måndag 25 januari 2021

 Värderade läsare och forskare!

Publicerar nu mantalslängden för Sveaborg år 1774. Har i stor utsträckning bibehållit den ursprungliga textformen. I några få fall har ändå gjort små ändringar (t.ex. w > v). Detta må förlåtas!

f. 242-250

Fästnings Byggnaden på Sveaborg

Militare staten

öfwerste och Riddare Hr Jacob Fr. Nordencreutz, Dahm dräng

herr Capitaine och Riddare Nils Kellander, Hindrich drg, dito Tanfeldt

herr Lieut. Arbin, herr Conducteur Sundius, herr Conducteur Drisell, Carl drg

herr dito Ad. Wijnbladh, Anna och Regina p-r, Nils drg, en fru.

Conducteur herr Nordenskiöld, en dräng

dito herr Wahlberg

wallmästare Lindmarck med fru, Brita p-a

sergeanten Ström


civil staten

cammareraren herr Petter Juringius, Hind. Drg

revisor och cammarerare herr Nycop

casseuren herr Nyberg med fru, Hedda sr, Willand skrifware

materialbokhållare herr Wahlberg

Cammarskrifware herr Carl Malmstedt

handtwerckare:

murmästare C. Kreitzner

wärkmästare Fr. Repsche med ho, 2ne pigor

dito Johan Schildt med ho

gesäll Eric Sewelin med ho, Anna p-a

dito Johan Ekbom med ho

d:o Johan Rybe med ho

d:o Johan Berg med ho

d:o Johan Bergman

d:o Olof Edström med ho, Maia p-a

d:o Johan Zvick med ho, Anna dr, Greta p-a

d:o Jensen

d:o Nolle

d:o Blassman

d:o Müller med ho

d:o Falckenström med ho

byggmästare And: Tidholm med ho

kopparslagaregesälls ho Stina Ekrot

byggmästare Jon. Wijkman, Lisa p-a, Stina dr

timmergesäll Carl Siöberg med ho, Anna dr

dito Hind. Stenström med ho, Maia p-a

ditogesäll Anders Holmström med ho

dito Anders Lundgren med ho

dito Nils Falander med ho

dito Jon. Nyström med ho

d:o Mats Ingman med ho

d:o Hans Björckel med ho

d:o Anders Rönnman

d:o Anders Risberg med ho, des piga Maria

snickare Jon. Wästman med ho, Lena p-a

gesällen Johan Eklund med ho

Smedmäst. And. Frisk, Anna ho, Anna p-a

gesäll And. Piper med ho, Johan son

gesäll Johan Råberg

d:o Anders Stenberg

d:o Hind. Wredenberg

d:o Teckenberg med ho, Lena, Stina p-r

d:o Hind. Brandstaka med ho

d:o Hind. Hammarström med ho, Caisa p-a

d:o Eric Sundelin med ho

stenhuggare gesäll Pett. Rokallie med ho, en piga

målaregesäll Jac. Hertsberg med ho [Hertzberg]

glasmästaregesäll Jon. Cederbom med ho

bagaren Mäster Fätter med ho

plåtslagare-enkan Lena Sahlberg, 4ra pigor

2 öfverårige 58 barn under 15 år

Summa 111


Kongliga Armeens flotta

öfwerste och Commendeur Hr Hinr. Af Trolle med fru. Stina jungfru, Stina, Anna och Brita p-r

herr Majoren och Ridd. Hind. Cojett [Coyet] med fru, Ulla jungfru, Caisa, Caisa, Lena, Lena p-r

herr Capitaine och Ridd. Stierncrona med fru, Stina, Greta och Stina p-r

Hr Tygmästare och Ridd. Ehrenbill med fru, Sara jungfru, Brita, Brita, Caisa, Ewa p-r.

Major och Ridd herr Nils Pinello, Alexander drg

herrar capitainer Segercrantz, Rosenqvist, Bethun och Skytte

herr capitain och Ridd. Carl Klerck, Lovisa fru, Anna och Maia p-r

herr major och Riddare Hr Grefve Ehrensvärd

herrar capitainer Lunderberg, Adlerstråhle, Salsvärd och Fletwodd [Fleetwood]

herrar Lieutenanter Petterseen, Risberg, Pinello, Gete, Danqvart, Pheiff, Malmberg, Ekeblad, Anckarsvärd, Unge och von Hielmstierna

herrar fendrichar Justander, von Krämer och baron Rehbinder

fendrich herr grefve Wachtmeister, Petter drg

dito Frese, Ehrensvärd, Grise, Aurevill, Ehrvast och Boije samt Cronstedt

dito Wilhelm Jäckell, Maia fru, Anna p-a

Hr fendrichar von Törne och Brummer

d:o Warenberg, Sophia fru, Caisa p-a

fendrichar Allander, Ramsaij, Boije, Krämer, Brandt, Carleson, de la Motte, Hagelberg, Depong, Rajalin, Winteros, Jönsson

inga barn under 15 år


civil staten

secreteraren herr Daniel Nylander

cancellisten David Zack

wachtmästaren Dan. Hallbeck med ho

Cammarerare Sven Silfverskog med fru, Greta, Anna och Maia p-r

provisor Friedrich Schlu

d:o Erich Löfling

Tygwagtare Sam. Hesselius med fru

dito Carl Blom med ho, Anna p-a

regiments skrifware Joh. Bredenberg

tygskrifware Pet. Wikman med ho, Anna dr, 2ne pigor

dito Johan Gordes

dito Johan Enroth

auditeur herr Adolph Tandefelt

regimentsskrifware Joh. Wirsen, Sophia fru, Brita, Ewa p-r


Siö Artillerie Staten

Kongl. FlaggConstapel Bouchman med ho, Maria p-a

dito Hans Laman med ho

Styckjunkare Wallendahl och Silfverskiöld

dito Simon Marck med ho

d:o Rijkhoff, Lisa ho, Maia p-a

d:o Johan Brun, Anna ho, Sophia p-a

dito Collin

dito Rehberg, Maia ho

sergeant Carl Lindh, Maia ho

sergeanter – 36

fourierer – 10

fourier And. Ekmans ho Brita

munsterskrifware Strömberg

dito Carl Ollonberg, Helena ho

dito Johan Schustern

dito Carl Clayhills

Styrmans staten

Kongl. Flaggstyrman Johan Hinrichsson, Lena ho

dito Cornellius Lilje utrikes

öfwerstyrman Poitzell, Sara ho, Maia p-a

dito Gylling, Anna ho

dito Nordberg, Bennet och Brandt utrikes

Medellsstyrmän Farmouth och Liungberg

Kongl. Flagg skieppare And. Werner, Maja ho

öfwerskieppare Gylling, Christina ho

dito Boman med ho

underskeppare Rehberg med ho

dito Blanckenbourg med ho

dito Nils Öhrstedt, Anna ho

dito Gylling och Holmberg utrikes

dito Scholander

byggningsstaten

underskieppsbyggmästare herr Hans Funck med ho, Caisa och Anna p-r

qwartersman Biörcklund med ho

dito Carl Granholm, Anna ho, Greta p-a

mästersmed Täckelind, Lena ho

smedsgesäll Gustav Eklund

dito Eric Örström

bildhuggare Dan. Hallbeck, Anna ho

målare Schillmarck [Nils Schillmark]

snickaregesäll Michael Boman, Caisa ho

dito Petter Öberg, Brita ho

timmerman Rackola [från Österbotten]

d:o Hind. Halls

d:o Hind. Skrabbe d:o Mats Skrabbe

d:o Jacob Spako

d:o Michel Sundelin

d:o Isach Porcko

d:o Anders Storå

d:o Lars Biörckbacka

d:o Johan Snore


Öfwerste af Trolles Compagnie

prophoss Bergström, Friedrika ho

pipare Lindberg

trumbslagare Siöstedt, Brita ho

corporaler och wolentairers hustrur: vid Nris 7 Beata 12 Sophia 20 Maja 23 Ingrid 26 Stina 27 Brita och 44 Hedvig

corporaler och wolentairer 48 man barn 3 = 51

Majoren Cojetts (Coyets) compagnie

trumslagare 2

corporaler och wolentairers hustrur vid Nris 2 Anna 4 Maia 12 Maria 17 Diurholms ho 21 Bergstedts ho 22 Hallings ho 25 Norlings ho 26 Reimans ho 31 Kullanders ho 41 Stenbergs ho 42 Rundgrens ho och 48 Ekströms ho = 12

corporaler och wolentairer 49 man 5 barn = 54

majoren Ehrenbills compagnie

pipare 1 trumbslagare 1

corporaler och wolentairers hustrur vid Nris 24, 34, 44, 47 och 50 = 5

corporaler och wolentairer 50 barn 5 = 55

Capitaine Stierncronas compagnie

trumbslagare 1

corporal Brouns ho

corporaler och wolentairer 50 man barn 3 = 53

capitaine Rosenqvists compagnie

pipare 1 trumbslagare 1

wolentairers hustrur vid Nris 24 och 31 = 2

corporaler och wolentairer 50

capitaine Skyttes compagnie

trumbslagare 2

wolenteurers hustrur vid Nris 28 och öfwer complette karlen Kiäcks ho Agatha = 2

corporaler och wolenteurer 52 man

capitaine Klercks compagnie

1 pipare 1 trumbslagare 2

wolentairers hustrur vid Nris 8, 26, 43 och 49 = 4

corporaler och wolentairer 50 man

vacanta compagniet

1 sergeant, 1 fourier, 1 pipare, 1 trumbsl. = 4

corporalers och wolentairers hustrur vid Nris 1 Anna, 43 Lisa, Johan son, Anna dr = 4

corporaler och wolenteurer 50 man barn 2 = 52

skiepsgåssar 80

an tilkommer herr Regiments fältskären Neuman, Ulrka fru, Lena och Maria p-r 1 barn

fältskärsgesäll Gustav Dennecke

dito Drydeen

Summa 670


ArtillerieStaten

staben

Hr ÖfwersteLieut Clas Klingfelt

herr tygmästare och Riddare von Cost, Anna jungfru, Anna, Anna p-r, Erich drg, fru öfwerstelieutenantskan

herr major och Ridd. von Spongen med fru, Stina och Caisa p-r

adjutant herr Bredahl

herr auditeuren Hanell

bataillons präst herr Helsingberg

extra ordinarie dito herr Paulin

bataillons fältskär herr Albrect Norman med fru, Greta p-a

fältskärsgesäll Fonseen

prophosser 2

prophossen Soickells ho

cadetterne

cadettadjutant Joh. Törngren med fru, Maia svska, Stina p-a

cadetter – 3

ÖfwersteLieut_n Klingfelts compagnie

herr capitain Kruse commenderad

herrar Lieutenanter Hartmansdorph, Ehrenström och Dorchanont [=D’Orchemont]

3 underofficerare 2 trumbslagare

sergeant Stråhlmans ho

underfyrwerckare och handtl-rehustrur, vid Nris 1 Anna 2 Maia, Maia dr 6 Maja 8 Anna 9 Johanna 10 Lena 12 Anna 22 Anna 27 Hedvig 28 Maia 37 Johanna 42 Lena 50 Maria 53 Stina 59 Maria, Maria dotter 60 Maria 61 Ulrika 62 Walborg 80 Maria och 91 Maria = 22

underfyrwerckare och handtlangare 95

barn under 15 år 23

Tygmästarens Compagnie

herr capitaine baron Friesendorph

herr Lieutenant Tandefelt

underdito Nyman och Ehrenstolpe

underofficerare 3 trumbslagare 2 = 5

sergeanten Bergs ho Lena

trumbslagare Parfviains ho och Orres ho

Constaplar och handtlangarehustror Nris 2 Lena 6 Maria 7 Maria 12 Lena 14 Elsa 20 Caisa 22 Maia 29 Susanna 35 Ulla 41 Anna 42 Caisa 53 Johanna 57 Anna 59 Maja 61 Maja 63 Anna 65 Juliana 72 Greta 77 Maja 81 Justina 82 Anna 86 Sophia 87 Maria 91 Maja och 93 Maja = 25

constaplar och handtlangare 96 man barn 16 = 112

capitaine von Spongens compagnie

herr capitaine och Ridd. Bierman

herr Lieutenant Hellstein

dito Gyllenbögells fru, Sophia p-a

herr Lieutenant Bilang med fru, Maia p-a

herr und.Lieut-n Schultz, 5 underofficerare, 2 trumbslagare = 8

sergeant Sandbergs ho Maia

fourier Orells ho Maria

munsterskrifware Carl Sundberg med ho

Sappeurers och handtlangarehustror vid Nris 15 Anna 16 Caisa 21 Maja 36 Anna 38 Anna 41 Nora 42 Caisa 58 Maia 61 Maja 62 Maja 63 Lisa 70 Scholastica 76 Hedvig 79 Caisa 81 Lisa och 82 Maia

= 16

Sappeurer och handtlangare 92 barn 25 = 123

majoren Granatenhielms compagnie

herr major och Ridd. Granatenhielm

herr lieut. Och Ridd. Nils Ehrenström 2 pigor

herrar underLieut-er Bergius, Knorring och von Wolcker, 4ra underofficerare, 2ne trumbslagare =9

öfwerfyrwerckare och handtlangare Hults ho

Sergeanten Krämers ho

fourier Majorins ho

trumbslagare Stilles ho

lärfyrwerckare och handtl-rehustror vid Nris: 5 Sophia 7 Brita 10 Lisa 21 Ulrica 22 Anna 23 Maja 25 Maja 30 Stina 33 Anna 37 Caisa 40 Lena 41 Lisa 42 Greta 43 Maja 47 Brita 48 Greta 51 Sophia 62 Eva 77 Maja och 79 Anna = 21

lärfyrwerckare och handtlangare 76 man 26 barn under 15 år = 102

än tillkommer hust-r vid Nris 81 Stina 82 Anna 85 Sophia 84 Sophia (!) 96 Stina 98 Johanna 100 Stina och recruten Manheims ho = 8

och 24 man barn 8 = 32

majoren Cronstedts compagnie

major och Ridd. Hr C.G. Cronstedt med fru, jungfru Hagelin, Petronella och Anna p-r 3 + 2

herr lieut Lars Granfelt, Stina hushållerska

herr underdito Bergstadius, 3 underofficerare, 2ne trumbslagare = 6

styckjunkare Boreens ho Rebecka, Anna dr

fourier Hallbergs ho Greta

lärconstaplars och handtl-rehust-r vid Nris 2 Johanna 14 Anna 15 Caisa 23 Sophia 25 Sophia 42 Maia 43 Brita 47 Greta 56 Anna 61 Maia 70 Brita 76 Anna 80 Anna 81 Anna, afskeed. Handtlangaren Hagmans ho Maia = 15

lärconstaplar och handtl-re 87 man 22 barn = 109

capitaine Leijonmarcks compagnie

herr Capitaine och Ridd. Leijonmarck med fru, Caisa och Maria p-r

herr Lieut och Ridd. Starckell med dito Rudebeck, 4 underofficerare, 2 trumbslagare = 6

styckjunkare Christeens ho Brita, Brita Svska, Maia p-a

dito Burghausens ho Caisa

trumbslagare Westerbergs ho Greta

constaplar och handtl-rehust-r vid Nris 2 Lisa 3 Maria 4 Lisa 7 Anna 10 Anna 12 Anna 13 Anna 18 Maia 20 Maria 21 Brita 22 Maia 30 Engel 41 Maja 42 Johanna 45 Beata 47 Lena 58 Lena 62 Greta 71 Anna 73 Caisa 81 Johanna 83 Lisa 84 Maia 87 Anna 88 Maia 94 Maia 96 Anna 100 Anna och Berggrens ho Anna = 29

constaplar och handtl-re 95 man 37 barn = 132


Tygstaten

Tygwagtare Hr Fabian Enehielm, Michel drg

constituerad tygwagtare herr Jacob Fischier med ho, Anna p-a – Maia, Anna usla

tygskrifware Hans Gagneur, Anna ho, Anna dr, Anna p-a

befestnings rustmästare Mats Jäger Greta gl.

Sadelmakare Börtsell skrifwes vid staden

hiuhlmakaremäst-e Carl Holst med ho

dito gesäll Johan Widerberg Caisa gl.

Stockmakare Nils Rusk, Anna ho

grofsmedsmästare Schmertz, Ebba ho, Stina p-a

grofsmedsgesäll Peronius

dito dito Hans Forsslund, Anna ho 1 B.

Lådmakaremästare Leander skrifwes i staden

lådmakaregesäll Joh. Nyman, Maia ho

rustcammarsmed Lars Ålander, Lena ho

afskied stockmak. Lars Oxelgren, Lisa ho 1 B.

Gewärdssmedsgesäll Benjamin Granberg

handtl-e Joh. Hurtig Caisa ho 2 B.

Summa 810


Hennes Kongl. Maij-ts Äncke Drottningens LifRegemente

staben

Generalmajor och commendeur baron O.J. Zöge von Manteuffel i Berlin

Regiments qvartermästare och Ridd. Hr C.v. Axelsson

adjutant Liungberg, Johanna fru, Maia p-a

dito Gustav Guttofskii [Gutofski]

regimentsauditeur Ad. Flodman

dito präst herr Axel Eric Brunckman med fru

Battaillons präst Hr magister Carl Avellan Maria fru, Brita p-a

regimentsfältskär herr Christ. Dan. Benedict

commissarie Hind. Joh. Weckman

wäbel And. Strandmarck Anna ho

fältskärs gesäll Christ. Dennecke

dito Johan Tingelund

dito Ernst Homberg

compagniestaten

stabscapitaine herr Jean Mag. Blomstedt Anna fru, Maia jungfru, Petter Bet.

Herr Lieutenant Kuhlefelt, fendrich Wadenstierna

fältwäbel Joh. Langh, Sophia ho

sergeant fendrich Wadenstierna

munsterskrifware Lars Joh. Krook

förare Carl Rosbeck fourier Ax. Petterson

rustmästare Bergenstråhle

reg-ts trumbslag-e Frantz Müritz, Lena ho

pipare Bergström och Rothenberg

trumbslagare Hind. Giers

prophossen Olof Bromarck

corpor-r och soldatehust-r vid Nris 3 Ulrika 10 Caisa 11 Caisa 21 Caisa 22 Lena 26 Maia 42 Maia 45 Lisa 49 Anna 51 Maria 59 Maria 61 Lisa 68 Elin 71 Maia 76 Brita = 15

corporaler och soldater 80 man barn 30 = 110

Öfwersten och Ridd-n Baumans compag-e

Öfwerste och Ridd. Hr N. Von Baumann Margreta fru, Ulrika dr Greta jungfru, 3ne Marior pigor, mademoiselle Gynterberg 4 + 4

capitaine herr Silfversvahn Carl drg

herr Lieut Nordenskiöld, herr fendrich von Torcken

fältwäbel herr And. Hagman friedrika ho Anna jungfru

sergeant Engström, förare Nykopp

prophossen C.Fr. Smitt, 2ne trumbslagare

corpor-e och soldatehustror vid Nris 1 Lena 5 Anna 25 Maia 39 Anna 40 Caisa 61 Lena 71 Helena 76 Maia 81 Caisa 82 Caisa = 10

corporaler och soldater 84 man 10 barn = 94

ÖfwersteLieut-n och Riddaren von Gerthens compagnie

ÖfwersteLieutenant Hr Carl Mauritz von Gerthen, Anna jungfru, Anders drg, Lisa p-a

herr fendrich Rehausen

fältwäbel Johan Salleen

sergeant fend. von Rehausen

munsterskrifware fältw. Joh. Rikneck

förare herr baron Sparre

sergeant fourier Lundeberg Anna ho

rustmästare C.J. Stampell Anna ho

trumbslagare Lybäin och Springfelt

corporalers och soldatehust-r vid Nris 1 Lucia 40 Greta 41 Maia 80 Caisa = 4

corporaler och soldater 98 barn 5 = 103

ÖfwersteLieut-n och Ridd-n Roselius von Rosenheims compag-e

ÖfwersteLieut och Ridd. Hr von Rosenheim, dess fru

lieutenant herr Tandefelt

second Lieut. Strömberg

fältwäbel herr C.A. Meuller Greta ho

sergeant Hr Fried. Breitholtz

sergeant och förarelön Malmberg, Bengta ho, Caisa dr

fourier Wästerberg

rustmästare Hind. Meuller

trumbslagare Petter Linck med ho

d:o Christ. Holmström

corporalers och soldatehust-r vid Nris 8 Maia 13 Anna 22 Caisa 26 Caisa 40 Brita 43 Anna 60 Maia 92 Anna 95 Maria 96 Stina = 10

corporaler och soldater 86 man 13 barn = 99

Majoren och Ridd. Hammarbergs compagnie

herr major och Riddare Sam. Adam Hammarberg, Agneta fru, Margreta jungfru, Maia p-a

stabscapitaine och Ridd. Hr Bergenkloot

Lieut. och Ridd. Herr Stråhle

fendrich baron Hr Leijonhufvud

fältwäbel Hr Gustafsson

sergeant -

munsterskrifware Carl Luthman

förare Hr Axel Liungbergh

fourier Stoltz Maria ho

rustmästare Gamberg

prophossen Öhrström Anna ho

trumbslagare Continen och Hultberg

corporalers och soldatehust-r vid Nris 1 Maia 10 Stina 11 Hvitstens ho 12 Catharina 18 Walborg 36 Törnqvists ho 37 Johanna 50 Caisa 56 Stina 57 Fastlands ho 59 Maia 60 Maia 63 Weckmans ho 64 Ståhls ho 82 Lena 86 Lindbergs ho 89 Brita och 100 Catharina = 18

corporaler och soldater 90 man barn 20 = 110

majoren och Riddaren von Echstedts compagnie

majoren och Riddare Elias von Echstedt

stabscapitaine herr Ridderstorm

Hr lieut. och Ridd. Alnord

secondlieut herr Jägerhorn

fältwäbel Martin

sergeantadjutant Gutofskii

munsterskrifware Joh. Bagge

förare Joh. Ollonborg

fourier med serg-ts cargiteur Bucht

rustmästare Olof Friman

prophoss Weckström

trumbslagare Broström och Udd

corporaler och soldatershust-r vid Nris 7 Theits ho 12 Högmans ho 18 Koijanders ho 25 Risbergs ho 32 Renfelts ho 47 Broffelts ho 51 Cyettes ho 63 Lemkes ho 64 Pottcrattz ho 68 Bagges ho 76 Neppi ho 90 Backmans ho och 96 Järnbergs ho = 13

corporaler och soldater 79 barn 11 = 90

majoren och Ridd-n Wrangells compagnie [Wrangel]

major i armeen capitaine och Riddare Hr Joh. Gust. Wrangell

lieutenant Hr Gyllenflycht med fru i Wermeland

herr fendrich Cronhielm

fältwäbel Liungberg Ulrika ho

do Ad. Gestrin Anna p-a mor gl.

Sergeant Jencken, förare Meijer

fourier Ad. Ytterberg rustmäst-re Ytterberg

trumbslagare Gedda och Svanström

corporaler och soldaters hust-r vid Nris 13 Sohlstens ho 17 Frimans ho 26 Caisa 39 Hambergs ho 51 Sophia 54 Åkerfelts ho 66 Falcks ho = 7

corporaler och soldater 84 barn 10 = 94

capitaine och Ridd-n baron Biörnbergs compagnie

capitaine och riddare Hr baron Carl Biörnberg Petter dräng

lieutenant herr J.G. Adlerhielm

fendrich Ad. Fr. Boij

fältwäbel Schultz? Sergeant Boij

förare Harald Holmström Maria ho

sergeant och fouriers lön Carl Moderus, Maria ho, dotter Maia

rustmäst-e Åkerhielm, trumbslag-re Lombeck och Schiölström

corporalers och soldaters hust-r vid Nris 7 Anna, Anna dr 9 Greta 17 Lisa 21 Malmbecks ho 22 Anna 29 Johanna 30 Anna 34 Anna 42 Wändla 44 Greta 47 Maia 57 Lisa, Greta dr 63 Stina och 76 Anna samt 77 Anna = 17

corporaler och soldater 87 man barn 22 = 109

Summa 903


Öfwersten och Ridd-n Skyttes Regimente

Staben

öfwerste och Ridd. Hr Skytte i Stockholm

herr Regiments Zwartermästare von Born

herr fendrich Scheffer d:o baron von Dyben [Düben]

herr auditeur Weckström

regiments präst Stigzelius

dito fältskär herr Muller med piga

herr regiments commissarie Zviding

auditeuren Laurins enka, Lena p-a

regiments wäbel Arenberg med ho

fältskärsgesäll Boström

prophossen Lund med ho

vacanta Lifcompagniet

stabscapitaine herr Wattrang

herr lieut von Krämer, herr fend. Stiernschantz

7 underofficerare 2 trumbslagare = 9

corporalers och soldaters hust-r vid Nris 2 6 7 10 11 14 19 30 41 44 45 64 73 77 88 92 97 99 102 119 122 och 124 = 22

corporaler och soldater 96 man barn 37 = 133

öfwersteLieut-tens compagnie

herr stabscapitaine och Ridd. von Köhler med fru och herr lieut. Toll

herr fendrich Biörnberg med fru och piga

5 underofficerare 2 trumbslagare = 7

fältwäbel Gyllings ho och dotter

sergeant Wallgrens ho och dotter

munsterskrifware Bäck med ho

rustmästaren Meijers ho

corporalers och soldaters hust-r vid Nris 1 6 7 15 20 26 29 34 39 41 43 50 51 60 91 97 102 103 118 124 125 Färlings ho, Brita dr, Maria p-a = 24

corporaler och soldater 84 barn 40 = 124

majoren och Ridd-n Freses compag-e

herr major och Ridd de Frese med fru, en hushållerska, en husjungfru och en piga

herr lieut. Hallberg med fru och en piga

4 underofficerare 1 trumbslagare = 5

förare Sundströms moder och en piga

corporalers och soldaters hust-r vid Nris 9 13 20 21 23 27 35 37 39 41 45 54 57 58 66 78 83 85 88 90 97 99 106 112 113 115 117 och 120 = 28

corporaler och soldater 87 man barn 27 = 114

vacanta majoren Papkes compagnie

herr lieut. och Ridd Sundin

herr fendrich af Enehielm, en dräng

4 underofficerare 2 trumbslagare = 6

corporalers och soldaters hust-r vid Nris 1 2 11 12 22 23 29 52 57 63 64 71 88 90 104 och 122 = 16

corporaler och soldater 86 man

8 unga barn

vacanta majoren Ulfsparres compagnie

herr capitaine lieut. Lundblad

herr fendrich Guttofskij

5 underofficerare 2 trumbslagare = 7

fältwäbel Lyhrs ho

trumbslagare Carlebergs ho

corporalers och soldaters hustror vid Nris 2 7 8 22 33 39 45 50 63 85 87 91 114 116 119 121 124 = 18

corporaler och soldater 87 man

barn 9 under 15 år

Summa 614


Helsingfors Rådhuus den 13 December 1773

Jac. Ekelund