tisdag 17 augusti 2021

Mantalslängd för flottans övre och lägre officerare år 1686

Hej igen!

Tyvärr finns ganska litet om flottan i Sverige. Ger här en lista på mantalslängden år 1686 för flottans övre och lägre officerare:

MantahlsRulla

oppå efterskrefne högre och nedrigare officerare som niuta löhn och passevolanter pro Ao 1686

Nembl.

Kongl: Rådet och General AMMIRALEN högwälborne H Hans Wachtmeister

Ammiraler:

Wälborne H Hans Klerck

Wälborne H Erich Siobladh

Vice Ammiraler:

Högwälborne H. Gustaff Sparre

Wälb: H. Werner von Rosenfeldt

Wälb: Hr. Cornelius Ruckerstierna

AmmiralLieut: och EqvipagieMästare som och förrättar HolmMajors tienst:

Wälb: H. Petter Rosenholm

Schoutbinachter:

Wälb: Frans Laus [Lauw] död d. [spatium] Octob. 1686

Wälb. Johan Klerck niuter titul aff AmLieut

Wälb: Fredrich Rootkirck

Högwälborne Greff: Axell Leijonhuffwud avancerat till Schoutbinacht i Frans Laus ställe d. [spatium] Octob. Ao 1686


Ammiral Lieut: och Tögemästare

Wälb: Anders Gyldenspaak


Majorer:

Wälb: Claes Edenberg

Wälb: Johan Bagmon

Påwell Rump

Wälb: Henning Ankargrip


Commendeurer:

Anders Jacobsson

Erich Andersson Boij

Mårten Oluffsson

Paul von Qwickelberg

Magnus Swensson

Jacob Gris

Johan Eekenberg

Christopher Wernich

Anders Hysing


Artollerie Capiteiner

Söffring Jönsson

Johan Leijonfeldt

Johan Dreffling


Feurwärckare Capitein:

Gustaff Mein


Skepz Capiteiner

Mattz Börgesson Moor

Nils Erichsson Wrång

Carl Melander

Anders von der Wik

Petter Thösson

Lars Andersson Kryka

Erich Ribbing

Jöran Soop

Petter Liung

Abraham von Schröer

Greffwe Axell Leijonhuffwudh avancerad till Schoutbinacht i Frans Lows ställe d. {spatium Octob 1686

Oluff Wrång

Jonas Duffwa

Leonard Roos

Marcus Cronström

Oluff Törnerbusk

Hans Wellamsson Lamb

Johan Roluffsson Pallm

Michell Arffwedzon Hall

Swen Crabath

Michell Albrechtsson

Greffwe Johan Oxenstierna


Ähn Capiteiner som niuta allenast ÖfwerLieut-s löhn:

Johan Brandt

Otto Kröger

Thomas Gee

Erich Spaak

Johan Myrman

Gustaff Buhre

Gideon von Nummers [Numers]

Carl Bygla


Artollerie Lieutenanter:

Matthias Grabbe

Willhelm von Hoppen

Anders Torsk


ÖfwerLieutenanter:

Hindrich Markusson Klåckare

Per i Sandgården

Påffwell Kohlhoff

Erich i Lyan

Per Nilsson

Mårten Dunkark

Anders Carling

Samuel Carlsson

Mattz Trullsson

Erich Ankarfiell

Anders Mees

Bertill Kåck

Erich Johansson Bior

Oluff Joensson Swartwik niuter aff Krigzmans Cassan och Öffwerskepp-s löhn så länge han giör tienst

Mårten Oluffsson Spaak

Jacob Joensson Dahlkarl

Anund Fryerman

Jöran Småkopp

Gustaff Mallm

Axell Hägg effter Kongl. Maij-s fullmacht aff d. 15 Novemb. 1686 avancerad till Capitein i Gref Axell Johan Leijonhufwudz ställe

Georg Carsten Nybaur

Erich Frimodig

Gustaff Rosenstierna

Daniel Christophersson

Petter Plei

Petter Buhre

Johan Springer

Folqvart Aremon

Ernest Boie

Philip Probst

Per Oluffsson

Claes Fleming

Lambert Leba

David Hejoch


ÖfwerLieutenanter som niuta allenast vnderLieutenantz löhn

Per Isaaksson Fager

Nils Andersson Ruuth

Adam Rosencrantz

Jonas Falk

Lars Hessellgreen


VnderLieutenanter:

Bengdt Storm

Swen Bougman

Hans Brun

Swen Lillia

Johan Brandt

Oluff Wernich

Johan Kiliansson Willhellms

Håkan Roos

Jonas Michelsson

Daniel Olandius

Anders Lindberg

Carl Ruuth

Gustaff Sturk

Johan Swensson

Michel Kedher

Gustaff Wattrang

Anders Erichsson Klåckare

Petter Brandt

Anders Erichsson Blom


VnderLieut: som niuter Constapels löhn:

Marcus Wernle

Öfwerskeppare

Staffan Hindrichsson död d. 5 Febr. 1686

Nils Michelsson Lustig

Bengt Ambiörnsson Gumbse

Zachris Wästgiöthe

Erich Clemetsson Stark

Anders Öhrling

Mårten Brink

Johan Michelsson Ancka

Oluff Hellsing

Nils Erichsson Hålländare

Essbiörn Nilsson

Jonas Haan

Anders Swart

Nils Christersson

Erich Olufsson

Johan de Zeves

Oluff Geting

Oluff Erichsson Wästman

Nils Larsson

Mårten Markusson Knuus

Lars Larsson Bång

Anders Bengtsson Berg

Carl Hindrich Leve

Johan Kyhl

Petter Smedh

Anders Rospigg

Michell Krookslätt

Mattz Jacobsson förbytare

Olouff Jönsson Horn

Erich Persson Arnelius ifrån medellskepp d. 5 Sept. 1685

Oluff Eedman ifrån medellskepp d. 15 Aug. 1685

Oluff Persson Twär ifrån medellskepp d. 5. Sept. 1685


Medellskeppare:

Oluff Borre

Bulich Staffansson

Anders Wästgiöthe

Sifwerdt Berndtsson

Gustaff Qwick

Jöran Hindrichsson Musk

Per Persson Hellsing

Anders Hysingh

Mattz Larsson Roos

Hans Joensson Gråå

Hindrich Ellffman

Jonas Oluffsson Glantz

Johan Borre

Anders Läckia

Johan Diedrichsson Falk

Daniel Alm

Måns Andersson Falk

Per Joensson Pommer

Wollmar Simonsson

Anders Andersson Bygla

Jörgen Bongling

Albrecht Nilsson

Lars Lithen

Johan Kawantzon

Oluff Nilsson Loo

Per Joensson Lille Twallira

Petter Pettersson Lang

Anders Joensson Ahlbo ifrån underskepp d. 5. Sept. 1685

Nils Olufsson Blom ifrån underskepp d. 5. Sept. 1685

Jöran Hansson Blom ifrån högbutzman d. 11 Martij 1685

Lars Carlsson Bonde ifrån underskepp d. 15 Aug 1685

Erich Erichsson Frisk ähr rootehögbåtzman, införd i Rullan för medellskepp d. 15 Aug. 1685 och måste ransakas om han skaffat rooten karl igen.


Vnderskeppare

Johan Andersson Swarffwara

Per Johansson Grå

Erich Andersson Gåse

Erich Mattsson

Anders Torsk

Erich Simonsson Måsa

Oluff Biörkman

Jacob Johansson Lustig

Oluff Gudman

Per Larsson Höök

Hans Erichsson

Mårten Markusson Kaust

Michell Ottosson Ösell

Anders Erichsson Kuuse

Gulich Oluffsson Frisk

Påfwell Hindrichsson Liten

Jöran Kankelberg

Anders Vllff

Per Larsson Swahla ifrån Högbåtzman d. 12 Aug. 1684

Erich Michelsson Skamper ifrån högbåtsman d. 15 Augusti 1685

Jonas Ohlbo ifrån högbåtsman d. 15 Augusti 1685

Erich Persson Hellsing ifrånhögbåtsman d. 15 Augusti 1685

Oluff Åckerman


Öfwerstyremän:

Erich Andersson Swart

Per Jacobsson Biuhre

Hindrich Jacobsson Rahm

Cornelius Spehleman

Trulls Larsson

Josep Oluffsson

Johan Påwellsson Poit

Daniel Jöransson Löff

Anders Erichsson Strängh

Janus Andersson Skåtte

Oluff Erichsson Öfregrund

Nils Hansson Skåtte

Daniel Knutsson

Per Joensson Staff

Påffwell Påfwellsson Rump

Per Månsson Skoug

Michell Nilsson

Oluff Larsson Brännö ?

Lars Andersson

Wellam Pettersson Skåtte

Dafwid Persson Fuhl

Erich i Wiken

Effwert Larsson

Jacob Andersson

Isak Mattsson Elgh

Per Håkansson


Medellstyrmän:

Erich Persson Duffwa

Samuel Mattsson Reyer

Erich Hindrichsson Hellsing

Börge Schlagell

Anders Persson Hellsing

Johan Löffman

Per Andersson Hollm

Jacob Lefwerantz

Erich Kruus

Per Gustaffsson Kiärebroor

Swen Påhlsson Bergqwist

Guttfriedt Lorentzon Lang

Johan Lorentsson Lang

Christian Trullsson

(de fyra sistnämnda:) ifrån läfreStyrmän d. 28 Juli 1685


Lähre Styremän:

Måns Joensson Kiällman

Abraham Rassmusson Rönqwist

Nils Jönsson Humbla

Lars Jönsson Humbla

Per Erichsson Swart

Anders Oluffsson Brask

Hindrich Hollm

Lars Höyer

Hans Briant

Jöran Bromholdt

Måns Baas?

Christian Andersson Wästman


Constaplar:

Swen Eekeroth

Lars Ehrencrantz död i Östindien d. 16 Ap. 1686 effter Const. Mått Oluff Nilsson Bergz berättelse, som honom dher har begraffwat.

Johan Siötrull

Mårten Joensson Knecht

Joen Börgesson Thåt

Lars Dahlberg

Oluff Larsson Biörk

Erich Hansson Allm

Isack Abrahamsson Tellerman

Jacob Mertz ?

Mattz Liungberg

Swen Hansson

Swen Håkansson

Bertell Mardor

Per Jönsson Nebb

Axell Kiörning

Nils Höök

Gabriel Leiman

Carl Noorman

Anders Boll

Joen Kruskopp

Axell Raab

Hans Ahlfeldt

Erich Vllberg

Johan Spaak

Arffwedt Fisk

Carl Nooth

Jöran Jennman

Jöns Herudicks

Bengt i Hulsby

Håkan Liderus

Anders Erichsson Lång

Per Erichsson Mallm

Swen Klint

Hans Hwas

Carl Raab

Benjamin Wästerman

Oluff Helleberg

Johan Jönsson Brobech

Johan Johansson Critz

Johan Mollet

Samuel Röllfink

Arffwedh Bergman

Johan Raase

Erich Mattsson Berg

Petter Schmidt

Petter Törner

Johan Rooth

Adam Weiler

Jacob Rosencrantz

Johan Lähr

Erich Joensson Berg

Magnus Brunerus

Johan Mattsson Åberg

Petter Bengdtsson

Petter Wässman

Johan Giliusson Bohm

Jonas Pallmqwist

Nils Dahlström

Hindrich Conradt Turtelltaube

Isaak Pettersson Noorman

Gustaff Pryttz

Mauritz Kåck

Erich Andersson Laggman antagen af H. Kongl. Maij-tt d. 26 Martij 1686 effter Am.Lieut. Gyldenspakz berättelse, af effter hans Er-r Gen. Am. Skrifwelse till bem-te H. Am. Lieut. skall straxt träda till full löhn, i någon afgångens ställe och berättade H. Am. Lieut. att Carl Leijonfelt ähr död, och blif-r denne i hans ställe

Hindrich Larsson Clavin antagen d. 9 Januarij att niuta full löhn.


Constaplar som niuta allenast Constapels Måttz löhn

Oluff Larsson Stam

Mattz Strömberg död

Torsten Nilsson

Hans von der Heide

Oluff Hiller

Oluff Säterqwist

Isaak Lagerström

Måns Nyman

Hans Thunman

Per Andersson Bark

Johan Swensson Segerbrant

Lars Gunnarsson Sternling

Börge Spring

Daniel Åkerbladh

Ambiörn Siöman

Petter Manich

Nils Törnbusk

Swen Lagström

Samuel Rosendahl

Lars Wasterliung (Wästerliung?)

Jacob Jägare

Swen Neesman

Knut Bäck

Petter Wätterhambn

Swen Jespersson Eek

Jöns Häggegraan

Otto Ribbingh


Constaplars Mått:

Nils Månsson Kråka

Erich Persson Broman

Johan Grimsteen

Erich i Nääsby

Per Månsson Lind

Johan Klint

Christian Kröger

Erich Ingerman

Lars Lillie

Anders Ståckman

Petter Tomspå

Erich Mattsson Komb

Måns Botwedsson Berg

Swen Swensson Falk

Jonas Eekenberg

Erich Linderoth

Lars Persson Skoug

Oluff Bengtsson Bohm

Swen Månsson Felt

Johan Uhrwäder

Erich Kiörning

Anders Berg

Carl Barck

Carl Sturk

Johan Schening

Nils Rahm

Johan Luth

Gideon Gulle

Hans Gråll

Christopher Schwandt

Hans Berg

Petter Samuelsson Krook

Lars Rönning

Oluff Duffwa

Måns Swan

Carl Gustaff Bess ?

Mattz Seger

Johan Scheder

Johan Schröder

Mattz Rosenbohm

Jacob Katt

Bengt Hiller

Anders Eekegreen

Samuel Lind

Erich Giök

Hans Koopman

Johan Biörn

Oluff Berg

Börge Smålenning

Gudmund Länck

Anders Liliieqwist

Erich Törnberg

Lars Bark

Anders Graan

Gustaff Klöfwerskiöldh

Johan Lillia

Frans Knorring

Axell Ankarfiell

Erich Ebbesson

Jonas Stille

Erich Hall

Johan Mannerfeldt

Anders Olufsson Falk

Oluff Mattsson Hollm

Östen Jacobsson Berg

Johan Erichsson Scheff

Erich Schilder

Hans Axellsson Raab

Christopher Eekelund

Anders Warnberg

Johan Erichsson Roos

Samuel Pettersson antagen d. 7 Januarij 1686 för swerdfeijare dödh d. 22 Maij 1686