvipagieMästare som och förrättar HolmMajors tienst:

Wälb: H. Petter Rosenholm

Schoutbinachter:

Wälb: Frans Laus [Lauw] död d. [spatium] Octob. 1686

Wälb. Johan Klerck niuter titul aff AmLieut

Wälb: Fredrich Rootkirck

Högwälborne Greff: Axell Leijonhuffwud avancerat till Schoutbinacht i Frans Laus ställe d. [spatium] Octob. Ao 1686


Ammiral Lieut: och Tögemästare

Wälb: Anders Gyldenspaak


Majorer:

Wälb: Claes Edenberg

Wälb: Johan Bagmon

Påwell Rump

Wälb: Henning Ankargrip


Commendeurer:

Anders Jacobsson

Erich Andersson Boij

Mårten Oluffsson

Paul von Qwickelberg

Magnus Swensson

Jacob Gris

Johan Eekenberg

Christopher Wernich

Anders Hysing


Artollerie Capiteiner

Söffring Jönsson

Johan Leijonfeldt

Johan Dreffling


Feurwärckare Capitein:

Gustaff Mein


Skepz Capiteiner

Mattz Börgesson Moor

Nils Erichsson Wrång

Carl Melander

Anders von der Wik

Petter Thösson

Lars Andersson Kryka

Erich Ribbing

Jöran Soop

Petter Liung

Abraham von Schröer

Greffwe Axell Leijonhuffwudh avancerad till Schoutbinacht i Frans Lows ställe d. {spatium Octob 1686

Oluff Wrång

Jonas Duffwa

Leonard Roos

Marcus Cronström

Oluff Törnerbusk

Hans Wellamsson Lamb

Johan Roluffsson Pallm

Michell Arffwedzon Hall

Swen Crabath

Michell Albrechtsson

Greffwe Johan Oxenstierna


Ähn Capiteiner som niuta allenast ÖfwerLieut-s löhn:

Johan Brandt

Otto Kröger

Thomas Gee

Erich Spaak

Johan Myrman

Gustaff Buhre

Gideon von Nummers [Numers]

Carl Bygla


Artollerie Lieutenanter:

Matthias Grabbe

Willhelm von Hoppen

Anders Torsk


ÖfwerLieutenanter:

Hindrich Markusson Klåckare

Per i Sandgården

Påffwell Kohlhoff

Erich i Lyan

Per Nilsson

Mårten Dunkark

Anders Carling

Samuel Carlsson

Mattz Trullsson

Erich Ankarfiell

Anders Mees

Bertill Kåck

Erich Johansson Bior

Oluff Joensson Swartwik niuter aff Krigzmans Cassan och Öffwerskepp-s löhn så länge han giör tienst

Mårten Oluffsson Spaak

Jacob Joensson Dahlkarl

Anund Fryerman

Jöran Småkopp

Gustaff Mallm

Axell Hägg effter Kongl. Maij-s fullmacht aff d. 15 Novemb. 1686 avancerad till Capitein i Gref Axell Johan Leijonhufwudz ställe

Georg Carsten Nybaur

Erich Frimodig

Gustaff Rosenstierna

Daniel Christophersson

Petter Plei

Petter Buhre

Johan Springer

Folqvart Aremon

Ernest Boie

Philip Probst

Per Oluffsson

Claes Fleming

Lambert Leba

David Hejoch


ÖfwerLieutenanter som niuta allenast vnderLieutenantz löhn

Per Isaaksson Fager

Nils Andersson Ruuth

Adam Rosencrantz

Jonas Falk

Lars Hessellgreen


VnderLieutenanter:

Bengdt Storm

Swen Bougman

Hans Brun

Swen Lillia

Johan Brandt

Oluff Wernich

Johan Kiliansson Willhellms

Håkan Roos

Jonas Michelsson

Daniel Olandius

Anders Lindberg

Carl Ruuth

Gustaff Sturk

Johan Swensson

Michel Kedher

Gustaff Wattrang

Anders Erichsson Klåckare

Petter Brandt

Anders Erichsson Blom


VnderLieut: som niuter Constapels löhn:

Marcus Wernle

Öfwerskeppare

Staffan Hindrichsson död d. 5 Febr. 1686

Nils Michelsson Lustig

Bengt Ambiörnsson Gumbse

Zachris Wästgiöthe

Erich Clemetsson Stark

Anders Öhrling

Mårten Brink

Johan Michelsson Ancka

Oluff Hellsing

Nils Erichsson Hålländare

Essbiörn Nilsson

Jonas Haan

Anders Swart

Nils Christersson

Erich Olufsson

Johan de Zeves

Oluff Geting

Oluff Erichsson Wästman

Nils Larsson

Mårten Markusson Knuus

Lars Larsson Bång

Anders Bengtsson Berg

Carl Hindrich Leve

Johan Kyhl

Petter Smedh

Anders Rospigg

Michell Krookslätt

Mattz Jacobsson förbytare

Olouff Jönsson Horn

Erich Persson Arnelius ifrån medellskepp d. 5 Sept. 1685

Oluff Eedman ifrån medellskepp d. 15 Aug. 1685

Oluff Persson Twär ifrån medellskepp d. 5. Sept. 1685


Medellskeppare:

Oluff Borre

Bulich Staffansson

Anders Wästgiöthe

Sifwerdt Berndtsson

Gustaff Qwick

Jöran Hindrichsson Musk

Per Persson Hellsing

Anders Hysingh

Mattz Larsson Roos

Hans Joensson Gråå

Hindrich Ellffman

Jonas Oluffsson Glantz

Johan Borre

Anders Läckia

Johan Diedrichsson Falk

Daniel Alm

Måns Andersson Falk

Per Joensson Pommer

Wollmar Simonsson

Anders Andersson Bygla

Jörgen Bongling

Albrecht Nilsson

Lars Lithen

Johan Kawantzon

Oluff Nilsson Loo

Per Joensson Lille Twallira

Petter Pettersson Lang

Anders Joensson Ahlbo ifrån underskepp d. 5. Sept. 1685

Nils Olufsson Blom ifrån underskepp d. 5. Sept. 1685

Jöran Hansson Blom ifrån högbutzman d. 11 Martij 1685

Lars Carlsson Bonde ifrån underskepp d. 15 Aug 1685

Erich Erichsson Frisk ähr rootehögbåtzman, införd i Rullan för medellskepp d. 15 Aug. 1685 och måste ransakas om han skaffat rooten karl igen.


Vnderskeppare

Johan Andersson Swarffwara

Per Johansson Grå

Erich Andersson Gåse

Erich Mattsson

Anders Torsk

Erich Simonsson Måsa

Oluff Biörkman

Jacob Johansson Lustig

Oluff Gudman

Per Larsson Höök

Hans Erichsson

Mårten Markusson Kaust

Michell Ottosson Ösell

Anders Erichsson Kuuse

Gulich Oluffsson Frisk

Påfwell Hindrichsson Liten

Jöran Kankelberg

Anders Vllff

Per Larsson Swahla ifrån Högbåtzman d. 12 Aug. 1684

Erich Michelsson Skamper ifrån högbåtsman d. 15 Augusti 1685

Jonas Ohlbo ifrån högbåtsman d. 15 Augusti 1685

Erich Persson Hellsing ifrånhögbåtsman d. 15 Augusti 1685

Oluff Åckerman


Öfwerstyremän:

Erich Andersson Swart

Per Jacobsson Biuhre

Hindrich Jacobsson Rahm

Cornelius Spehleman

Trulls Larsson

Josep Oluffsson

Johan Påwellsson Poit

Daniel Jöransson Löff

Anders Erichsson Strängh

Janus Andersson Skåtte

Oluff Erichsson Öfregrund

Nils Hansson Skåtte

Daniel Knutsson

Per Joensson Staff

Påffwell Påfwellsson Rump

Per Månsson Skoug

Michell Nilsson

Oluff Larsson Brännö ?

Lars Andersson

Wellam Pettersson Skåtte

Dafwid Persson Fuhl

Erich i Wiken

Effwert Larsson

Jacob Andersson

Isak Mattsson Elgh

Per Håkansson


Medellstyrmän:

Erich Persson Duffwa

Samuel Mattsson Reyer

Erich Hindrichsson Hellsing

Börge Schlagell

Anders Persson Hellsing

Johan Löffman

Per Andersson Hollm

Jacob Lefwerantz

Erich Kruus

Per Gustaffsson Kiärebroor

Swen Påhlsson Bergqwist

Guttfriedt Lorentzon Lang

Johan Lorentsson Lang

Christian Trullsson

(de fyra sistnämnda:) ifrån läfreStyrmän d. 28 Juli 1685


Lähre Styremän:

Måns Joensson Kiällman

Abraham Rassmusson Rönqwist

Nils Jönsson Humbla

Lars Jönsson Humbla

Per Erichsson Swart

Anders Oluffsson Brask

Hindrich Hollm

Lars Höyer

Hans Briant

Jöran Bromholdt

Måns Baas?

Christian Andersson Wästman


Constaplar:

Swen Eekeroth

Lars Ehrencrantz död i Östindien d. 16 Ap. 1686 effter Const. Mått Oluff Nilsson Bergz berättelse, som honom dher har begraffwat.

Johan Siötrull

Mårten Joensson Knecht

Joen Börgesson Thåt

Lars Dahlberg

Oluff Larsson Biörk

Erich Hansson Allm

Isack Abrahamsson Tellerman

Jacob Mertz ?

Mattz Liungberg

Swen Hansson

Swen Håkansson

Bertell Mardor

Per Jönsson Nebb

Axell Kiörning

Nils Höök

Gabriel Leiman

Carl Noorman

Anders Boll

Joen Kruskopp

Axell Raab

Hans Ahlfeldt

Erich Vllberg

Johan Spaak

Arffwedt Fisk

Carl Nooth

Jöran Jennman

Jöns Herudicks

Bengt i Hulsby

Håkan Liderus

Anders Erichsson Lång

Per Erichsson Mallm

Swen Klint

Hans Hwas

Carl Raab

Benjamin Wästerman

Oluff Helleberg

Johan Jönsson Brobech

Johan Johansson Critz

Johan Mollet

Samuel Röllfink

Arffwedh Bergman

Johan Raase

Erich Mattsson Berg

Petter Schmidt

Petter Törner

Johan Rooth

Adam Weiler

Jacob Rosencrantz

Johan Lähr

Erich Joensson Berg

Magnus Brunerus

Johan Mattsson Åberg

Petter Bengdtsson

Petter Wässman

Johan Giliusson Bohm

Jonas Pallmqwist

Nils Dahlström

Hindrich Conradt Turtelltaube

Isaak Pettersson Noorman

Gustaff Pryttz

Mauritz Kåck

Erich Andersson Laggman antagen af H. Kongl. Maij-tt d. 26 Martij 1686 effter Am.Lieut. Gyldenspakz berättelse, af effter hans Er-r Gen. Am. Skrifwelse till bem-te H. Am. Lieut. skall straxt träda till full löhn, i någon afgångens ställe och berättade H. Am. Lieut. att Carl Leijonfelt ähr död, och blif-r denne i hans ställe

Hindrich Larsson Clavin antagen d. 9 Januarij att niuta full löhn.


Constaplar som niuta allenast Constapels Måttz löhn

Oluff Larsson Stam

Mattz Strömberg död

Torsten Nilsson

Hans von der Heide

Oluff Hiller

Oluff Säterqwist

Isaak Lagerström

Måns Nyman

Hans Thunman

Per Andersson Bark

Johan Swensson Segerbrant

Lars Gunnarsson Sternling

Börge Spring

Daniel Åkerbladh

Ambiörn Siöman

Petter Manich

Nils Törnbusk

Swen Lagström

Samuel Rosendahl

Lars Wasterliung (Wästerliung?)

Jacob Jägare

Swen Neesman

Knut Bäck

Petter Wätterhambn

Swen Jespersson Eek

Jöns Häggegraan

Otto Ribbingh


Constaplars Mått:

Nils Månsson Kråka

Erich Persson Broman

Johan Grimsteen

Erich i Nääsby

Per Månsson Lind

Johan Klint

Christian Kröger

Erich Ingerman

Lars Lillie

Anders Ståckman

Petter Tomspå

Erich Mattsson Komb

Måns Botwedsson Berg

Swen Swensson Falk

Jonas Eekenberg

Erich Linderoth

Lars Persson Skoug

Oluff Bengtsson Bohm

Swen Månsson Felt

Johan Uhrwäder

Erich Kiörning

Anders Berg

Carl Barck

Carl Sturk

Johan Schening

Nils Rahm

Johan Luth

Gideon Gulle

Hans Gråll

Christopher Schwandt

Hans Berg

Petter Samuelsson Krook

Lars Rönning

Oluff Duffwa

Måns Swan

Carl Gustaff Bess ?

Mattz Seger

Johan Scheder

Johan Schröder

Mattz Rosenbohm

Jacob Katt

Bengt Hiller

Anders Eekegreen

Samuel Lind

Erich Giök

Hans Koopman

Johan Biörn

Oluff Berg

Börge Smålenning

Gudmund Länck

Anders Liliieqwist

Erich Törnberg

Lars Bark

Anders Graan

Gustaff Klöfwerskiöldh

Johan Lillia

Frans Knorring

Axell Ankarfiell

Erich Ebbesson

Jonas Stille

Erich Hall

Johan Mannerfeldt

Anders Olufsson Falk

Oluff Mattsson Hollm

Östen Jacobsson Berg

Johan Erichsson Scheff

Erich Schilder

Hans Axellsson Raab

Christopher Eekelund

Anders Warnberg

Johan Erichsson Roos

Samuel Pettersson antagen d. 7 Januarij 1686 för swerdfeijare dödh d. 22 Maij 1686