söndag 24 maj 2020

Hej!

Nu har jag att publicera Sveaborgs fästnings mantalslängd från år 1807. Namn gäller då förstås mestadels armén och arméns flotta. Några hjälpmedel har tillfogats i form av parentes för att sätta fram nutida skrivsättet.


MantalsLängd uti Sveaborgs Fästning för År 1807
Kongl. Arméns Flotta Eskader
Vice Amiral, Commendant etc etc Carl Olof Cronstedt fröken Cronstedt, friherrinna Braunou, Anna jungfru Witting, Anders lakei, Johan kusk med hust, Mickel d, 4 pigor
öfverste, Gen. Adj. Ankarheim (Anckarheim)
ÖfversteLieutenanter Jäckel Anna och Ulrika dot-r, Anna, Hedda pigor
dito C.P. Hårdh Sigrid, Ewa, Johanna dot, Johan, Erich drengar, Lena, Johanna, Anna pigor
dito J.R. de la Motte
dito A.J. Wirgin mamsell Knyppel, Lisa jungf, Johan d. Maria, Ewa pigor
dito Carl Lilljehök Sophia jungfr, Maria, Stina pigor
Majorer C.A. Pechlin, Erich betient, Anna p.
dito Joh. Gust. Olander, Stina, Anna 3 Marior p-r, Johan d, Hedda hust.
Kapitainer, Major Klerker (Klercker), Ulla, Anna p-r
dito Munck, d:o J.M. Brummer, dito Daniel Sirelius, Anna p
d:o de Besche, Maria hushållersk, Lovisa p.
dito Fr. Sutthoff, dito Gust. Funck, Lena p.
dito C. De Frese, Hedda, Lisa p-r, d:o A.J. Blåfield
dito Pehr Elfving, dito B.G. Quist, dito L.J. Lilljestråle, Maria p.
dito Alex. Kyhle
dito Standertskjöld, Anna piga
Lieutenanter, Kapten Kuhlberg, dito Rehberg med fru, Karolina dot, Maria p.
dito C.J. Kapfelman, d:o Pehr Spaak, Helena fru, Beata syst, Maria, Lena, Hedda, Lena p-r
dito Melan, Hedda mor, Anna p. Dito Elfving, dito Ad. Backman
Dito Gottsman, Ewa, Maria pigor
dito Burghausen, Oxén piga
d:o Joh. Warenberg, Sophia mor, mamsell Törnquist, Lena p.
d:o Pehr Brodd, Lena, 2 Annor pigor
d:o Blomstedt, dito Mich. Rehberg, dito Klerker (Klercker)
d:o Floor, Fredrika dot, Greta p.
D:o Bellman, dito Dankvardt, d:o Jäckel, d:o Malmborg
D:o J. Fr. Standertskjöld, dito C.J. Wirsen
UnderLieutenanter O.D. v. Krämer, Joh. H. Kreuger, Joh. P. Hallberg, Gott.J. Rehberg
dito And. Kocke, Stina srmor, Ulla, Maria pigor
dito Gust. Ad. Melan, dito Abr. Bruncrona, dito Ad. Langenskjöld, dito August Fabritius
dito August och Julius Hagelstam, dito Orten, dito Gadolin
dito Blomstedt, dito von Otter, dito af Forselles
dito Planman
flaggjunckare Warneck, dito C.U. Bruhn, d:o Pistolkors (Pistolekors), Sophia hust, Hedda mor, d:o J.H. Röö
dito Longe, Dahlbom, Bergström, dito Svartström, Breitholtz, Pesche, Carlstedt, Stålhana
dito Lettin, Hallen, Fr. Erling, dito Granberg, Kaisa mor, Joh. Burghausen, C.G. Rehberg, d:o H. Hellen med ho, Anna p.
d:o Joh. Fr. Schildt, dito Åberg, Anna ho, Hedda s-ka
Flaggstyrman Degerbeck, flaggkonstapel Wellingk, Regina, Maria pigor
Flaggkonstapel Schmidt, Maria, Aura (?), Johanna dot
dito Dahl med hust och dot. Lovisa, dito Pihlström, Lena hust, Sara dot, Lovisa p.
Flaggkonstapel Sjöström, skeppare enk. Dahlfors, flaggkonst Pehr Hallen, Brita hust
öfverstyrman Collander, von Hohenhausen, Georg Sack, Joh. Westberg, Greta hust
Medelstyrman Malmborg, Stau?den och Adlerberg
Styckjunckare Tallquist med hust, dito Carpaeus, Sillman, Anna ho, d:o Nemlander, Anna hust
dito Gust. Widing, dito Berg, dito Thermenius, Maria ho, d:o And. Thurin, Ewa hust
dito Meurling
Sergeanter: Malm, Greta ho, Sophia dot, dito Martin Lovisa ho, Stina mor, dito Schlyter, Anna hust
Korporals Enk: Wetterström, Sergeanten Boman, Kaisa ho, murare- enk Muller
dito Grönholm, Lena hust, dito Carlstedt, Greta ho, d:o Kihlström, Eklund, Maria ho, Hedda piga
dito Norström, Cojander, Strömbeck, Greta mor, d:o Rautell, Strandman, Tavon, Wellingk, Enquist, Weis och Höök
d:o Währnhjelm, af Trolle, des mor Majorskan Anna af Trolle, Fredrika p.
D:o Salen, Brummer, Norström, Hård?, Blomquist, Hartzell, Sven Lang, Anna mor, d:o Möllersvärd, Ulrika mor
Kapten Möllersvärds pigor Agneta och 2 Annor
d:o C. Limnell, Kamphe, Mullern, d:o Gadding, Lilljehök, Sillman, Wittenberg, Teckenberg, Brodd, Kuhlberg
D:o Forssgård, W. Olander, Lindeström d:o Engström, Lybeck, Brummer, Lindeman, Kramer, Sjöman, Bruhn
d:o de Mare, Aug. Af Trolle, d:o C.A. justander, Stina mor, Hornstedt, von Born, Forsten och Österberg
öfverskeppare Forsten med hust, Anna dot, Anna piga, dito Rickhoff, Ulrika ho, afsk. Styckjunck. Rickhoff
d:o C.J. Pahl, Anna ho, Maria mor, dito Winberg, Anna ho, Kaisa dot, dito Jacob westerberg, Maria hust, Maria dot
d:o C.J. Dahl, Sophia hust, dito J.E. Julin, Hedda ho, J.G. Sperl, greta hust, Ewa p, d:o Abr. Bruse
d:o Wellingk, Anna ho, enka Mar. Tallquist, underskepp. Enka Anna C. Norström
underskieppare Stenvall, Anna hust, dito Thessler, Ulla ho, d:o Segerström, greta hust, Brita p.
d:o Thim. Wiberg, Stina hust, d:o And. Strömberg, lena ho, And. Sparf, Lena ho, Gab. Wahlbeck, greta hust
d:o Mörk, Maria hust, Henr. Åström, Ulla ho, Brita p, d:o Elias Boberg, Anna hust
d:o Boxberg, Ulla ho, d:o Lang, Anna ho, Gabr. Hansson, Anna ho, d:o Pett. Strömstedt, Lovisa hust.
d:o And. Åström, d:o Jacob Sundbeck, Greta ho, Abr. Rönquist, Lovisa ho, d:o Wilh. Nygren
Extra Sergeant And. Ytterberg
d:o Under Skeppare Granberg, Anna hust, Sergeants Enka Groth

Civil Staten
Advokat Fiscal H. Örten
Secreterare Assessor Limnell, Abram Sn, Maria dot, Anna, Maria p-r
Cancellist Carl Limnell, Rättegångswäbel Gellerstedt, Johanna ho, Lena p. Wachtmästare Öberg
Kammarerare Tavon, greta, Anna, ulrika pigor, Gustaf d.
dito och Tygwachtare Gåse, Ewa Sr, Anna S-ka, Ulrika piga
Tygwachtare Aven
Casseur Lagus, Skaren skrifware
revisor Engström, militieskrifware Teckenberg
Regements skrif. Kamrer Grönvik, Lena piga
revisor Schildt, Lotta, Albertina, Klara dot, Maria piga
kammarskrif Granholm, Lotta hust, dito Gust. Löfman, August Paulin och Nils Sture
dito Gyllenberg, siukhusComissarie Sundström, Maria ho, Karolina dot. Enka Grön
kompagnie skrif. Salen, Lena, Anna pigor
Mönsterskrif Lagus, dito enka Stålfors
Reg-ts pastor Kongl. HofPredik. Backman, Brita, Ulrika pigor
Batallions Predikant Cantenius
Eskader Medicus Doctor Hornstedt, Lotte dot, Anna piga
Reg-ts fältskär Assessor Engström Henric Tomas dr Anna, Ulrika, greta pigor
Fältskärsgesäller Brevits dito Löfgren
Lieutenant Mech. Moring mamsell Hjelmera, Ulrika piga
skepsgåsse informat: Joh. Ek, Stina svärmor, Elsa dot, wachtdrängen Kyrklund, Maria hust
Wachtdrängen Gräsbeck, Kaisa hust, dito Almgren afsk. Revisor Wirsen, Sophia hust, Eva piga
Wachtmästare Elfgren Stina p.
Constructions Kapten Wiggman, Juliana, Maria pigor
d:o Lieutenant Granholm, Lena piga, Kapten Uhrtins enka
Tunnbindare Wetterstedt med hust. Smeden Fråst, Anna hust
Smedgesäll Teckenberg, Anna hust. Albertina dot, dito Strömbom, Maria ho, dito Nordberg, Anna ho
Dito Stålberg, dito Boxberg, Anna hust. Dito Rosengren, Anna ho, dito Holmström, Anna ho
Snickare Boman, Greta hust, dito ges. Oljelund, dito Ahlgren, Maria hust
timmerman Lindblad, Hedda hust, dito And. Hillenberg, Ulrika ho, d:o And. Engberg, Hedda hust.
dito Joh. Engström, Maria ho, dito Gyllenfors, d:o Häggblom, d:o Aven, Stina mor, dito Svartström
murare Bremer, Ulrika piga, gesällen Wiblad, Maria ho, dito Rönnquist
snickare Kihlströms enka
werkmästare Forström, Maria mor, Anna enka, qvartersman Svartström, wendla ho
qvartersman Friman, Stina hust, Gustafva piga, dito Holmsten, Maria ho, Maria dot
dito Malm, Lena hust, Maria p., timmerman Uppman, Kaisa ho, Johan Sn
Timmerman Forssgård, Lena hust, dito Måsbeck, Maria ho, dito Laxström, Maria ho
dito Hylse, d:o Nordström, Lisa ho, dito Nordberg, Anna ho, Stina ska, dito Åberg, Anna ho
dito Hans Lindberg, Maria hust, dito Hagberg, Maria ho, Maria enka, dito Gust. Hagberg, Ulla ho
dito Gab. Lind, Lena hust, dito Bergquist, dito Lindros, Kaisa ho, dito Backman, Maria ho, d:o Häggblom, Maria hust, dito Stark, Stina ho, Gustafva dot
dito Estman, Johanna hust, dito Pehr Häggblom, d:o Joh. Angelin, Maria ho, dito Svartström
dito Blomster, Sophia ho, d:o Balk, dito Ad. Åberg, Stina ho, d:o Henr. Blomster, dito Dubbe
dito Högman, Stina ho, dito Stenberg, Greta ho, dito Brandt, Greta hust, d:o Nymalm, Anna ho, Henrich Sn
dito Strömstedt, Lindgren, Bergström, Hantman, Westerberg och Lundquist

Lots Compagnie
N.1 Gust. Holmström, Maria hust, N. 2 Gab. Myrberg N. 3 Gust. Malmström N. 4 Ahlfors N. 5 Westerberg N. 6 Sungren N. 7. lärling Lindholm N. 8 Askolin N. 9 Halin N. 10 Sundstrand N. 11 styrm: Gröning N. 12 Rosenlund, Lisa hust N. 13 Hermonius N. 14 Öhberg N. 15 Wahlberg N. 16 Orrman, Kaisa ho, Kaisa piga N. 17 lärling Willand N. 18 Holmberg, Hedda ho N. 19 Hoffman N. 20 Ingman N. 21 styrm: Sjöholm N. 22 Wiggren N. 23 Sjöblom N. 24 Westerberg N. 25 Norberg N. 26 Månberg, Lena ho N. 27 lärling Malmström N. 28 Sundholm N. 29 Röström N. 30 Sjöstrand N. 31 styrm: Wendelin N. 32 Lönström, Stina ho N. 33 Söderström N. 34 Sundström N. 35 Sundström N. 36 Lofstadius, Maria ho N. 37 Rönnberg, Anna hust N. 38 Eklöf N. 39 Renholm N. 40 Ilander N. 41 styrm: Nyholm N. 42 Lindman, Jacob, Karl söner N. 43 Ekman N. 44 Tillman, Hedda hust N. 45 Röd, Maria ho N. 46 Blom, Lena hust N. 47 lärling Ek N. 48 Gestrin, Sophia ho N. 49 Hoffman N. 50 Sjöberg
Styrmans enk: Maria Nyholm, extra lärling Förström
Coopvardie Compagniet
No. 2 And. Manck 3. Lillja 4 Nilsson, Hedda ho 5 Sandberg 6. Segerström 7. Wenngren 8. Wickman 9. Boman 10. Qvarnberg, Anna mor 11. Brandt 12. Forström 13. Preutz 14. Hellman, Greta ho 15. Gadding Ewa ho 16. Hertzberg 17. Broman 18. Lang 19. Ljung 20. Svanberg 21. Holmström, maria hust Fredrik[a?] s-ka 22. Wikman 23. Hasselberg 24. Söderberg 25. Ingberg 26. Korkman, Hedda hust 27. Weiss 28. Flodin, Greta ho 29. de Mare 30. Sandbeck
Hautboister Jon. Bergren, Gust. Nordin, Maria ho, Henr. Strömstedt, Anna ho, Ulrika p. And. Boman, Brita p. And. Hamarin, d:o Em. Björkman, Gust. Björkell, Er. Grenman, Joh. Gissell
Skepsgåssar öfwer 15 År N. 41 johan Dunderfelt N. 60 Alf och N. 82 Martin.

LifCompagniet volont. Hust wid N. 4,11,25,28,46,51,56,59,63,67
Amiral Dankwardts Compag. dito 2,3,12,19,20,21,26,35,39,41,46,47,51,53,54,55,59,61,68,71,72,74
ÖfversteLieut. De la Mottes Compag. dito 4,7,15,21,26,41
ÖfversteLieut. Lilljehöks Compag. dito 2,7,15,17,26,34,42,43
ÖfversteLieut. Wirgins Compag. Dito 2,5,7,12,15,18,19,21,22,24,30,35,44,45 enka Brita Gissell, Ewa dot.
ÖfversteLieut. Jäckells Compag 2,4,22,26,28,46
ÖfversteLieut. Hårds Compag. 2,9,24,25,26,29,32,43,46,48 med dot., Enka Maria Söderberg
dito Schützercrantz Compag. 2, pigan Anna, 3,17,26,28,32,34,39
Major Liljestråles Compag. 20,31,41, afsk.dito hust Kaisa Boman, enka Maria Dunderfelt
Major Pechlins Compag. 2,19,32,47,48,50, enka Greta Fahlström
Major Olanders Compag. 9,10,11,31,37,41,50, enka Anna Sedervall
ÖfversteLieut. Rosensvärds Compag. 2,5,8,20,26,34,41,45,47
ÖfversteLieut Wallbergs Compag. 2 med piga,10,15,18,19,20,21,37,43,45,46,47,49

af Svea Artillerie Regementet
Major Gust. Hjärne, Sophie fru, Anna, Hedda pigor
Lieut Stjernfeldt, und.Lieutenant Rudbeck, styckjunk Dikselius, Maria ho, dito Flodberg, Stina hust.
Sergeant Hedenström, Silfversvahn

SLOTTS Staten
PlaceMajor de Carnall, Anna piga
slottsfogde Cronholm, Ulrika, Anna dot. Lovisa, Wendla, Ulrika pigor
Wachtmäst Östberg, Lena ho, Sophia dr, Eva piga, sprutmästare Hedenström, Maria hust
Wachtknecten Lindström, Anna hust, dito Forsell, Stina ho, dito Örn, Maria hust
Wachtmäst. Ekroth, Ulla ho, Anna p. Dito enka Dahm, Lovisa, Lotta döt.
Tractörska Tournaide, Anna, Ulla, Maria p.
Timmergesäll Oberg, Stina ho, snickare Aven, Lena ho, slagtare Friman, Lisa ho
slagtare Welmins d:o Malmelin, Sophia ho, d:o gestranius, Ester ho
Linväfvaren Hoffman, Lena ho, dito Björkman, Maria ho, fiskaren Sjölund, lovisa ho, d:o Lindgren
fiskare Sundberg, Lisa ho, jungfru Ottman, Erich d, 2ne Ulrikor pigor, forman Söderman
slagtare enk: Lexell, Maria dot, dito Herrström, Maria dr, enka Korkman

FORTIFICATIONS Staten
Öfverste, Ridd. Wärnhjelm, fredrika, Ulrika döt, Anders d, Lisa, Lena, Maria, Anna pigor
ÖfversteLieutenanten Arbin, Sophia dot, Gustaf d., Ulrika jungf., Anna piga
Kapitain Wetterling, Regina dot, Maria piga
Lieutenant Melan, mickel, Anders, Gabriel dr, 1 dränghust, Lovisa, Eva, Hedda pigor
Conducteur Spaak, Ulrika hushållerska, Maria piga
wallmästaren Hjort, Sergeant Långström med hust, Pehr d
Fältcamereraren Nycop, Sophia dot, Lovisa jungf., Lotta p.
Auditeur Wahrenberg, Johanna piga
Casseur, assessor Nyberg, Johan, Elias drängar, Lena, Kaisa pigor
Bokhållare, kamrer Nicander, Ulla, Lovisa döttrar, Maria p.
contoirskrifware Söderman
murare Falck med hust, Maria p. Dito Wickman med hust, Greta dot, dito Holmberg, dito Malmberg med hust
Smedges. Björkel (Björkell) med hust, enkan Malmbeck, smedges. Söderström med hust, dito Nemlander med hust och piga
dito Björkman, murare Enk: Muller, snickare Lindholm med ho, dito ges. Lindquist
timmerman Dahlström, dito Löfstedt med ho, dito Söderman med ho, Stina dot, d:o Lindholm med hust
dito Skånberg med hust, lärling Borman, glasmäst. Lindblom, lärling Lindblom, enka Åkerman, Lena p., dito Hoffstedt

Kongl. Artillerie Regementet
Öfwerste Gyllenbögell (Gyllenbögel), Maria, Susanna och 3 bnor? pigor
Öfwerste Boisman, Anders, Gustaf drängar, Anna, Wendla, Maria pigor
Major Christiersson, Lena, Sophia pigor
dito Bergstadius, Stina piga
dito och Reg-ts qwartermäst Schalien, Ulrika, Anna, Maria pigor
auditeur justit. Blome, Ulrika sska, Lena, Maria pigor
Reg-ts pastor Foeder, Eva fru, Reg-ts fältsk. Muller med fru, Maria, Lisa p, Bat. Fältsk. Thelning
Adjutanter Tigerström och Lind, Reg-ts väbel Rickneck, Maria hust
Mönsterskrif. Nyberg, fältskärsges. Schele, profoss Tibergs hustru
kapten Kurten med fru, 2 pigor
Stabs kapten Uggla, Kaisa piga
Stabs Lieut. Lucander, Meurman, styckjunkaren Hambom, Lisa ho, Kaisa p., artilleristho Maria Lindberg
Sergeant Hederström, Anna hust, dito Norberg och Blome
Artilleristhust vid No. 11,17,18,31,33,48,49,50,57,65,68
StabsCapitain Elfving, Lieutenant Andersin, und.Lieut. Holst, Stina fru, Brita p.
styckjunckare Edberg, Maria hust, dito Gestrin, sergeant Lind, fourier Egnell, trumbslaghust Anna
artilleristhust vid No 1,2,3,4,12,15,16,33,37,43,44,49,50,55,57,59,64,65,67,68,75
StabsKapten major Sunn, Israel dräng, Maria Lovisa, Kaisa pigor
Lieutenant Tidholm och Mancke, styckjunkare Hallberg, Anna hust
sergeant Scharpe, Kalmberg och fourier Tamelander
artilleristhustrur vid No 1,2,18,19,33,49,55,57,65,66,67,79
StabsKapten Gustaf Uggla, Brita jungfru, Maria piga
StabsLieut Gyllenbögell, d:o Sandelin
styckjunkare Dittmar, Maria hust, dito Degerman, Gustafwa hust, Anna p.
sergeant Hallen, dito Flöger, Ulrika hust, Fourier Dittmar
artilleristhust vid No 1,8,15,17,19,22,48,49,58,59,72,80, dito enka Lena Forström
StabsKapten, major Gyllenbögell, Löitnant [sic!] Meijer, Maria hust, Maria piga
Löitnant Hagelstam, dito Hesselius, Anna ho, Anna, Maria pigor
dito Tigerström, kadetten Dittmar, Lisa ho, Beata dot
sergeant Witting, fourier Dittmar
artilleristhust. vid No 1,2,16 med dot,17,18,29,36,42,46 med son,49,65,66
kapitain Wolcker, Maria fru, Johanna dot, Ulrika och Ewa pigor
Löitnant Wahlberg och Wolcker, styckjunkare Zander, Johanna hust, sergeant Carsten, Stina hushål.
sergeant Gyllenberg, fourier Taube
artilleristhust. vid No 8,10,12,17,18,21,30,33,34,45,46,50,63,65,66,67,71,79
Kapitain Gestrin, Ebba fru, Johanna dot, Ulrika, Stina pigor
Löitnant Svebilius, und.Löit. Arbin
kadetten Dittmar, Helena hust
artilleristhust vid No 1,8,17,18,24,31,33,34,38,49,57,62,65,78

TygStaten
tygvachtare Eneroth, Ulrika hust, Lena piga, dito Eskelin, Ewa p.
kasseur Jansson, Lotta ho, Sophia, Lena p., styckjunkare Nygren, Anna ho
Tygskrifvare Åsander
dito Nordberg, dito Falck, Beata ho, dito Nyberg, dito Lesche, Maria p., dito Ekström, dito Östling, Maria hust.
Hjulmakare Holst, Greta dotter, dito And. Ahlquist, lavettmakare Leander, dito Gust. Stenfors
sadelmak. Fr. Granström, Lena hust., Fredrich d., smed Granberg, Stina ho
Smed Landin, Greta ho, dito Fröberg, dito Strömberg, Anna ho
Hjulmak.gesäll Landin, Anna hust, lavettmak (???), d:o Söderberg, Kaisa hust
sadelmakare Heikander, Brita ho, tygtienare Nordgren, dito Kankberg, Lisa hust
Besigtningsrustmästare Hallberg, Kaisa dot
rustkammarsmed Sätterholm, Kaisa hust, dito Halling, Lena ho, dito Dallman
stockmakare Lindfors, Maria hust, Sophia dot
dito Öfverström och Nordström, hjulmak.enk Greta Löfbom

Kongl. Jägerhornska Bataljon
ÖfwerstLieut, öfwerste J.H. Gutofski, Johan betjent, Anna ho
major Mannerstråle, Abram betjent, 2ne Sophior pigor
adjutant Jägerhorn, auditeur Runneberg, Anna hushållerska
Regements fältskär Ahlruts (Ahlrot), Lovisa hust, Anna, Kaisa pigor
Bataljons präst Florin, Kaisa piga, fältskärs ges. Bergström, pipare Sundbergs hust, prophoss Kallbergs hust
StabsKapten Charpentier, löitnant Nummers (Numers), fendrich Forselles
fanjunckare Törnros, Kaisa ho, Lovisa, Kaisa, Maria döttrar, fältväbel Muller
förare Svahn, fourier Lillja, und.off. Corporal Schults (Schultz), Maria hust
soldathustrur vid No 1,42,65,92
Major Stjernskants (Stiernskantz), Sophia, Henritte, Ulrika, Karolina döttrar
lieutenant Hofflander, fendrich Kalmberg, fältväbel Walje, Beata hust, förare Martin, Johanna hust, fourier Renström, Ulla hust
rustmästare Ryberg, Anna ho, munsterskrifware Messman, Ulrika hust, Anna piga
soldathustrur vid No 51,76
Kapitain C.A. Björnberg, Jonas dräng, Kaisa, Fredrika pigor
dito de Carnall
fendrich Blåfield, fanjunckare Kellman, Anna hust
fältwäbel Kiellman, sergeant Sonnbom, Lena ho, fourier Kalling, rustmäst Islander, Lisa hust
munsterskrif-e Schildt, Sophia hust, soldathustrur vid No 21,51,58,62,68, und.off.enka Frantsman (Frantzman)
Kapitain Tigerstedt, Maria, Agata, Kaisa pigor
lieutenant Enning, fendrick Fleming, fältväbel Lagerstedt, Maria hust
förare C.A. Roos, rustmäst Jencke, Lotta hust
soldathustrur vid No 18,44,61,65,69

Hennes Kongl. Maijt-s EnkeDr. LifRegemente
öfverste grefwe Cronstedt, Eskolin lakej, Gustaf kusk, mamsell Casten, Anna jungf, Kaisa, Ulrika, Lena pigor
Reg-ts pastor Hartman med fru, Magdalena dot, 2 Marior pigor
dito auditeur Brander med fru, Greta piga, siukhuskokerska Sundström, Lovisa piga
dito Commissarie Warenberg, Reg-ts väbel Hedström
dito fältskär Assessor Gericke, Johan dräng
fältskärs gesäll Joh. Calonius, Alex. Calonius och Joh. Feldt
stabsKapten Liungberg (Ljungberg), lieut Hägerflycht, fendrich Schukts (Schultz)
fältväb. Liungberg, Kaisa ho, dito Borgström, Hedda hust, fourier Brefeldt, rustmäst Paqvalin
munsterskrif Turesson
soldathustrur vid No 1, 32,51,79,97
ÖfwersteLieut Nordenstam, mamsell Mickelsson, Hedda, Gustafwa pigor, Petter lakej
StabsKapten Lilljensparre
dito Löitnant Broberg, fendrick Wilhelms, fältväbel Svahn, Lena p.
förare Pasche, Kaisa ho, fourier Malmsten, Anna hust, Gustafwa, Maria, Hedda döttrar
sergeant Boberg, Stina hust, Johanna, Sophia döt.
soldathustrur vid No 2,9,15,29,41,51,76,82,95 med piga
prim.major, öfwersteLieut. Gutoffski, mamsell Mellberg, Sophia hushållersk, Matts dräng, Anna, Fredrika pigor
StabsKapten Hoffler med fru, Anna piga
do Lieutenant Wolcker, fendrich Hallen
fanjunckare Kiellström, förare Malmsten, Anna ho, sergeant Paqvalen, und.off.corporal Ingman
munsterskrifware Hansson, soldathustrur vid no 1 med piga,10,47,76,99
SecundMajor öfwersteLieut. Conradi, Anna hushållerska, Lovisa, Otteliana pigor, Karl betjent
StabsKapten major Broberg, Matts dräng
Lieutenant Elg, fendrich Richter
fanjunckare Hoffsten, Kaisa hust, Maria piga, fältväb. Floor, fourier Malmgren, rustmäst Martin
soldathustrur vid No 23,25,58,76
Kapten öfwersteLieut. Leijonhufvud, enkefru von Spången, Maria, Anna, Kaisa pigor, Johan dräng
Lieutenant Callerstedt, Gustaf dräng
fendrick Hjelmstjerna
fanjunckare Wikström, Stina hust, Anna piga, sergeant Forsell, förare Malmsten, Anna hust
Mönsterskrif. Österberg, fourier Enckell, rustmäst Wikström
Soldathustrur vid No 1,6,11,14,26,58,82,90
Kapitain öfwerste Schenbom, kapitain Bergenstråle, fendrich Uggla
fältwäbel Berg, fourier Nordenborg, und.off.corporaler Lillja, Gillman, Kaisa ho
soldathustrur vid No 49,51,59
Major Hausvolff (Hauswolff), Sophia dot, mamsell Dufva, Maria piga, Johan dräng
Lieutenant Adlercreuts (Adlercreutz), fendrich Gyllenstorm, fanjunckare Liungberg (Ljungberg) med hust
förare Ros, Maria hust, fourier Brummer, fältwäbel Messman
soldathustrur vid No 14,25,51,76 med piga
kapitain Duriets (Durietz), Israel dräng, Ewa, Lisa, Lovisa
Lieutenant Wilh. Broberg, fendrich Bronikofski, fältwäbel Forsell, Anna hust
Munsterskrif. Dryselius, Anna ho, fourier Ström, Maria hust, und.off.korporal Brant (Brandt?), Maria ho, d:o Knorring
soldathustrur vid 7,20,65.
Tillägg:
fältskärsgesäll Gustaf Holm
13.1.1807

söndag 13 januari 2019

Hej igen mina läsare!

Har (igen) befattat mig med Viborg och specifikt mantalslängden för år 1848. Undrade en tid vem var generalskan von Berg (utan namn), som hade döttrarna Anna och Eleonore. Generalskan var enligt mtl:n redan 75 år gammal och änka, så hennes man var död före detta år. Efter att jag inte kunde hitta någonting om dessa i Sveriges eller Finlands matriklar om adeln, trodde jag mig ana att de kom från de baltiska adelsätterna Berg av vilka det finns flera. Må ännu tilläggas att i samma hushåll bodde år 1848 en Marie von Berg, som var betydligt yngre än generalskans döttrar (vid det här laget endast 23 år gammal). Kollade även att bostaden ägdes senare år 1860 av en stabskapten Alexander von Berg.
Efter något sökande med dessa rätt så många anhaltspunkter hittade jag sedan familjen. Fadern hette Burchard Magnus von Berg (av huset Kattentack) och var senast generallöjtnant och kommendant för Viborg. Han var gift med Anna Helene Duncker som levde år 1848 (hon var född år 1772 och således 75-76 år gammal). De hade ogifta döttrarna Anna Catharine Eleonore och Eleonore Dorothea Friederika varom förutom födelsedata endast var uppgett att de dött efter år 1835.
Ovannämnda Marie var orätt anförd bland generalens döttrar, men kunde inte vara en dotter, då modern skulle ha fött henne ca. 52-år gammal! Hennes identitet är ännu oklar för mig.
Så till ovannämnda Alexander. Han var enligt släkttabellerna son till generalmajoren och armékapten i St. Petersburg. Därför syns han inte heller i Viborg som d ä r boende. Han gifte sig med friherrinna Julie Antonie von Rosen, som var dotter till överstelöjtnant friherre Woldemar von Rosen och dennes gemål Eufrosyne Wilhelmina von Brandt.

måndag 12 november 2018

Fredrikshamn stad år 1751

Hej!

Studerade även Fredrikshamn - jag är främst intresserad av släkterna Giösling (mina anor - dock i kommer genom Mörskom Giöslingarna till 1600-talets Fredrikshamn) och dessutom av släkten Parcko.
Kommunionböckerna har en lucka mellan åren 1742 och 1756. Denna lucka kan något avhjälpas t.ex. genom att titta på mantalslängden 1751. Några av namnen är faktiskt redan obekanta i kommunionboken från 1756-. Har dessutom försökt samla in de ingiftas namn från både tidigare och senare källor. Dessa borde nödvändigtvis användas MED STOR FÖRSIKTIGHET och inte tas direkt som sanning året 1751. Här en extrakt ur den:


Mantals Längd öfwer Städerne uti Kymmenegårds Provincie för Åhr 1751
Fredrichshamns Stad

Assessoren och Borgmästare Matthias Martins [senare gift m. Elsa Maria Bromell], hushållersk Helena + piga
1. Lieut. Et Rådman Niclas Zumfeldes Enka
2. Wolter Wilh. Steven mh. [Margaretha Bartram]
3. Joh. Fried. Scheele mh. [Anna Maria Sophia Engelberg] Syst: Margaretha
4. Jacob Kyrcklund
Stadz Secreteraren Carl Enoch Elfwengreen [senare gift med Catharina Heidenstrauch]
Translateuren Zacharias Nigraeus
Stadz Casseuren Sven Fogelgreen
Bisittaren Diedr. Reinh. Carsteens mh. [Anna Gertrud Knaak]
1. Stadz Fiscalen Samuel Pihl [senare gift med Maria Holmlandra]
2. dito Carl Toickanders Enka [Anna Margaretha Polack]
Stadz fougden Anders Åberg
Stadz tienare
1. Samuel Mattsson
2. Hindrich [Christersson] Ström mh. [Christina Johansdotter] FI
3. Simon Borgman mh. [Valborg Eskelsdottr, sen. Anna Samuelsdotter] FI
Stadswächtare
1.-6. (bl.a.) Johan Bajar
Stadzmätare
1. Matts Barckman mh. (= Matts Parckman, slaktare, sen. Gränsridare, gift med Maria Alexandersdotter)
2. Jacob Jöransson mh, dott Anna
3. Erich [Eriksson] Lekatt mh [Anna Johansdotter]
Brandwacht Hindrich Löfstedt mh
Skorstensfeiiaren Jöran Larsson mh.
Handlande:
1. Johan Nybohm mh [Margareta Wallia]
2. Anders Sommers Enka
- Pig Anna hos Capitein Gibertouski
3. Reinh: Joh: Böisman mh [Elisabeth Rahling]
Betienten Johan …
4. Hindrich Haveman mh [Catharina Helsingia]
5. Johan König mh, dott Elisabeth
6. Joh. Richards Ea, Son Carl Friedr: [senare gift m. Maria Elisabeth König], Bet. Hindrich
7. Heino Erich Bruun mh [Margaretha Tesche]
Betienten And. Gottf. Rosenmarck
Styrman Joel Malm mh. [Maria Löfving]
8. Johan Bruun mh. [Christina Dorothea Clayhills] Bet: Johan
9. Jobst Fabritius mh [Elisabeth Kalberg] Bet: Gotthard
10. Magnus Giösling mh [16.12.1746 Maria Fabritia i hennes II äktenskap], Son Joh. Magnus, dott Maria
Informat: Höök
11. Hans Hind. Suthof mh. [Maria Christina Tesche] Bet: Anders [Nessin]
12. Mårten Wikman mh [Catharina Charlotta Gudsea]
13 Joh. Brusin mh [Maria Helena Agandra]
14 Daniel Steven mh [Elisabeth Potman]
amman Catharina
15 Erich Pihl mh, Son Erich
Tun[n]bindaren Carl mh.
Pig: Magdalena hos Major Siperianev
Mindre Borgare:
1. Benjam Longa mh [Elisabeth Quist]
Krögerskan Brita
2. Anders Rings Enka [Anna Strandberg], Son Johan [senare gift med Maria Christina Tarckman]
3. Johan Bock mh [Beata Brachin]
4. Anders Höst [tidigare gift med Helena Skogman]
5. Anders Westerin mh, dr Ands Kåckman
6. Abraham Becker mh [Anna Brita Holm]
7. Simon Anderson mh
8. Hindrich Bohm mh
9. Aron Andersons Enka
Skräddare:
1. Johan Quist mh [Elisabeth Argilandra]
2. Johan Norling mh [Margaretha Johansdotter]
gesell Carl Duva
Slachtare
1. Petter Tarckman mh [Carin Mattsdotter], Son Anders
2. Simon [Mattsson] Jangar mh [Ebba=Hebla Jöransdotter]
Snickare:
1. Petter Teithon [gift tidigare 13.5.1735 med Anna Maria Stricker, senare 16.12.1750 gift med änka Christina Argilandra]
2. Anders Orre mh [Christina Ri[c]kneck]
gesell Hindrich, d:o Anders
Sadelmakaregesel Christ: Bleck
3. Jacob Biorckman mh [änka 18.3.1744 Skolastika Jöransdotter Höglandra]
Peruqvemakaren Simon Duof mh [27.12.1743 Catharina Utter]
Kopparslagaren Carl Törnquist
Glasmästaren Casper Stricker[t] mh [28.9.1738 Helena Strandberg], Swegerska Beata
Swarfware
1. Erich [Henriksson] Skogman [tidigare gift med Maria Andersdotter, senare gift med Maria Bäckman] Br: Hindrich mh. [?=Margareta Henriksdotter Grass] Dott: Anna Lijsa
2. Jacob Erichson, lärgåssen Johan
Skomakare:
1. Anders Bajar mh [Catharina Jacobsdotter Kitunen]
2. Aron Lempe mh [Anna Löfving]
3. Sigfred Rosberg mh [Helena Strickert]
4. Michell Gusorin [Jusserin] mh [Maria Johansdotter]
Skoflickaren Jacob Michellson mh
Smeden
1. Erich Tingander [varit gift med Anna Catharina Quist]
2. Jöran Parcko mh [Anna Hindersdotter], Son Augustus [senare gift med Anna Michelsdotter], dott: Lijsa [senare gift m. Thomas Jacobsson], lärgåssen Matts. FI
3. Matts Ingerman mh [Maria Jacobsdotter]
Ljnwäfware:
1. Adam Huuk mh [Maria Skoman], lärgåss: Erich [Mattsson], d:o Abram FI
2. Samuel Ingerman [tid. gåsse hos linvävare Johan Koskman}
3. David Dick mh [Anna Sophia Fagerman], gesell Hindrich, lärgåssen Matts [Dannenberg]
Fohrmän 1.-32.
1. ålderman Jacob Jacobsson mh
3. Hindrich Buddes Enka [Maria Ernestsdotter], dotter Anna
4. Jacob Backman [=Bäckman] mh [Lisa Jöransdotter]
9. Hindrich Forssberg mh [Christina Johansdotter]
22 Dafwid Swahn mh [Anna Simonsdotter] FI
Dragare 1.-23.
1. ålderman Hindrich Mattsson mh
19. Matts Frisk mh [Brita Mattsdotter] FI
Tiärwräkare
1. Johan Pihlman [senare som Besökare gift med Johanna Thomasdotter] FI
2. Matts Jöransson
Fiskare: 1.-4.
3. Erich Loberg mh [Maria Mattsdotter] FI
Bagaren Swen Kuhlberg mh
Timmermän: 1.-9.
1. Matts Ämberpå
4. Mårten Wjkman mh
8. Philip Starckman mh [Anna Staffansdotter] FI

Lösdrifwaren Jacob Paulin

SiöTulls Betiente:
Tullförwalt:-n Carl Sidersnör mh [Agneta Gertrud Ludwig]
2. Barth. Nermans Enka
Controleurer
1. Jacob Naatt (Naht)
2. Johan Pachalin mh. [Anna Maria Falck]
Besökare:
1. Hindrich Liten [Lethin, Litin] mh [Elin Hård] [i Sandby]
2. Carl Berg [senare gift med Anna Johansdotter]
3. Matts Toikander mh

LandtTull Betiente:
Inspectoren Jonas Kramer [senare gift med Elisabeth Ask]
v. Inspect-n Abell Sundblad mh [Catharina Strandberg]
Tull- och accisskrifwaren Abraham Toikander mh [Maria Elisabeth Parcko]
Tullskrif-n Anders Korbin
2. Joh. Friedr. Carsten, Syst: Stina
Besökare
1. Hindrich Pålack/Rågback mh [Anna Margaretha Samuelsdotter], Syst: Lena
2. Zakris Guvinius [=Govinius] [senare gift med Catharina Frondell]
3. Jacob Wirman mh [Sophia Andersdotter]
4. Jacob Nopander
5. Matts Witanius
6. Alexander Malm
7. Johan Fredstrand
8. Abram Jatin mh [Catharina Roosman]
förafskied. Tulskrif Matts Mörskovius
förra Besökaren Pett: Ströms ho [Maria Caspersdotter] FI

Påst Betiente:
Inspectoren Nils Rösling mh [Christina Fabritia]

Postillon
1. Hans Töckert [Töcker] mh [Brita Johansdotter]
2. Michell Nordbeck

Loots Betiente:
Inspectoren Mårt. Sommer mh. [Margaretha Elisabeth Beijer] [i Sandby]
Luotzen:
1. Thomas Pårcka
2. Erich Ottman mh [Brita Sigfredsdotter]
wachtmäst-n Johan Saxéen mh [Elsa Maria Ström]
Enkior
1. Regementsskrif-n Filmans Ea
2. Besök. [Nils] Ahlbergs Ea [Anna Ahllöf], Son: Nils

Gräntze Betiente
Opsyningzman Johan Mörschovius mh [Catharina Eskelsdotter]
Gräntzeridaren
1. Aron Kiellberg mh
2. Carl Leme mh
3. Anders Strömbeck mh [Christina Andersdotter]
4. Fredrich Wahl mh
5. Hindrich Brotterus

Consistorii Betiente
Notarien Hindrich Lagus
Pedellen Anders Wikman mh [Walborg Tallsin]

Scholae Betiente:
Rectoren Jonas Backman
Conrectoren Esajas Polack
Collegan N. Nicander
Praerectoren Dawid Biörckman [senare collega]
Klåckaren Joh. Lifman mh [Eva Huusgafwel = Husgafvel, styvson Eric Joh: Parcko]

Friedrichshamn d. 22. Novembr. 1750.

torsdag 25 oktober 2018

Genom släkten Kymlander kom jag att titta in på Villmanstrand (år 1782)

Hej!

Försökte igen komma lite framåt med mitt ena sorgebarn d.v.s. släkten Kymlanders härstamning före 1780-talet. Här lite om problematiken: i Pyttis har vi i kommunionboken 1798-1809 nämnda tre med namnet Kymlander: Johan Kymlander, inte död 1804 utan 19.11.1836 i Fredrikshamn 62 år gammal, gift med Margareta Elisabet Kiljander, Abraham Kymlander, gift med Catharina och Aron Kymlander, född 1780 som gifter sig 14.9.1805 i Pyttis med Helena Andersdotter. Enligt kommunionbokens anmärkning kom Aron Kymlander till Pyttis 1802. Dessutom står namnet änkan Maria Danielsdotter född 1730 med dem. Hon kunde vara t.ex. Arons farmor. En möjlighet är att Abraham som enligt dödsuppgiften - 7.11.1827 i Fredrikshamn 66 år gammal var Arons far. Han borde ju vara född ca. 1760/61 och då 19-20-åring då Aron föddes. Detta är dock spekulation för ingenstans hittar man uppgiften om Arons födelse.
Under årens lopp har jag föreslagit olika lösningar utifrån Maria Danielsdotter. Den ena lösningen går till Viborg stad där en stadstjänare möjligen kunde vara en släkting. Han heter Ernst Kymäläin(en) och är född 1774. Hans son Alexander kallar sig senare Kymlander.  Men riktigt säker om detta är jag inte. Tydligt är att Kymlander tidigare varit Kymäläinen, för i Viborgs kommunionbok 1753-1793 hittar man i Revonhäntä änkan Maria Danielsdotter och Son (!) Abraham Kymeläin (!). Tråkigt nog ges inga andra uppgifter alls om dem.
Lämnar nu frågeställningen igen därhän.

Mer glädje kunde has av följande uppgifter ur Villmanstrands mantalslängd år 1782. Jag har skrivit - så gott det har gått för mig - dessa yrken, namn och anmärkningar såsom de står i källan. N ä s t a n uteslutande släktnamn på svenska har medtagits.

Willmanstrands Stad

Rådman och Kämners Praeses Hr. Petter Kellberg mh.
Notarien Adam Leman mh
Syst Eva cav. Till Pettersborg [d.v.s. till St. Petersburg]
Stadztienare Michel Jägerholm mh.
Petter Talikain
Handlande Isaac Claudelin mh
Mats Wanén mh
Math: Severins Ea
Petter Willström mh
Abram Polins Ea
Borgare Aron Kellberg mh dott: Lena do. Maria
Anders Bruuns Ea
Gabriel Holmberg
Syst. Maria
Carl Teithon
Skräddare Simon Thuman mh 
Kopparslagare Johan Teithons Ea. Son Petter mh.
Snickare Samuel Spora mh
Hattmak: Mats Tossorin, Syst Helena
Lijnwäfware Israel Bomberg
Israel Haikelin
Johan Bomberg mh, dr Elias lärg. Anders
Stadz Smed Johan Teithon B: Anders cav. Till Pett. Syst. Britha
Formän …
Inhyses Elias Elgberg mh
Påhl Teithon
Timmermän … (bl.a.)
Fredrich Bränner mh
Anders Bränn mh
Dragare Petter (bl.a.)
Petter Lustig mh S: Petter do Johan dr. Hedwig

Landt Tull Betienta
Tullnaren Enock Naucklér mh
Tullskrif: Johan Huusgavels Ea. S: Elias, dott Eva Lisa
Besökaren Johan Husenius
Johan Kilström B: Gabriel

Påst Betienta
Påstmästaren Carl Johan Esping mh
Postillon Zachris Lerka mh

Cancellie Staten
Ståthållaren Hr Andreas Lindén mh
Secreteraren Hr Aron Kellberg mh
Cammareraren Johan Nybeck mh dr. Ebba
Ränttemäst: Hr Gustav Elephant mh
Prov. Fäldtsk. Hr Johan Minut mh
Rudolph Wieses Ea dr. Hedvig. Do Majastina
Translateur Hr Anders Kellberg
Couperts Ea
Cancellist Christian Åkesen
Christian Aspelin
gewaldigern Petter Borgman dr Engell do Wilhelmina cav till Pett.
Jungfru Hammarin cav til do.
Wachtmästaren Lars Seppén mh
Påst länsman Petter Bergman, dott Anna
S: Petter, dr Sophia cav. til Pett.
Cancellie Påst Hindrich Pålack mh
Contoir Påst Elias Kruskop mh
Skoflickaren Hindrich Lind mh
Paedagogen Petrus Laurstedt
Abram Langell
Revis: landtm: David Sanander Syst Anna B: Simon
Landtm: lärling Jacob Pellén
Brofogde Sikain cav. Sin Son Jeremias till St. Pettersb.
Notarien Paulin mh.
Summa 165 (varav här bara en del)

Willmanstrands Kämners Cammare d. 20. Dec: 1781

Petter Kellberg Math: Wanéen

onsdag 10 oktober 2018

Hej alla läsare!

Börjar härmed min blogg om att släktforska. Min egen släktforskning började någon gång i lågstadieåldern i.o.m. Sudenpentujen käsikirja 2 där det fanns en antavla med fyra generationer anor före probanden - alltså mig att fylla i. Efter att ha frågat på båda sidorna - mammas och pappas - fick jag alla fält ifyllda.
Senare startade vi med älskade maman den 1. augusti 1999 släktforskning för att få ihop något av de uppgifter vilka gick förlorade då en gammal släktutredning brann upp. Detta ledde snabbt till stora samlade uppgifter  då vi började besöka Nationalarkivet samt mängder av papper då vi tog kopior av alla originalhandlingar eller mikrofilmer gällande hennes alla direkta anor.
Detta inledningsvis om mig och mitt släktforskande.

Har nu i några år mellan verserna gått igenom Viborg stads mantalslängder för åren 1865, 1880, 1885 och 1890 för att rekonstruera 1880-1890 kommunionbok för svenska församlingen i Viborg. För att försäkra mig (och den blivande publiken) att inga till svenska församlingen hörande hustrur till finska församlingen hörande äkta män gömmer sig bakom dem har jag kollat alla familjer. Detta har i sin tur lett att jag gjort flera upptäckter i dessa mantalslängder, dels har jag hittat fel och dels har jag kunnat samla mer fullständiga stamtavlor för några familjer än skulle vara möjligt vid användandet - låt oss säga - av HisKi.

En finskspråkig familj i Viborgs socken och senare i staden var familjen Furtti (Furt). Här sådant som jag samlat ihop om släkten.
Släkten f.n. äldsta kända anfader för mig är Niclas Eriksson Furt, som i Lihaniemi by av Viborgs socken gifter sig 9.11.1795 med Catharina Georgsdotter (Jöransdotter) Montonen. Niclas torde vara född ca. 1769/1770. Han dör i varje fall i hetsig feber 21.4.1817 47-år gammal (inte 27 år gammal som HisKi helt felaktigt meddelar). Även kommunionboken 1800-1816 ger året 1770 som födelseår. Jag kollade dessutom Gamla Finlands mantalslängd för år 1780 och där Lihaniemi by - ingen med tillnamnet Furt och ingen med förnamnet Erik, som fadern till Niclas bör ha hetat. Niclas hade enligt födelsebokens och barnbokens samlade uppgifter tre barn: Maria, Valborg och Esaias.
Följande två generationer går jag endast snabbt igenom:
Esaias Nilsson Furt föddes 13.3.1803 i Lihaniemi by. Han gifte sig med Maria Gabrielsdotter Kouki (f. 1806) - hennes föräldrar var Gabriel Paulsson Kouki och Maria Jacobsdotter. Esaias var till yrket skräddare.
Esaias och Marias son Johan Esaiasson Furt föddes 19.5.1831 i Lihaniemi by. Han gifte sig 6.1.1861 varandes från nämnda by med Sara Andersdotter Kouki (f. 23.10.1840 d. 21.2.1917) - hennes föräldrar var Anders Eriksson Kouki och Katharina Staffansdotter. Johan Furt var först skräddare liksom sin far, men senare bokhållare i staden.
Johan och Sara hade följande barn: (Alla, utom Maria, födda i Viborg stad, Hiekka stadsdel)
Maria Furt f. 31.12.1861 Viborgs socken. Gift 23.9.1883 m. Johan Nikoskelainen (senare kyrkovärd).
Anders Furt f. 21.8.1862 d. 31.10.1865.
Anna Katharina Furt f. 7.12.1865 d. 3.2.1942. Gift 21.4.1888 m. kronofogde Konstantin Jäppinen
Wilhelmina Furt f. 28.9.1867 d. 11.6.1886
Johannes Furt f. 31.7.1869 d. 9.4.1873
Alexander Furt f. 14.11.1871 d. 25.3.1900. Gick handelsskolan i Viborg. Telegrafist i Enso 1896-.
Emilia Charlotta Furt (tv.) f. 5.12.1873 d. 4.3.1874
Aina Fredrika Furt (tv.) f. 29.6.1876 d. 5.12.1945. Hembiträde.
Fanny Elisabeth Furt f. 19.11.1878 d. 9.8.1884
Johannes Furt f. 30.7.1882 d. 29.12.1882 (i en olycka).