söndag 24 maj 2020

Hej!

Nu har jag att publicera Sveaborgs fästnings mantalslängd från år 1807. Namn gäller då förstås mestadels armén och arméns flotta. Några hjälpmedel har tillfogats i form av parentes för att sätta fram nutida skrivsättet.


MantalsLängd uti Sveaborgs Fästning för År 1807
Kongl. Arméns Flotta Eskader
Vice Amiral, Commendant etc etc Carl Olof Cronstedt fröken Cronstedt, friherrinna Braunou, Anna jungfru Witting, Anders lakei, Johan kusk med hust, Mickel d, 4 pigor
öfverste, Gen. Adj. Ankarheim (Anckarheim)
ÖfversteLieutenanter Jäckel Anna och Ulrika dot-r, Anna, Hedda pigor
dito C.P. Hårdh Sigrid, Ewa, Johanna dot, Johan, Erich drengar, Lena, Johanna, Anna pigor
dito J.R. de la Motte
dito A.J. Wirgin mamsell Knyppel, Lisa jungf, Johan d. Maria, Ewa pigor
dito Carl Lilljehök Sophia jungfr, Maria, Stina pigor
Majorer C.A. Pechlin, Erich betient, Anna p.
dito Joh. Gust. Olander, Stina, Anna 3 Marior p-r, Johan d, Hedda hust.
Kapitainer, Major Klerker (Klercker), Ulla, Anna p-r
dito Munck, d:o J.M. Brummer, dito Daniel Sirelius, Anna p
d:o de Besche, Maria hushållersk, Lovisa p.
dito Fr. Sutthoff, dito Gust. Funck, Lena p.
dito C. De Frese, Hedda, Lisa p-r, d:o A.J. Blåfield
dito Pehr Elfving, dito B.G. Quist, dito L.J. Lilljestråle, Maria p.
dito Alex. Kyhle
dito Standertskjöld, Anna piga
Lieutenanter, Kapten Kuhlberg, dito Rehberg med fru, Karolina dot, Maria p.
dito C.J. Kapfelman, d:o Pehr Spaak, Helena fru, Beata syst, Maria, Lena, Hedda, Lena p-r
dito Melan, Hedda mor, Anna p. Dito Elfving, dito Ad. Backman
Dito Gottsman, Ewa, Maria pigor
dito Burghausen, Oxén piga
d:o Joh. Warenberg, Sophia mor, mamsell Törnquist, Lena p.
d:o Pehr Brodd, Lena, 2 Annor pigor
d:o Blomstedt, dito Mich. Rehberg, dito Klerker (Klercker)
d:o Floor, Fredrika dot, Greta p.
D:o Bellman, dito Dankvardt, d:o Jäckel, d:o Malmborg
D:o J. Fr. Standertskjöld, dito C.J. Wirsen
UnderLieutenanter O.D. v. Krämer, Joh. H. Kreuger, Joh. P. Hallberg, Gott.J. Rehberg
dito And. Kocke, Stina srmor, Ulla, Maria pigor
dito Gust. Ad. Melan, dito Abr. Bruncrona, dito Ad. Langenskjöld, dito August Fabritius
dito August och Julius Hagelstam, dito Orten, dito Gadolin
dito Blomstedt, dito von Otter, dito af Forselles
dito Planman
flaggjunckare Warneck, dito C.U. Bruhn, d:o Pistolkors (Pistolekors), Sophia hust, Hedda mor, d:o J.H. Röö
dito Longe, Dahlbom, Bergström, dito Svartström, Breitholtz, Pesche, Carlstedt, Stålhana
dito Lettin, Hallen, Fr. Erling, dito Granberg, Kaisa mor, Joh. Burghausen, C.G. Rehberg, d:o H. Hellen med ho, Anna p.
d:o Joh. Fr. Schildt, dito Åberg, Anna ho, Hedda s-ka
Flaggstyrman Degerbeck, flaggkonstapel Wellingk, Regina, Maria pigor
Flaggkonstapel Schmidt, Maria, Aura (?), Johanna dot
dito Dahl med hust och dot. Lovisa, dito Pihlström, Lena hust, Sara dot, Lovisa p.
Flaggkonstapel Sjöström, skeppare enk. Dahlfors, flaggkonst Pehr Hallen, Brita hust
öfverstyrman Collander, von Hohenhausen, Georg Sack, Joh. Westberg, Greta hust
Medelstyrman Malmborg, Stau?den och Adlerberg
Styckjunckare Tallquist med hust, dito Carpaeus, Sillman, Anna ho, d:o Nemlander, Anna hust
dito Gust. Widing, dito Berg, dito Thermenius, Maria ho, d:o And. Thurin, Ewa hust
dito Meurling
Sergeanter: Malm, Greta ho, Sophia dot, dito Martin Lovisa ho, Stina mor, dito Schlyter, Anna hust
Korporals Enk: Wetterström, Sergeanten Boman, Kaisa ho, murare- enk Muller
dito Grönholm, Lena hust, dito Carlstedt, Greta ho, d:o Kihlström, Eklund, Maria ho, Hedda piga
dito Norström, Cojander, Strömbeck, Greta mor, d:o Rautell, Strandman, Tavon, Wellingk, Enquist, Weis och Höök
d:o Währnhjelm, af Trolle, des mor Majorskan Anna af Trolle, Fredrika p.
D:o Salen, Brummer, Norström, Hård?, Blomquist, Hartzell, Sven Lang, Anna mor, d:o Möllersvärd, Ulrika mor
Kapten Möllersvärds pigor Agneta och 2 Annor
d:o C. Limnell, Kamphe, Mullern, d:o Gadding, Lilljehök, Sillman, Wittenberg, Teckenberg, Brodd, Kuhlberg
D:o Forssgård, W. Olander, Lindeström d:o Engström, Lybeck, Brummer, Lindeman, Kramer, Sjöman, Bruhn
d:o de Mare, Aug. Af Trolle, d:o C.A. justander, Stina mor, Hornstedt, von Born, Forsten och Österberg
öfverskeppare Forsten med hust, Anna dot, Anna piga, dito Rickhoff, Ulrika ho, afsk. Styckjunck. Rickhoff
d:o C.J. Pahl, Anna ho, Maria mor, dito Winberg, Anna ho, Kaisa dot, dito Jacob westerberg, Maria hust, Maria dot
d:o C.J. Dahl, Sophia hust, dito J.E. Julin, Hedda ho, J.G. Sperl, greta hust, Ewa p, d:o Abr. Bruse
d:o Wellingk, Anna ho, enka Mar. Tallquist, underskepp. Enka Anna C. Norström
underskieppare Stenvall, Anna hust, dito Thessler, Ulla ho, d:o Segerström, greta hust, Brita p.
d:o Thim. Wiberg, Stina hust, d:o And. Strömberg, lena ho, And. Sparf, Lena ho, Gab. Wahlbeck, greta hust
d:o Mörk, Maria hust, Henr. Åström, Ulla ho, Brita p, d:o Elias Boberg, Anna hust
d:o Boxberg, Ulla ho, d:o Lang, Anna ho, Gabr. Hansson, Anna ho, d:o Pett. Strömstedt, Lovisa hust.
d:o And. Åström, d:o Jacob Sundbeck, Greta ho, Abr. Rönquist, Lovisa ho, d:o Wilh. Nygren
Extra Sergeant And. Ytterberg
d:o Under Skeppare Granberg, Anna hust, Sergeants Enka Groth

Civil Staten
Advokat Fiscal H. Örten
Secreterare Assessor Limnell, Abram Sn, Maria dot, Anna, Maria p-r
Cancellist Carl Limnell, Rättegångswäbel Gellerstedt, Johanna ho, Lena p. Wachtmästare Öberg
Kammarerare Tavon, greta, Anna, ulrika pigor, Gustaf d.
dito och Tygwachtare Gåse, Ewa Sr, Anna S-ka, Ulrika piga
Tygwachtare Aven
Casseur Lagus, Skaren skrifware
revisor Engström, militieskrifware Teckenberg
Regements skrif. Kamrer Grönvik, Lena piga
revisor Schildt, Lotta, Albertina, Klara dot, Maria piga
kammarskrif Granholm, Lotta hust, dito Gust. Löfman, August Paulin och Nils Sture
dito Gyllenberg, siukhusComissarie Sundström, Maria ho, Karolina dot. Enka Grön
kompagnie skrif. Salen, Lena, Anna pigor
Mönsterskrif Lagus, dito enka Stålfors
Reg-ts pastor Kongl. HofPredik. Backman, Brita, Ulrika pigor
Batallions Predikant Cantenius
Eskader Medicus Doctor Hornstedt, Lotte dot, Anna piga
Reg-ts fältskär Assessor Engström Henric Tomas dr Anna, Ulrika, greta pigor
Fältskärsgesäller Brevits dito Löfgren
Lieutenant Mech. Moring mamsell Hjelmera, Ulrika piga
skepsgåsse informat: Joh. Ek, Stina svärmor, Elsa dot, wachtdrängen Kyrklund, Maria hust
Wachtdrängen Gräsbeck, Kaisa hust, dito Almgren afsk. Revisor Wirsen, Sophia hust, Eva piga
Wachtmästare Elfgren Stina p.
Constructions Kapten Wiggman, Juliana, Maria pigor
d:o Lieutenant Granholm, Lena piga, Kapten Uhrtins enka
Tunnbindare Wetterstedt med hust. Smeden Fråst, Anna hust
Smedgesäll Teckenberg, Anna hust. Albertina dot, dito Strömbom, Maria ho, dito Nordberg, Anna ho
Dito Stålberg, dito Boxberg, Anna hust. Dito Rosengren, Anna ho, dito Holmström, Anna ho
Snickare Boman, Greta hust, dito ges. Oljelund, dito Ahlgren, Maria hust
timmerman Lindblad, Hedda hust, dito And. Hillenberg, Ulrika ho, d:o And. Engberg, Hedda hust.
dito Joh. Engström, Maria ho, dito Gyllenfors, d:o Häggblom, d:o Aven, Stina mor, dito Svartström
murare Bremer, Ulrika piga, gesällen Wiblad, Maria ho, dito Rönnquist
snickare Kihlströms enka
werkmästare Forström, Maria mor, Anna enka, qvartersman Svartström, wendla ho
qvartersman Friman, Stina hust, Gustafva piga, dito Holmsten, Maria ho, Maria dot
dito Malm, Lena hust, Maria p., timmerman Uppman, Kaisa ho, Johan Sn
Timmerman Forssgård, Lena hust, dito Måsbeck, Maria ho, dito Laxström, Maria ho
dito Hylse, d:o Nordström, Lisa ho, dito Nordberg, Anna ho, Stina ska, dito Åberg, Anna ho
dito Hans Lindberg, Maria hust, dito Hagberg, Maria ho, Maria enka, dito Gust. Hagberg, Ulla ho
dito Gab. Lind, Lena hust, dito Bergquist, dito Lindros, Kaisa ho, dito Backman, Maria ho, d:o Häggblom, Maria hust, dito Stark, Stina ho, Gustafva dot
dito Estman, Johanna hust, dito Pehr Häggblom, d:o Joh. Angelin, Maria ho, dito Svartström
dito Blomster, Sophia ho, d:o Balk, dito Ad. Åberg, Stina ho, d:o Henr. Blomster, dito Dubbe
dito Högman, Stina ho, dito Stenberg, Greta ho, dito Brandt, Greta hust, d:o Nymalm, Anna ho, Henrich Sn
dito Strömstedt, Lindgren, Bergström, Hantman, Westerberg och Lundquist

Lots Compagnie
N.1 Gust. Holmström, Maria hust, N. 2 Gab. Myrberg N. 3 Gust. Malmström N. 4 Ahlfors N. 5 Westerberg N. 6 Sungren N. 7. lärling Lindholm N. 8 Askolin N. 9 Halin N. 10 Sundstrand N. 11 styrm: Gröning N. 12 Rosenlund, Lisa hust N. 13 Hermonius N. 14 Öhberg N. 15 Wahlberg N. 16 Orrman, Kaisa ho, Kaisa piga N. 17 lärling Willand N. 18 Holmberg, Hedda ho N. 19 Hoffman N. 20 Ingman N. 21 styrm: Sjöholm N. 22 Wiggren N. 23 Sjöblom N. 24 Westerberg N. 25 Norberg N. 26 Månberg, Lena ho N. 27 lärling Malmström N. 28 Sundholm N. 29 Röström N. 30 Sjöstrand N. 31 styrm: Wendelin N. 32 Lönström, Stina ho N. 33 Söderström N. 34 Sundström N. 35 Sundström N. 36 Lofstadius, Maria ho N. 37 Rönnberg, Anna hust N. 38 Eklöf N. 39 Renholm N. 40 Ilander N. 41 styrm: Nyholm N. 42 Lindman, Jacob, Karl söner N. 43 Ekman N. 44 Tillman, Hedda hust N. 45 Röd, Maria ho N. 46 Blom, Lena hust N. 47 lärling Ek N. 48 Gestrin, Sophia ho N. 49 Hoffman N. 50 Sjöberg
Styrmans enk: Maria Nyholm, extra lärling Förström
Coopvardie Compagniet
No. 2 And. Manck 3. Lillja 4 Nilsson, Hedda ho 5 Sandberg 6. Segerström 7. Wenngren 8. Wickman 9. Boman 10. Qvarnberg, Anna mor 11. Brandt 12. Forström 13. Preutz 14. Hellman, Greta ho 15. Gadding Ewa ho 16. Hertzberg 17. Broman 18. Lang 19. Ljung 20. Svanberg 21. Holmström, maria hust Fredrik[a?] s-ka 22. Wikman 23. Hasselberg 24. Söderberg 25. Ingberg 26. Korkman, Hedda hust 27. Weiss 28. Flodin, Greta ho 29. de Mare 30. Sandbeck
Hautboister Jon. Bergren, Gust. Nordin, Maria ho, Henr. Strömstedt, Anna ho, Ulrika p. And. Boman, Brita p. And. Hamarin, d:o Em. Björkman, Gust. Björkell, Er. Grenman, Joh. Gissell
Skepsgåssar öfwer 15 År N. 41 johan Dunderfelt N. 60 Alf och N. 82 Martin.

LifCompagniet volont. Hust wid N. 4,11,25,28,46,51,56,59,63,67
Amiral Dankwardts Compag. dito 2,3,12,19,20,21,26,35,39,41,46,47,51,53,54,55,59,61,68,71,72,74
ÖfversteLieut. De la Mottes Compag. dito 4,7,15,21,26,41
ÖfversteLieut. Lilljehöks Compag. dito 2,7,15,17,26,34,42,43
ÖfversteLieut. Wirgins Compag. Dito 2,5,7,12,15,18,19,21,22,24,30,35,44,45 enka Brita Gissell, Ewa dot.
ÖfversteLieut. Jäckells Compag 2,4,22,26,28,46
ÖfversteLieut. Hårds Compag. 2,9,24,25,26,29,32,43,46,48 med dot., Enka Maria Söderberg
dito Schützercrantz Compag. 2, pigan Anna, 3,17,26,28,32,34,39
Major Liljestråles Compag. 20,31,41, afsk.dito hust Kaisa Boman, enka Maria Dunderfelt
Major Pechlins Compag. 2,19,32,47,48,50, enka Greta Fahlström
Major Olanders Compag. 9,10,11,31,37,41,50, enka Anna Sedervall
ÖfversteLieut. Rosensvärds Compag. 2,5,8,20,26,34,41,45,47
ÖfversteLieut Wallbergs Compag. 2 med piga,10,15,18,19,20,21,37,43,45,46,47,49

af Svea Artillerie Regementet
Major Gust. Hjärne, Sophie fru, Anna, Hedda pigor
Lieut Stjernfeldt, und.Lieutenant Rudbeck, styckjunk Dikselius, Maria ho, dito Flodberg, Stina hust.
Sergeant Hedenström, Silfversvahn

SLOTTS Staten
PlaceMajor de Carnall, Anna piga
slottsfogde Cronholm, Ulrika, Anna dot. Lovisa, Wendla, Ulrika pigor
Wachtmäst Östberg, Lena ho, Sophia dr, Eva piga, sprutmästare Hedenström, Maria hust
Wachtknecten Lindström, Anna hust, dito Forsell, Stina ho, dito Örn, Maria hust
Wachtmäst. Ekroth, Ulla ho, Anna p. Dito enka Dahm, Lovisa, Lotta döt.
Tractörska Tournaide, Anna, Ulla, Maria p.
Timmergesäll Oberg, Stina ho, snickare Aven, Lena ho, slagtare Friman, Lisa ho
slagtare Welmins d:o Malmelin, Sophia ho, d:o gestranius, Ester ho
Linväfvaren Hoffman, Lena ho, dito Björkman, Maria ho, fiskaren Sjölund, lovisa ho, d:o Lindgren
fiskare Sundberg, Lisa ho, jungfru Ottman, Erich d, 2ne Ulrikor pigor, forman Söderman
slagtare enk: Lexell, Maria dot, dito Herrström, Maria dr, enka Korkman

FORTIFICATIONS Staten
Öfverste, Ridd. Wärnhjelm, fredrika, Ulrika döt, Anders d, Lisa, Lena, Maria, Anna pigor
ÖfversteLieutenanten Arbin, Sophia dot, Gustaf d., Ulrika jungf., Anna piga
Kapitain Wetterling, Regina dot, Maria piga
Lieutenant Melan, mickel, Anders, Gabriel dr, 1 dränghust, Lovisa, Eva, Hedda pigor
Conducteur Spaak, Ulrika hushållerska, Maria piga
wallmästaren Hjort, Sergeant Långström med hust, Pehr d
Fältcamereraren Nycop, Sophia dot, Lovisa jungf., Lotta p.
Auditeur Wahrenberg, Johanna piga
Casseur, assessor Nyberg, Johan, Elias drängar, Lena, Kaisa pigor
Bokhållare, kamrer Nicander, Ulla, Lovisa döttrar, Maria p.
contoirskrifware Söderman
murare Falck med hust, Maria p. Dito Wickman med hust, Greta dot, dito Holmberg, dito Malmberg med hust
Smedges. Björkel (Björkell) med hust, enkan Malmbeck, smedges. Söderström med hust, dito Nemlander med hust och piga
dito Björkman, murare Enk: Muller, snickare Lindholm med ho, dito ges. Lindquist
timmerman Dahlström, dito Löfstedt med ho, dito Söderman med ho, Stina dot, d:o Lindholm med hust
dito Skånberg med hust, lärling Borman, glasmäst. Lindblom, lärling Lindblom, enka Åkerman, Lena p., dito Hoffstedt

Kongl. Artillerie Regementet
Öfwerste Gyllenbögell (Gyllenbögel), Maria, Susanna och 3 bnor? pigor
Öfwerste Boisman, Anders, Gustaf drängar, Anna, Wendla, Maria pigor
Major Christiersson, Lena, Sophia pigor
dito Bergstadius, Stina piga
dito och Reg-ts qwartermäst Schalien, Ulrika, Anna, Maria pigor
auditeur justit. Blome, Ulrika sska, Lena, Maria pigor
Reg-ts pastor Foeder, Eva fru, Reg-ts fältsk. Muller med fru, Maria, Lisa p, Bat. Fältsk. Thelning
Adjutanter Tigerström och Lind, Reg-ts väbel Rickneck, Maria hust
Mönsterskrif. Nyberg, fältskärsges. Schele, profoss Tibergs hustru
kapten Kurten med fru, 2 pigor
Stabs kapten Uggla, Kaisa piga
Stabs Lieut. Lucander, Meurman, styckjunkaren Hambom, Lisa ho, Kaisa p., artilleristho Maria Lindberg
Sergeant Hederström, Anna hust, dito Norberg och Blome
Artilleristhust vid No. 11,17,18,31,33,48,49,50,57,65,68
StabsCapitain Elfving, Lieutenant Andersin, und.Lieut. Holst, Stina fru, Brita p.
styckjunckare Edberg, Maria hust, dito Gestrin, sergeant Lind, fourier Egnell, trumbslaghust Anna
artilleristhust vid No 1,2,3,4,12,15,16,33,37,43,44,49,50,55,57,59,64,65,67,68,75
StabsKapten major Sunn, Israel dräng, Maria Lovisa, Kaisa pigor
Lieutenant Tidholm och Mancke, styckjunkare Hallberg, Anna hust
sergeant Scharpe, Kalmberg och fourier Tamelander
artilleristhustrur vid No 1,2,18,19,33,49,55,57,65,66,67,79
StabsKapten Gustaf Uggla, Brita jungfru, Maria piga
StabsLieut Gyllenbögell, d:o Sandelin
styckjunkare Dittmar, Maria hust, dito Degerman, Gustafwa hust, Anna p.
sergeant Hallen, dito Flöger, Ulrika hust, Fourier Dittmar
artilleristhust vid No 1,8,15,17,19,22,48,49,58,59,72,80, dito enka Lena Forström
StabsKapten, major Gyllenbögell, Löitnant [sic!] Meijer, Maria hust, Maria piga
Löitnant Hagelstam, dito Hesselius, Anna ho, Anna, Maria pigor
dito Tigerström, kadetten Dittmar, Lisa ho, Beata dot
sergeant Witting, fourier Dittmar
artilleristhust. vid No 1,2,16 med dot,17,18,29,36,42,46 med son,49,65,66
kapitain Wolcker, Maria fru, Johanna dot, Ulrika och Ewa pigor
Löitnant Wahlberg och Wolcker, styckjunkare Zander, Johanna hust, sergeant Carsten, Stina hushål.
sergeant Gyllenberg, fourier Taube
artilleristhust. vid No 8,10,12,17,18,21,30,33,34,45,46,50,63,65,66,67,71,79
Kapitain Gestrin, Ebba fru, Johanna dot, Ulrika, Stina pigor
Löitnant Svebilius, und.Löit. Arbin
kadetten Dittmar, Helena hust
artilleristhust vid No 1,8,17,18,24,31,33,34,38,49,57,62,65,78

TygStaten
tygvachtare Eneroth, Ulrika hust, Lena piga, dito Eskelin, Ewa p.
kasseur Jansson, Lotta ho, Sophia, Lena p., styckjunkare Nygren, Anna ho
Tygskrifvare Åsander
dito Nordberg, dito Falck, Beata ho, dito Nyberg, dito Lesche, Maria p., dito Ekström, dito Östling, Maria hust.
Hjulmakare Holst, Greta dotter, dito And. Ahlquist, lavettmakare Leander, dito Gust. Stenfors
sadelmak. Fr. Granström, Lena hust., Fredrich d., smed Granberg, Stina ho
Smed Landin, Greta ho, dito Fröberg, dito Strömberg, Anna ho
Hjulmak.gesäll Landin, Anna hust, lavettmak (???), d:o Söderberg, Kaisa hust
sadelmakare Heikander, Brita ho, tygtienare Nordgren, dito Kankberg, Lisa hust
Besigtningsrustmästare Hallberg, Kaisa dot
rustkammarsmed Sätterholm, Kaisa hust, dito Halling, Lena ho, dito Dallman
stockmakare Lindfors, Maria hust, Sophia dot
dito Öfverström och Nordström, hjulmak.enk Greta Löfbom

Kongl. Jägerhornska Bataljon
ÖfwerstLieut, öfwerste J.H. Gutofski, Johan betjent, Anna ho
major Mannerstråle, Abram betjent, 2ne Sophior pigor
adjutant Jägerhorn, auditeur Runneberg, Anna hushållerska
Regements fältskär Ahlruts (Ahlrot), Lovisa hust, Anna, Kaisa pigor
Bataljons präst Florin, Kaisa piga, fältskärs ges. Bergström, pipare Sundbergs hust, prophoss Kallbergs hust
StabsKapten Charpentier, löitnant Nummers (Numers), fendrich Forselles
fanjunckare Törnros, Kaisa ho, Lovisa, Kaisa, Maria döttrar, fältväbel Muller
förare Svahn, fourier Lillja, und.off. Corporal Schults (Schultz), Maria hust
soldathustrur vid No 1,42,65,92
Major Stjernskants (Stiernskantz), Sophia, Henritte, Ulrika, Karolina döttrar
lieutenant Hofflander, fendrich Kalmberg, fältväbel Walje, Beata hust, förare Martin, Johanna hust, fourier Renström, Ulla hust
rustmästare Ryberg, Anna ho, munsterskrifware Messman, Ulrika hust, Anna piga
soldathustrur vid No 51,76
Kapitain C.A. Björnberg, Jonas dräng, Kaisa, Fredrika pigor
dito de Carnall
fendrich Blåfield, fanjunckare Kellman, Anna hust
fältwäbel Kiellman, sergeant Sonnbom, Lena ho, fourier Kalling, rustmäst Islander, Lisa hust
munsterskrif-e Schildt, Sophia hust, soldathustrur vid No 21,51,58,62,68, und.off.enka Frantsman (Frantzman)
Kapitain Tigerstedt, Maria, Agata, Kaisa pigor
lieutenant Enning, fendrick Fleming, fältväbel Lagerstedt, Maria hust
förare C.A. Roos, rustmäst Jencke, Lotta hust
soldathustrur vid No 18,44,61,65,69

Hennes Kongl. Maijt-s EnkeDr. LifRegemente
öfverste grefwe Cronstedt, Eskolin lakej, Gustaf kusk, mamsell Casten, Anna jungf, Kaisa, Ulrika, Lena pigor
Reg-ts pastor Hartman med fru, Magdalena dot, 2 Marior pigor
dito auditeur Brander med fru, Greta piga, siukhuskokerska Sundström, Lovisa piga
dito Commissarie Warenberg, Reg-ts väbel Hedström
dito fältskär Assessor Gericke, Johan dräng
fältskärs gesäll Joh. Calonius, Alex. Calonius och Joh. Feldt
stabsKapten Liungberg (Ljungberg), lieut Hägerflycht, fendrich Schukts (Schultz)
fältväb. Liungberg, Kaisa ho, dito Borgström, Hedda hust, fourier Brefeldt, rustmäst Paqvalin
munsterskrif Turesson
soldathustrur vid No 1, 32,51,79,97
ÖfwersteLieut Nordenstam, mamsell Mickelsson, Hedda, Gustafwa pigor, Petter lakej
StabsKapten Lilljensparre
dito Löitnant Broberg, fendrick Wilhelms, fältväbel Svahn, Lena p.
förare Pasche, Kaisa ho, fourier Malmsten, Anna hust, Gustafwa, Maria, Hedda döttrar
sergeant Boberg, Stina hust, Johanna, Sophia döt.
soldathustrur vid No 2,9,15,29,41,51,76,82,95 med piga
prim.major, öfwersteLieut. Gutoffski, mamsell Mellberg, Sophia hushållersk, Matts dräng, Anna, Fredrika pigor
StabsKapten Hoffler med fru, Anna piga
do Lieutenant Wolcker, fendrich Hallen
fanjunckare Kiellström, förare Malmsten, Anna ho, sergeant Paqvalen, und.off.corporal Ingman
munsterskrifware Hansson, soldathustrur vid no 1 med piga,10,47,76,99
SecundMajor öfwersteLieut. Conradi, Anna hushållerska, Lovisa, Otteliana pigor, Karl betjent
StabsKapten major Broberg, Matts dräng
Lieutenant Elg, fendrich Richter
fanjunckare Hoffsten, Kaisa hust, Maria piga, fältväb. Floor, fourier Malmgren, rustmäst Martin
soldathustrur vid No 23,25,58,76
Kapten öfwersteLieut. Leijonhufvud, enkefru von Spången, Maria, Anna, Kaisa pigor, Johan dräng
Lieutenant Callerstedt, Gustaf dräng
fendrick Hjelmstjerna
fanjunckare Wikström, Stina hust, Anna piga, sergeant Forsell, förare Malmsten, Anna hust
Mönsterskrif. Österberg, fourier Enckell, rustmäst Wikström
Soldathustrur vid No 1,6,11,14,26,58,82,90
Kapitain öfwerste Schenbom, kapitain Bergenstråle, fendrich Uggla
fältwäbel Berg, fourier Nordenborg, und.off.corporaler Lillja, Gillman, Kaisa ho
soldathustrur vid No 49,51,59
Major Hausvolff (Hauswolff), Sophia dot, mamsell Dufva, Maria piga, Johan dräng
Lieutenant Adlercreuts (Adlercreutz), fendrich Gyllenstorm, fanjunckare Liungberg (Ljungberg) med hust
förare Ros, Maria hust, fourier Brummer, fältwäbel Messman
soldathustrur vid No 14,25,51,76 med piga
kapitain Duriets (Durietz), Israel dräng, Ewa, Lisa, Lovisa
Lieutenant Wilh. Broberg, fendrich Bronikofski, fältwäbel Forsell, Anna hust
Munsterskrif. Dryselius, Anna ho, fourier Ström, Maria hust, und.off.korporal Brant (Brandt?), Maria ho, d:o Knorring
soldathustrur vid 7,20,65.
Tillägg:
fältskärsgesäll Gustaf Holm
13.1.1807